ใช่เธอหรือเปล่า

All posts tagged ใช่เธอหรือเปล่า

Title: ใช่เธอหรือเปล่า / Chai Tur Reu Bplao (Is It You?)
Artist: Momay
Album: OST เจนนี่ฯ / Jenny
Year: 1996

เมื่อไม่มีเธออยู่ ก็ทำให้ฉันนั้นต้องเหงาใจ
Meua mai mee tur yoo gor tum hai chun nun dtaung ngao jai
When I don’t have you here, it makes me lonely
ก็ทำให้ฉันเหมือนขาดคนเข้าใจ
Gor tum hai chun meuan kaht kon kao jai
It makes me feel like I’m missing someone who understand
เธอคือคนเดียวที่สำคัญ
Tur ke kon diao tee sumkun
You’re the only important person

(*) เพราะทุกครั้งที่อยู่ กับเธอก็ทำให้ฉันมั่นใจ
Pror took krung tee yoo gup tur gor tum hai chun mun jai
Because every time I’m with you, it makes me certain
และทำให้ฉันยืนอยู่และสู้ไป
Lae tum hai chun yeun yoo lae soo bpai
And makes me stand and fight on
คงเป็นเธอใช่ไหม
Kong bpen tur chai mai
It’s you, right?

(**) ใช่เธอหรือเปล่า ที่ทำให้เป็นอย่างนั้น
Chai tur reu bplao tee tum hai bpen yahng nun
Is it you who makes me like that?
ใช่เธอหรือเปล่า ที่ทำให้คืนวันเกิดมีความหมาย
Chai tur reu bplao tee tum hai keun wun gert mee kwahm mai
Is it you who makes the days and nights meaningful?
และเธอคือกำลังใจ ของฉัน ( ใช่เธอหรือเปล่า )
Lae tur keu gumlung jai kaung chun (chai tur reu bplao)
And you’re my spirit (is it you?)

ไม่มีใครเหมือนเธอ สิ่งที่เธอนั้นให้กันมากมาย
Mai mee krai meuan tur sing tee tur nun hai gun mahk mai
There’s no one like you, you give me so many things
และเธอก็พร้อมยืนอยู่เคียงข้างกายเวลาที่ใจมันร้อนรน
Lae tur gor praum yeun yoo kiang kahng gai welah tee jai mun raun ron
And you’re ready to stand at my side when my heart is flustered

(*,**)

Title: ใช่เธอหรือเปล่า / Chai Tur Reu Bplao (Is It You?)
Artist: Khonkaen
Album: ??
Year: ??

นี่ใช่เธอหรือเปล่า ที่เราเคยรักกัน ฉันไม่แน่ใจ
Nee chai tur reu bplao tee rao koey ruk gun chun mai nae jai
Is it you whom I once loved? I’m not sure
ท่าทางที่หมางเมิน ไม่เหมือนเธอคนเดิม เธอไปอยู่ไหน
Tah tahng tee mahng mern mai meuan tur kon derm tur bpai yoo nai
Your manner seems standoffish, it’s like you’re a different person, where have you gone?

(*) ยิ่งใกล้กันเหมือนฉันไม่มีเธอ
Ying glai gun meuan chun mai mee tur
The closer we are, it’s like I don’t have you
แค่เอื้อมมือแต่ใจยังคิดถึง
Kae euam meu dtae jai yung kit teung
You just reach out your hand, but my heart still misses you

(**) ถ้าใจเธออยู่ตรงนี้ ฉันจะบอกเธอ
Tah jai tur yoo dtrong nee chun ja bauk tur
If your heart was here, I’d tell you
ด้วยคำว่ารักคำเดิม ที่เธอนั้นเคยบอกกับฉัน
Duay kum wah ruk kum derm tee tur nun koey bauk gup chun
With the same love that you once told me
ให้เราเป็นอย่างก่อนนั้น ที่เคยรักกัน
Hai rao bpen yahng gaun nun tee koey bauk gun
I want us to be like before when we once loved each other
ก็ฉันไม่มั่นใจ อยู่ใกล้แต่หัวใจคิดถึง (ก็ฉันยังคงคิดถึง)
Gor chun mai mun jai yoo glai tae hua jai kit teung gor chun yung kong kit teung
But I’m not sure, we’re near, but my heart still misses you (but I still miss you)

เธอลืมเรื่องต่างๆ ที่เราเคยร่วมทาง ทำได้อย่างไร
Tur leum reuang dtahng dtahng tee rao koey ruam tahng tum dai yahng rai
You’ve forgotten all the things that we once shared, what can I do
ให้เธอเป็นเหมือนเดิม ที่รักกันดังเดิม จะเป็นไปได้ไหม
Hai tur bpen meuan derm tee ruk gun dung derm ja bpen bpai dai mai
To make you the same, to love me the same? Is it possible?

(*,**)