ใจยักษ์

All posts tagged ใจยักษ์

Title: ใจยักษ์ / Jai Yuk (Heart of a Giant)
Artist: Keng Tachaya (เก่ง ธชย)
Album: [Single]
Year: 2018

หากมองฟ้า กี่ครั้งก็ยังหวั่นไหว
Hahk maung fah gee krung gor yung wun wai
However many times I look at the sky, I’m still nervous
กี่ครั้งก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ ว่าทำไมรู้สึกอ่อนแอ
Gee krung gor yung mai koy kao jai wah tummai roo seuk aun ae
However many times, I still don’t really understand why I feel weak
ก็หลับตาซะ บางครั้งแค่เพียงหลับตา
Gor lup dtah sa bahng krung kae piang lup dtah
But I close my eyes, sometimes I just close my eyes
ลืมเรื่องวุ่นวายที่เคยพบมา ปล่อยเวลาชะล้างความอ่อนแอ
Leum reuang woon wai tee koey pob mah bploy welah chalahng kwahm aun ae
Forget the troubling matters I once faced, and let time wash away my weakness

(*) บอกตัวเอง ปลอบตัวเอง ว่าเราเดินทางมาไกลเหลือเกิน
Bauk dtua eng bplaup dtua eng wah rao dern tahng mah glai leua gern
I tell myself, I comfort myself, saying I’ve come so far
บอกตัวเอง ปลอบตัวเอง ยอมแพ้ได้ไงหัวใจเต้นอยู่
Bauk dtua eng bplaup dtua eng yaum pae dai ngai hua jai dten yoo
I tell myself, I comfort myself, how could I give up? My heart is still beating

(**) เมื่อพรุ่งนี้อาทิตย์ยังขึ้นที่ปลายท้องฟ้า
Meua proong nee ahtit yung keun tee bplai taung fah
When tomorrow the sun still rises on the horizon
แม้สองขาจะล้า ยังไงต้องเดินต่อไป
Mae saung kah ja lah yung ngai dtaung dern dtor bpai
Even though my legs will tire, no matter what, I must keep walking
อยู่อย่างหวัง อยู่อย่างมีหวัง
Yoo yahng wung yoo yahng mee wung
Living hopefully, living like I have hope
ด้วยแสงดาวแห่งจุดหมาย
Duay saeng dao haeng joot mai
With the starlight of my destination
รักตัวเองแค่ไหน จงหายใจต่อไปแค่นั้น
Ruk dtua eng kae nai jong hai jai dtor bpai kae nun
However much I love myself, I must keep breathing
…และจะพบความจริงว่าเธอยังหายใจ
Lae ja pob kwahm jing wah tur yung hai jai
And I’ll face the truth, that you’re still breathing

เหนื่อยล้า บางครั้งแค่เพียงเหนื่อยล้า
Neuay lah bahng krung kae piang neuay lah
Tired, sometimes I’m just tired
มันไม่ได้แปลว่าตัวเราไร้ค่า
Mun mai dai bplae wah dtua rao rai kah
That doesn’t mean I’m worthless
จงศรัทธาในลมหายใจ
Jong suttah nai lom hai jai
I must have faith in my breath

(*,**)