ใครสักคน

All posts tagged ใครสักคน

Title: ใครสักคน / Krai Suk Kon (Someone)
Artist: Marsha (มาช่า)
Album: Re-Entry
Year: 2003

ตื่นขึ้นมาทุกวัน
Dteun keun mah took wun
I wake up every mornng
ฉันยังเหมือนเดิม
Chun yung meuan derm
Just the same
เริ่มชีวิต ด้วยแสงสว่าง
Rerm cheewit duay saeng sawahng
Starting my life with the shining light
และยังมองเห็นแสงตะวัน ที่สดใส
Lae yung maung hen saeng dtawun tee sot sai
And still seeing the bright sunlight

แต่พอมองเข้าไป ที่ใจฉันเอง
Dtae por maung kao bpai tee jai chun eng
But as soon as I look at my own heart
กลับได้พบ แค่ความเดียวดาย
Glup dai pob kae kwahm diao dai
I end up only finding loneliness
เก็บความเงียบเหงา ไว้ในใจมานาน
Gep kwahm ngiap ngao wai nai jai mah nahn
I keep the loneliness in my heart for a long time

ฉันหวังได้พบ คนที่ห่วงใย
Chun wung dai pob kon tee huang yai
I hope to find someone who worries about me
ที่มีความรัก จริงใจให้กัน
Tee mee kwahm ruk jing jai hai gun
Who has love and sincerity for me
อาจมีวันนั้น ฉันคงได้พบเจอจริงจริง
Aht mee wun nun chun kong dai pob jur jing
I might have that day when I can really meet you

(*) อยู่แห่งไหนคนที่ฉันเฝ้าคอยเจอ
Yoo haeng nai kon tee chun fao koy jur
Where are you? I’m waiting to meet you
อยากจะรู้เพียง ทุกวันนี้เงาของเธอ อยู่ไหน
Yahk ja roo piang took wun nee ngao kaung tur yoo nai
I only want to know every day where your shadow is
สุดขอบฟ้า อาจจะตามหาเธอได้
Soot kaup fah aht ja dtahm hah tur dai
At the end of the horizon, I might be able to track you down
ก็คงจะไม่ยากเกินเกินที่ใจจะตาม ไปไขว่คว้า
Gor kong ja mai yahk gern gern tee jai ja dtahm bpai kwai kwah
But it’s not too difficult for my heart to reach out for

อยากมีใครซักคน ที่เดินเข้ามา
Yahk mee krai suk kon tee dern kao mah
I want someone to walk up
ให้ความรัก และให้ไออุ่น
Hai kwahm ruk lae hai ai oon
And give me love and warmth
ต่อเติมชีวิต ที่ดี ให้กับฉัน
Dtor dterm cheewit tee dee hai gup chun
To fill my life with the best things for me

อาจเป็นใครซักคน ที่พอรู้ใจ
Aht bpen krai suk kon tee por roo jai
There might be someone who really gets me
ที่จะพร้อม ก้าวไปด้วยกัน
Tee ja praum gao bpai duay gun
Who’s ready to take the next step with me
และใครคนนั้น หวังซักวัน คงเจอ
Lae krai kon nun wung suk wun kong jur
And I hope some day I’ll find that person

(*)

อยากมีใครซักคน ที่เดินเข้ามา
Yahk mee krai suk kon tee dern kao mah
I want someone to walk up
ให้ความรัก และให้ไออุ่น
Hai kwahm ruk lae hai ai oon
And give me love and warmth
กับใครคนนั้น ที่มีความจริงใจ
Gup krai kon nun tee mee kwahm jing jai
With that someone who has sincerity
อาจมีวันนั้น ฉันคงเจอ ตัวจริง
Aht mee wun nun chun kong jur dtua jing
Some day I might meet them in real life

Title: ใครสักคน / Krai Suk Kon (Someone)
Artist: Fymme Bongkot
Album: OST พราว / Prao
Year: 2014

อาจจะดูว่าฉันนั้นมีทุกอย่าง
Aht ja doo wah chun nun mee took yahng
It might seem like I have everything
อาจจะดูว่าฉันพร้อมไปทุกสิ่ง
Aht ja doo wah chun praum bpai took sing
It might seem like I’m ready for everything
แต่ใครจะรู้ความจริง ที่มันอยู่ในใจฉัน
Dtae krai ja roo kwahm jing tee mun yoo nai jai chun
But who will know the truth in my heart?

อาจจะดูว่าฉันเลิศเลอเหนือใคร
Aht ja doo wah chun lert lur neua krai
It might seem like I’m superior to everyone
อาจจะดูว่าฉันไม่เคยหวั่นไหว
Aht ja doo wah chun mai koey wun wai
It might seem like I’m never shaken
แต่ทางที่ฉันก้าวไป มันเหงาจับใจเหลือเกิน
Dtae tahng tee chun gao bpai mun gnao jup jai leua gern
But the path I walk has such a loneliness grabbing at my heart

(*) สิ่งที่ตัวฉันมี ไม่ใช่อะไรที่ใจฉันต้องการ
Sing tee dtua chun mee mai chai arai tee jai chun dtaung gahn
The things I have aren’t what my heart wants
สิ่งที่ฉัน ไขว่คว้ามานานแสนนาน
Sing tee chun kwai kwah mah nahn saen nahn
The things I’ve reached for for so long
ไม่เคยจะได้เจอ
Mai koey ja dai jur
I’ll never get

(**) ฉันต้องการแค่ใครคนนั้น
Chun dtaung gahn kae krai kon nun
I just want someone
ที่พร้อมจะเข้าใจ
Tee praum ja kao jai
Who’s ready to understand
ฉันต้องการเพียงใครสักคน
Chun dtaung gahn paing krai suk kon
I just want someone
ที่โอบกอดฉันและไม่หนีไป
Tee ohp gaut chun lae mai nee bpai
Who will embrace me and not run away

(***) ฉันต้องการแค่ใครคนนั้น
Chun dtaung gahn kae krai kon nun
I just want someone
แต่เขาไปอยู่ที่ไหน
Dtae kao bpai yoo tee nai
But where has he gone?
คนที่เขา จะมองกันด้วยหัวใจ
Kon tee kao ja maung gun duay hua jai
The person who will look at my with his heart
ไม่ใช่ด้วยสายตา
Mai chai duay sai dtah
And not with his eyes

สิ่งที่ตัวของฉันนั้นมีทุกอย่าง
Sing tee dtua kaung chun nun mee took yahng
Everything that I have
หากว่ามันมากพอแลกพรสักสิ่ง
Hahk wah mun mahk por laek pon suk sing
If they were enough to trade for one thing
ก็จะยอมถ้าฝันเป็นจริง
Gor ja yaum tah fun bpen jing
I would agree to it if my dreams would come true
ทุกอย่างจะยอมแลกไป
Took yahng ja yaum laek bpai
I’d agree to trading everything

(*,**,***,**,***)

Title: ใครสักคน / Krai Suk Kon (Someone)
Artist: Paradox
Album: In Paradise
Year: 2007

(*) อยากจะขอให้ปาฏิหารย์ขีดชะตาชีวิตฉันใหม่
Yahk ja kor hai pahdtihahn keet chadtah cheewit chun mai
I want a miracle to rewrite destiny and give me a new life
ขอให้พบและได้เจอกับบางคน คนที่รู้ใจ
Kor hai pob lae dai jur gup bahng kon kon tee roo jai
I want to find and meet someone, someone who understands me
ขออธิษฐานต่อดวงดาว ทำให้ฉันไม่ต้องอยู่เดียวดาย
Kor atittahn dtor duang dao tum hai chun mai dtaung yoo diao dai
I want to pray to the stars not to make me have to be lonely
และทำให้เราเจอใครซัก…คน
Lae tum hai rao jur krai suk kon
And make me able to find someone

เหม่อมองความรักที่มันหลุดลอย
Mur maung kwahm ruk tee mun loot loey
Staring at the love that slipped away
ปล่อยใจดวงน้อยเฝ้าคอยความหวัง
Ploy jai duang noy fao koy kwahm wung
Letting my small heart wait for hope
กี่คนหมื่นล้านที่เดินผ่านไป จะมีใครมั้ยที่ฉันเฝ้ารอ
Gee kon meun lahn tee dern pahn pai ja mee krai mai tee chun fao ror
Of the hundreds of thousands of people who pass by, is any of them the one I’m waiting for?

(**) อยู่กับความเหงามานาน มันทรมาน
Yoo gup kwahm ngao mah nahn mun toramahn
Living with loneliness for so long is torture
เหมือนอยู่บนทางแสนไกล
Meuan yoo bon tahng saen glai
It’s like I’m on a long road
ก่อนมันจะสายเกินไป ทุกลมหายใจ
Gaun mun ja sai gern pai took lom hai jai
Before it’s too late, every breath I take
เหมือนอยู่เพื่อรอใครสักคน
Meuan yoo peua ror krai suk kon
Is like I’m living to wait for someone

(*)

หากในคืนนี้ฉันมองหมู่ดาว ดั่งคนที่เหงาในสายลมหนาว
Hahk nai keun nee chun maung moo dao dung kon tee ngao nai sai lom nao
If tonight I look up at the stars like a lonely person in the cold wind
อยากจะเจอรักที่มีอยู่จริง อยากสัมผัสรักที่ฉันต้องการ
Yahk ja jur ruk tee mee yoo jing yahk sumput ruk tee chun dtaung gahn
I want to find actual love, I want to touch the love I desire

(**,*)

ใครสักคนหนึ่ง เพียงใครสักคนหนึ่ง
Krai suk kon neung piang krai suk kon neung
One person, just one person
แค่เท่านั้น แค่เท่านั้น แค่เท่านั้น
Kae tao nun kae tao nun kae tao nun
That’s all, that’s all, that’s all