ใครจะรู้

All posts tagged ใครจะรู้

Title: ใครจะรู้ / Krai Ja Roo (Who Would Know?)
Artist: Tata Young (ทาทท ยัง)
Album: OST ทรายสีเพลิง / Sai See Plerng
Year: 2014

ที่ดูเหมือนเก่ง มันเป็นแค่การแสดง
Tee doo meuan geng mun bpen kae gahn sadaeng
Me looking skilled is just an act
ที่แกล้งให้ดูแข็งแรง เพราะไม่ต้องการอ่อนแอให้ใครดู
Tee glaeng hai doo kaeng raeng pror mai dtaung gahn aun ae hai krai doo
I pretend to look strong because I don’t want to be weak and let anyone see

(*) สิ่งที่ใครต่อใครก็รู้ ไม่ใช่ตัวจริงเลยสักนิด
Sing tee krai dtor krai gor roo mai chai dtua jing loey suk nit
The things everyone knows aren’t the truth at all
เป็นภาพลวงตาที่ไม่มีใครเข้าใจ
Bpen pahp luang dtah tee mai mee krai kao jai
It’s an illusion that no one understands

(**) ใครจะรู้ว่าฉันก็เจ็บ ใครจะรู้ว่าฉันก็แพ้ ร้องไห้ในใจ
Krai ja roo wah chun gor jep krai ja roo wah chun gor pae raung hai nai jai
Who would know I’m hurting? Who would know I’m failing? Crying in my heart
ไม่มีใครดูแล เจ็บเองก็ต้องหายเอง
Mai mee krai doo lae jep eng gor dtaung hai eng
I don’t have anyone to look after me, I hurt myself and must heal myself
ใครจะรู้ถึงความรู้สึก ที่อยู่ลึกในใจของฉัน
Krai ja roo teung kwahm roo seuk tee yoo leuk nai jai kaung chun
Who would know about the feelings I have deep inside my heart?
ที่มันร้อนเป็นไฟ เพราะว่าใครกัน
Tee mun raun bpen fai pror wah krai gun
That they burn like fire because of someone
ที่ทำให้ตัวฉันต้องเป็นคนแบบนี้
Tee tum hai dtua chun dtaung bpen kon baep nee
Who made me have to be this sort of person

ขอเพียงสักคน ที่เข้าใจกันก็พอ
Kor piang suk kon tee kao jai gun gor por
I just want someone who understands me, that’s all
อยากขอเพียงสักคน ที่รักตัวตนที่ฉันนั้นเป็น
Yahk kor piang suk kon tee ruk dtua dton tee chun nun bpen
I want someone who loves me for who I am

สิ่งที่ใครต่อใครได้เห็น ไม่ใช่ตัวจริงเลยสักนิด
Sing tee krai dtor krai dai hen mai chai dtua jing loey suk nit
The things everyone else sees aren’t the truth at all
เป็นภาพลวงตาที่ไม่มีใครเข้าใจ
Bpen pahp luang dtah tee mai mee krai kao jai
It’s an illusion that no one understands

(**)

จะมีใครบ้างไหม มีไหมบนโลกใบนี้
Ja mee krai bahng mai mee mai bon lohk bai nee
Is there anyone, anyone at all on this earth
ที่รักตัวฉันคนนี้ และไม่ทอดทิ้งกันไป
Tee ruk dtua chun kon nee lae mai taut ting gun bpai
Who loves me and won’t abandon me?

(**, **)

Title: ใครจะรู้ / Krai Ja Roo (Who Would Have Known?)
Artist: Momay
Album: Being Momay
Year: 2002

ก็คงไม่มีความหวัง ก็คงไม่มีหนทาง
Gor kong mai mee kwahm wung gor kong mai mee hon tahng
There’s probably no hope, there’s probably no way
จะดูยังไง คงไม่เคยสำคัญ
Ja doo yung ngai kong mai koey sumkun
However you look at me, I’ll probably never be important
ก็คงต้องยอมตัดใจก็คงต้องลืมแล้วกัน
Gor kong dtaung yaum dtut jai gor kong dtaung leum laeo gun
I’ll probably have to give up, I’ll probably have to forget you
เมื่อมันไม่มีให้หวัง ตัดใจซะยังดีกว่า
Meua mun mai mee hai wung dtut jai sa yung dee gwah
When nothing gives me hope, giving it up is better

(*) แต่วันนี้ กลับเป็นเธอที่พลิกทุกอย่าง
Dtae wun nee glup bpen tur tee plik took yahng
But today, it ended up being you who turned everything around
เธอเข้ามา บอกคำนั้น บอกความลับที่เธอเก็บไว้
Tur kao mah bauk kum nun bauk kwahm lup tee tur gep wai
You came and told me those words, told me the secret you had kept

(**) ใครจะรู้ ถ้าเธอไม่บอกกับฉันเรื่องมันคงจบแค่นั้น
Krai ja roo tah tur mai bauk gup chun reuang mun kong job kae nun
Who would have known? If you hadn’t told me, the matter would have ended right there
เพราะฉันกำลังทำใจ
Pror chun gumlung tum jai
Because I was coming to terms with it
อย่างกับฝัน ไม่ได้หลอกกันใช่ไหม
Yahng gup fun mai dai lauk gun chai mai
It’s like a dream, you’re not tricking me, right?
ที่เธอว่ารักหมดใจ ใช่ฉันจริงๆ
Tee tur wah ruk mot jai chai chun jing jing
It’s really me whom you say you love with all your heart?
หรือเธอ ไม่นึกว่าเป็นเรื่องจริง
Reu tur mai neuk wah bpen reuang jing
Or do you not consider this to be serious?

ก็ฉันไม่เคยบอกเและเธอไม่เคยพูดมา
Gor chun mai koey bauk ale tur mai koey poot mah
I never told you, and you never said anything
แค่เพียงมองตา เราคงไม่เข้าใจ
Kae piang maung dtah rao kong mai kao jai
Just looking into each other eyes, we probably wouldn’t have understood
ถ้าเธอไม่ยอมบอกกัน ถ้าเธอไม่มาเปิดใจ
Tah tur mai yaum bauk gun tah tur mai mah bpert jai
If you refused to tell me, if you didn’t open your heart
มันจะมีวันนี้ไหม คงได้เป็นแค่เพื่อน
Mun ja mee wun nee mai kong dai bpen kae peuan
Would we have today? We’d probably just be friends

(*,**)

ขอบคุณเธอ ที่มาพลิกเรื่องราวทุกอย่าง
Kaup koon tur tee mah plik reuang rao took yahng
Thank you for turning everything around
ที่เข้ามา บอกคำนั้น บอกความลับที่เธอเก็บไว้
Tee kao mah bauk kum nun bauk kwahm lup tee tur gep wai
For coming and telling me those words, telling the secret you had kept

(**)