แล้วเจอกัน

All posts tagged แล้วเจอกัน

Title: แล้วเจอกัน / Laeo Jur Gun (See You Later)
Artist: Gift My Project
Album: [Single]
Year: 2017

แล้วเจอกันนะ แล้วเราค่อยมาเจอกันอีกครั้ง
Laeo jur gun na laeo rao koy mah jur gun eek krung
See you later, we’ll meet again
จะเฝ้ารอถึงวัน จะเฝ้ารอวันนั้น
Ja fao ror teung wun ja fao ror wun nun
I’ll wait for the day, I’ll wait for that day
เราห่างกันไกลอย่างนี้ ก็อาจจะมีบางที
Rao hahng gun glai yahng nee gor aht ja mee bahng tee
Being separated like this, there might be some times
ที่ฉันเองก็คิดไป
Tee chun eng gor kit bpai
That I think

กลัวว่าจะมีใคร ทำให้ใจเธอเปลี่ยนไป
Glua wah ja mee krai tum hai jai tur bplian bpai
I’m afraid there will be someone who changes your heart
ในวันที่เราต้องไกลกันอย่างนี้
Nai wun tee rao dtaung glau gun yahng nee
When we’re far apart like this

(*) โปรดอย่าหวั่นไหวให้กับใคร ที่อยู่ตรงนั้น
Bproht yah wun wai hai gup krai tee yoo dtrong nun
Please don’t be shaken by anyone over there
เพราะฉันยังหวั่นใจกลัวใครเดินเข้ามา
Pror chun yung wun jai glua krai dern kao mah
Because I’m still nervous, afraid someone will show up
แต่ฉันก็เชื่อใจ ว่าเธอยังรักกันอยู่
Dtae chun gor cheua jai wah tur yung ruk gun yoo
But I trust that you still love me
เรายังมีกันเสมอ แม้ห่างไกลสักเพียงใด
Rao yung mee gun samur mae hahng glai suk piang dai
We always still have each other, no matter how far apart we are
จะไม่หวั่นไหวให้กับใคร ที่อยู่ตรงนี้
Ja mai wun wai hai gup krai tee yoo dtrong nee
I won’t be shaken by anyone over here
ฉันสัญญาจากใจ ยังคงเหมือนเดิม
Chun sunyah jahk jai yung kong meuan derm
I promise from my heart I’ll still be the same
จะเก็บใจเอาไว้ ให้เพียงแค่เธอ แค่เธอ เท่านั้น
Ja gep jai ao wai hai piang kae tur kae tur tao nun
I’ll keep my heart for you alone, just for you
แล้วเจอกกันอีกครั้งหนึ่ง
Laeo jur gun eek krung neung
And we’ll meet again

ยังคงเฝ้ารอแต่เธอเท่านั้น อยู่ตรงนั้น
Yung kong fao ror dtae tur tao nun yoo dtrong nun
I’m still waiting only for you, right there
ให้เธอดูแลตัวเองให้ดี
Hai tur doo lae dtua eng hai dee
Take good care of yourself
ฉันจะเฝ้ารอแต่เธอ ตรงนี้ไม่ต้องห่วง
Chun ja fao ror dtae tur dtrong nee mai dtaung huang
I’m waiting only for you, right here, there’s no need to worry
จะทนกับความเหงา
Ja ton gup kwahm ngao
I’ll endure the loneliness

(*)

แล้วเจอกันนะ
Laeo jur gun na
See you later

   

คำร้อง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
ทำนอง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
เรียบเรียงดนตรี วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)