แผล

All posts tagged แผล

Title: แผล / Plae (Scar)
Artist: Boy Peacemaker and Gam Wichayanee
Album: Sun and Moon Project
Year: 2020

ฉันรู้แล้วว่าความรักเรา
Chun roo laeo wah kwahm ruk rao
I now know that our love
มันกำลังไม่สวยงาม
Mun gumlung mai suay ngahm
Is getting ugly
แต่ยังมีความเชื่อยังมีหวัง
Dtae yung mee kwahm cheua yung mee wung
But I still believe, I still hope
ว่าสุดท้ายต้องมีทาง
Wah soot tai dtaung mee tahng
That there must be a way in the end

ฉันก็เห็นว่าความรักเรา
Chun gor hen wah kwahm ruk rao
It seems to me like our love
มันกำลังไม่สวยงาม
Mun gumlung mai suay ngahm
Is getting ugly
แต่ยิ่งอยู่ยิ่งฝืนยิ่งบอบช้ำ
Dtae ying yoo ying feun ying baup chum
But the more I stay, the more I force things, the more I get hurt
ฉันว่าเราควรจะพอ
Chun wah rao kuan ja por
I think we should call it quits

(*) เราต่างคนก็เจ็บ แต่ฉันยังเลือกเก็บ
Rao dtahng kon gor jep dtae chun yung leuak gep
We’re both hurting, but I still choose to keep it
ฉันจะรั้งให้เธอกลับคืนมา
Chun ja rung hai tur glup keun mah
I’ll hold you back
เราต่างคนก็เจ็บ เจ็บจนทนไม่ไหว
Rao dtahng kon gor jep jep jon ton mai wai
We’re both hurting, hurting too much to bear
พอเถอะพอ ไม่ขอทรมาน
Por tur por mai kor toramahn
Enough is enough, I don’t want to be tortured

(**) อยากจะหนีหนีหนีไปจากรักที่บอบช้ำ
Yahk ja nee nee nee bpai jahk ruk tee baup chum
I want to run, run, run away from this painful love
อย่าซ้ำแผลนี้ลงไปที่เดิม
Yah sum plae nee long bpai tee derm
Don’t reopen this scar
เหนื่อยแล้วรักนี้ที่เราฝืนมาเนิ่นนาน
Neuay laeo ruk nee tee rao feun mah nern nahn
I’m tired of this love that we’ve forced for so long
ฉันทนเจ็บอีกไม่ไหว…พอสักที
Chun ton jep eek mai wai por suk tee
I can’t bear hurting any more, I’ve had enough

(***) ยังหวังว่ารักที่เรานั้นเคยผูกพัน
Yung wung wah ruk tee rao nun koey pook pun
I still hope the love we were once bound with
จะรั้งเธอไว้ไม่ให้ทิ้งไป
Ja rung tur wai mai hai ting bpai
Will hold you back and not let you leave me
ชีวิตของฉันจะอีกนานสักเพียงใด
Cheewit kaung chun ja eek nahn suk piang dai
However much longer I’ll live
ฉันยังเก็บเธอเอาไว้…ในหัวใจ
Chun yung gep tur ao wai nai hua jai
I’ll still keep you in my heart

ฝืนและยื้อมาก็เนิ่นนาน มันไม่เคยดีขึ้นเลย
Feun lae yeu mah gor nern nahn mun mai koey dee keun loey
We’ve forced this and held each other back for so long, but nothing ever got better
อยากให้กลับมาเป็นเหมือนอย่างเคย
Yahk hai glup mah bpen meuan yahng koey
I want things to go back to the way they were
ฉันว่าเราควรจะพอ
Chun wah rao kuan ja por
I think we should call it quits

(*,**,***)

อยากจะหนี…หนีไปจากรักที่บอบช้ำ
Yahk ja nee nee bpai jahk ruk tee baup chum
I want to run, run away from this painful love
ซ้ำลงไปที่เดิม
Sum long bpai tee derm
Reopening
ยังหวังว่ารักที่เรานั้นเคยผูกพัน
Yung wung wah ruk tee rao nun koey pook pun
I still hope the love we were once bound with
จะรั้งเธอเอาไว้
Ja rung tur ao wai
Will hold you back

เหนื่อยแล้วรักนี้ที่เราฝืนมาเนิ่นนาน
Neuay laeo ruk nee tee rao feun mah nern nahn
I’m tired of this love that we’ve forced for so long
ฉันทนเจ็บอีกไม่ไหว…ฉันคงต้องทิ้งไป
Chun ton jep eek mai wai chun kong dtaung ting bpai
I can’t take this pain anymore, I must leave it
ชีวิตของฉันจะอีกนานสักเพียงใด
Cheewit kaung chun ja eek nahn suk piang dai
However much longer I’ll live
ฉันยังเก็บเธอเอาไว้…ในหัวใจ
Chun yung gep tur ao wai nai hua jai
I’ll still keep you in my heart

   

คำร้อง : กฤษติกร พรสาธิต / อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี
ทำนอง : อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี
เรียบเรียง : สร้างสรรค์ วัฒนกุล / วุฒิ วงศ์สรรเสริญ

Title: แผล / Plae (Scar)
Artist: Indigo
Album: [Single]
Year: 2020

ไม่รู้ว่าฉันต้องอ้อนวอนอีกแค่ไหน
Mai roo wah chun dtaung aunw aun eek kae nai
I don’t know how much more I must beg
มันจึงจะทำให้หัวใจเธอกลับมา
Mun jeung ja tum hai hua jai tur glup mah
Until it will make your heart come back
ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรผิดนักหนา
Mai roo wah chun tum arai pit nuk nah
I don’t know what I did that was so wrong
มันเลยไปทำให้หัวใจเธอเปลี่ยนไป
Mun loey bpai tum hai hua jai tur bplian bpai
That it made your heart change

ทั้งรู้ก็รู้ว่าเธอคงไม่เอาแล้ว
Tung roo gor roo wah tur kong mai ao laeo
Even though I know that you don’t want me anymore
แต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะง่ายดาย
Dtae gor mai koey kit wah mun ja ngai dai
I never thought it would be so simple
ทั้งยื้อและรั้งเพื่อให้เธอไม่ไป
Tung yeu lae rung peua hai tur mai bpai
I held you back so I wouldn’t let you leave
สุดท้ายแล้วเธอก็คงไม่ต้องการ
Soot tai laeo tur gor kong mai dtaung gahn
But in the end, you didn’t want me

(*) ฉันทำแล้วฉันทำทุกอย่างแล้ว
Chun tum laeo chun tum took yahng laeo
I’ve already done it, I’ve already done everything
แต่ก็ไม่มีเรี่ยวแรงพอจะรั้ง
Dtae gor mai mee riao raeng por ja rung
But I don’t have enough strength to hold you back
ต้องทนรับความจริงว่าเธอไม่รักกัน
Dtaung ton rup kwahm jing wah tur mai ruk gun
I must endure accepting the truth that you don’t love me

(**) ต่อให้ทำแค่ไหน คนจะไปก็ต้องไป
Dtor hai tum kae nai kon ja bpai gor dtaung bpai
No matter how much I do, the person who’s going to go will go
แม้จะเจ็บเท่าไร ยังไม่ตายก็ต้องทนไหว
Mae ja jep tao rai yung mai dtai gor dtaung ton wai
No matter how much it’ll hurt, if I’m still alive, I must endure it
มันก็เหมือนเป็นแผล เตือนให้รู้ว่าหัวใจฉันนั้นเคยมีไว้รักเธอ
Mun gor meuan bpen plae dteuan hai roo wah hua jai chun nun koey mee wai ruk tur
It’s like a scar reminding me that I once saved my heart to love you

ที่คิดที่นึกที่ฝันกันในตอนนั้น
Tee kit tee neuk tee fun gun nai dtaun nun
What we imagined, what we thought, what we dreamed of back then
มันคงไม่มีความสำคัญสำหรับเธอ
Mun kong mai mee kwahm sumkun sumrup tur
Probably had no importance to you
ที่พูดว่ารักกันทุกครั้งที่ได้เจอ
Tee poot wah ruk gun took krung tee dai jur
when we said “I love you” every time we met
แค่พูดไปไม่ได้คิดว่าเป็นจริง
Kae poot bpai mai dai kit wah bpen jing
You were just speaking, you didn’t consider it to be real

(*,**,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by โอ๊บ เอก เอิ๊ต เอิง
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by บัญชา คำลือชา (บลู) , เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Arrange by Indigo&Ope