เสียดายคนตายไม่ได้ฟัง

All posts tagged เสียดายคนตายไม่ได้ฟัง

Title: เสียดายคนตายไม่ได้ฟัง / Sia Dai Kon Dtai Mai Dai Fung (It’s a Shame the Dead People Didn’t Listen)
Artist: Keng Thachaya (เก่ง ธชย)
Album: [Single]
Year: 2019

พระท่านสอนให้เราทุกคน เข้าใจในความเป็นจริง
Pra tahn saun hai rao took kon kao jai nai kwahm bpen jing
The monks teach us all to understand the truth
พระท่านสอนให้เราทุกคน เข้าใจว่าทุกๆสิ่ง
Pra tahn saun hai rao took kon kao jai wah took took sing
The monks teach us all to understand that everything
เมื่อมีการพบเจอ ย่อมมีการจากลา
Meua mee gahn pob jur yaun mee gahn jahk lah
When it has a beginning, it will have an end
ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะยั่งยืน
Mai mee sing dai loey tee ja yung yeun
Nothing lasts forever

พระสอนว่าความสุขนั้นอยู่ที่ใจ ใช่สิ่งนอกกาย
Pra saun wah kwahm sook nun yoo tee jai chai sing nauk gai
The monks teach us that happiness is in the heart, yes, it’s all around you
คุณความดีจะอยู่ติดตัวเราไปจนวันสุดท้าย
Koon kwahm dee ja yoo dtit dtua rao bpai jon wun soot tai
Your goodness will stick with you until your final day
หลีกหนีความลุ่มหลง หลีกหนีความวุ่นวาย
Leek nee kwahm lom long leek nee kwahm woon wai
Escaping from infatuation, escaping from disorder
เข้าใจทุกๆสิ่งด้วยความเป็นจริง
Kao jai took took sing duay kwahm bpen jing
Understand everything with truth

(*) อตตา หิ อตตโน นาโถ
Autdtah hi autdtanoh nah toh
Autdtah hi autdtanoh nah toh
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้น
Dton bpen tee peung haeng dton tao nun
God helps those who help themselves
ธรรมะสอนให้เราเข้าใจหัวใจเราเอง
Tumma saun hai rao kao jai hua jai rao eng
Dharma teaches us to understand our own hearts

(**) หากใครทำให้เจ็บ ก็จงอย่าเก็บเอาไว้
Hahk krai tum hai jep gor jong yah gep ao wai
If someone hurts us, don’t hang on to it
ปล่อยวางไปแล้วเธอจะมี แต่ความสุขล้นกว่า
Bploy wahng bpai laeo tur ja mee dtae kwahm sook lon gwah
Let it go and you’ll have only happiness
เก็บความรัก เก็บความสุข
Gep kwahm ruk gep kwahm sook
Keep love, keep happiness
เก็บเอาไว้ให้คนที่เขาเห็นค่า
Gep ao wai hai kon tee kao hen kah
Collect it and give it to people who see your value
เก็บเวลาของลมหายใจของเราเอาไว้
Gep welah kaung lom hai jai kaung rao ao wai
Gather the time you’re still breathing
ให้คนที่เขารักเรา
Hai kon tee kao ruk rao
And give it to people who love you

เกิดมาคนเรานั้นก็จงทำดี
Gert mah kon rao nun gor jong tum dee
Born human, we must do good things
ทำดีได้ดี เคยได้ยินบ้างไหม
Tum dee dai dee koey dai yin bahng mai
Have you ever heard “if you do good, you’ll get good things in return?”
บางคนทำเลวแต่ก็ไม่สนใจ
Bahng kon tum leo dtae gor mai son jai
Some people do evil things, but they don’t care
เดี๋ยวนี้เวรกรรมมันติดจรวด
Diao nee wen gum mun dtit juat
Pretty soon, karma will catch up to them

อุฏฐาตา วินทเต ธน คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้
Oodtatahdtah wintadtay ton kon kayun yaun hah sup dai
Oodtatahdtah wintadtay ton, hard-working people will be prosperous
บางคนหวังแต่ดวงพึ่งอะไร
Bahng kon wung dtae duang peung arai
Some people just hope things will fall in their lap
แล้วเมื่อไหร่จะมีกินมีใช้
Laeo meua rai ja mee gin mee chai
Then wonder when they’ll get food to eat
รู้จักเข้าวัดทำบุญทำทาน
Roo juk kao wut tum boon tum tahn
Get familiar with going to the temple, making merit, and giving offerings
ให้คนแบ่งปันคือคนรู้จักให้
Hai kon baeng bpun keu kon roo juk hai
Let the people sharing be the people you get to know
ใครรู้จักเป็นผู้ให้ก่อน คือผู้ได้รับที่แท้จริง
Krai roo juk bpen poo hai gaun keu poo dai rup tee tae jing
Everyone get familiar with the fact that being a donor is actually being a receiver

จงทำดีแล้วก็จงทำดี
Jong tum dee laeo gor jong tum dee
We must do good, we must do good
เกิดเป็นคนทั้งทีมันยากรู้ไหม
Gert bpen kon tung tee mun yahk roo mai
Being born human is hard from the beginning, don’t you know?
จงทำดีแล้วก็จงทำดี
Jong tum dee laeo gor jong tum dee
We must do good, we must do good
เกิดเป็นคนทั้งทีมันยากรู้ไหม
Gert bpen kon tung tee mun yahk roo mai
Being born human is hard, don’t you know?

(*,**)

(***) เกิดมาจงทำดี ขอให้ทำความดี
Gert mah jong tum dee kor hai tum kwahm dee
Being born, you must do good, please do good
เกิดเป็นคนทั้งที มันยากรู้ไหม
Gert bpen kon tung tee mun yahk roo mai
Being born human is hard, don’t you know?
เกิดมาจงทำดี ขอให้ทำความดี
Gert mah jong tum dee kor hai tum kwahm dee
Being born, you must do good, please do good
เกิดเป็นคนทั้งที มันยากรู้ไหม
Gert bpen kon tung tee mun yahk roo mai
Being born human is hard, don’t you know?

(***,***)