เป็นหนึ่ง

All posts tagged เป็นหนึ่ง

Title: เป็นหนึ่ง / Bpen Neung (To Be One)
Artist: Keng Tachaya (เก่ง ธชย)
Album: OST ครุฑ มหายุทธ หิมพานต์)
Year: 2018

ก็รู้ ทะเลไม่ปราณีผู้ใด
Gor roo talay mai bprahnee poo dai
We know the sea isn’t a living thing
ไม่รู้ ฟ้าฝนลมจะโถมเมื่อใด
Mai roo fah fon lom ja tohm meua dai
We don’t know when the wind and rain will rush at us
เพียงเดียวดาย
Piang diao dai
All alone
ถ้าต้องล่องเรือจะทานได้แค่ไหน
Tah dtaung laung reua ja tahn dai kae nai
If we must float in a boat, how much can we eat?
เหมือนสู้ไป เส้นชัยคือวันอัปปาง
Meuan soo bpai sen chai keu wun up bpahng
It’s like we’re fighting and the finish line is a sinking ship

(*) โชคดีที่เธอพร้อมใจ
Chohk dee tee tur praum jai
I’m lucky that you’re ready
ดีร้ายพร้อมเจอด้วยกัน
Dee rai praum jur duay gun
Good or bad, we’re ready to face it together

(**) ขอบคุณที่เธอยอมผูกหัวใจให้เป็นหนึ่ง
Kaup koon tee tur yaum pook hua jai hai bpen neung
Thank you for being willing to combine our hearts into one
ขอบคุณที่เอากายและหัวใจมาผูกกัน
Kaup koon tee ao gai lae hua jai mah pook gun
Thank you for binding your body and heart to mine
จากนี้คงไม่มีเรื่องร้ายใดให้ต้องหวั่น
Jahk nee kong mai mee reuang rai dai hai dtaung wun
From now on, there’s no bad situation that we must fear
กี่ร้อยพันภัยใดก็ไม่ต้องหวาดกลัว
Gee roy pun pai dai gor mai dtaung waht glua
However many millions of dangers, there’s no need to be scared

(***) ฝนจะโหมกระหน่ำคลื่นพายุใด
Fon ja hohm granum kleun pahyoo dai
The pounding rain, waves, any storm
เราจะพ้นและผ่านไปได้ทุกครั้ง
Rao ja pon lae pahn bpai dai took krung
We’ll overcome everything
เพราะเรา หัวใจของเรารวมเป็นหนึ่ง
Pror rao hua jai kaung rao ruam bpen neung
Because us and our hearts have combined to become one

หากพบ เรื่องร้ายใดที่มากกว่าเดิม
Hahk pob reuang rai dai tee mahk gwah derm
If we face any bad situation that’s worse than normal
ก็พร้อม ที่ต้องเจอและเดินข้ามไป
Gor praum tee dtaung jur lae dern kahm bpai
We’re ready to face it and get over it
เพราะฉันรู้ เราจะช่วยกันในวันที่เลวร้าย
Pror chun roo rao ja chuay gun nai wun tee leo rai
Because I know we’ll help each other on the bad days
และพร้อมยิ้มให้กันในวันที่ดี
Lae praum yim hai gun nai wun tee dee
And we’re ready to smile at each other on the good days

(*,**,***,**,***)

   

คำร้อง/ทำนอง แมนสรวง สุรางครัตน์
เรียบเรียง อนุชิต ธนัญชัย, ธชย ประทุมวรรณ