เบื่อ

All posts tagged เบื่อ

Title: เบื่อ / Beua (Bored)
Artist: Silly Fools
Album: King Size
Year: 2004


เบื่อที่จะรัก มันเบื่อที่จะทักใคร
Beua tee ja ruk mun beua tee ja tuk krai
I’m tired of loving, I’m tired of greeting anyone
เบื่อหน้าตัวเองในกระจกใส
Beua nah dtua eng nai grajok sai
I’m tired of my own face in the mirror
ไม่รู้ใครๆ นั้นเคยเป็นไหม
Mai roo krai krai nun koey bpen mai
I don’t know if anyone else has ever been like this
ผิดที่ฟากฟ้า เบื่อตอนที่เมฆมา
Pit tee fahk fah beua dtaun tee mek mah
It’s the sky’s fault, I’m bored of the clouds
ทำท่าเหมือนมันคงจะมีฝน
Tum tah meuan mun kong ja mee fon
Acting like it’s going to rain
แค่มืดมนเลยต้องทนร้อน
Kae meut mon loey dtaung ton raun
But it’s just dark, so I must endure the eat

(*) รอย…ยิ้มเธอ คอยรบกวนหัวใจ
Roy yim tur koey rop guan hua jai
Your smile keeps bothering my heart
จากวันที่เธอจากฉันไป
Jahk wun tee tur jahk chun bpai
Since the day you left me

(**) แม้เธอจากไปแล้ว แต่แผลยังคงฝังอยู่
Mae tur jahk bpai laeo dtae plae yung kong fung yoo
Even though you’ve already left, the wound is still deep
อยากให้เธอลองกลับไปคิดดู สิ่งที่เธอฝากไว้
Yahk hai tur laung glup bpai kit doo sing tee tur fahk wai
I want you to try going back and thinking about the thing you left me with
ฝากไว้กลางหัวใจ (ของฉัน)
Fahk wai glahng hua jai (kaung chun)
Left right in the middle of my heart

มันเบื่อที่จะร้องเบื่อท้วงทำนอง
Mun beua tee ja raung beua tuang tumnong
I’m bored of singing, I’m bored of the melody
เบื่อคำทุกคำที่ฉันพูดไป
Beua kum took kum tee chun poot bpai
I’m bored of every word I say
เพราะมันไม่ทำให้ฉันชื่นใจ
Pror mun mai tum hai chun cheun jai
Because it doesn’t cheer me up

(*,**,**,**)