เต็มใจ

All posts tagged เต็มใจ

Title: เต็มใจ / Dtem Jai (Willing)
Artist: Gam Kulkornpat ft. Gun Napat
Album: [Single]
Year: 2013

เธอคงมองว่าฉัน หัวใจยังเป็นของเขา
Tur kong maung wah chun hua jai yung bpen kaung kao
You see my heart as still belonging to him
พูดมันทำไมเข้าใจฉัน
Poot mun tummai kao jai chun
Why do you say that? Understand me
ตั้งแต่โดนเขาทิ้ง ถ้าไม่มีเธออยู่ข้างกัน
Dtung dtae dohn kao ting tah mai mee tur yoo kahng gun
Since he dumped me, if I didn’t have you by my side
ฉันยังนึกไม่ออก ว่าฉันจะเป็นอย่างไร
Chun yung neuk mai auk wah chun ja bpen yahng rai
I still can’t imagine what I’d be like

(*) เธอทำให้ใจ ลืมทุกเจ็บที่เขาเคยฝากไว้
Tur tum hai jai leum took jep tee kao koey fahk wai
You make my heart forget every pain that he ever inflicted on me
มองตาฉันหน่อยได้ไหม
Maung dtah chun noy dai mai
Please look into my eyes
อยากพูดอะไรจากใจให้เธอฟัง
Yahk poot arai jahk jai hai tur fung
I want to say something from my heart for you to hear

(**) จะรักเธอเต็มใจ และจะเริ่มต้นใหม่กับเธอ
Ja ruk tur dtem jai lae ja rerm dton mai gup tur
I’ll love you willingly, and I’ll start over with you
จะลบเขาทิ้งไป ต่อแต่นี้จะมีแค่เธอ
Ja lop kao ting bpai dtor dtae nee ja mee kae tur
I’ll erase him, from now on, I’ll only have you
ความรักแท้ที่ตามหาอยู่ เพิ่งจะรู้ว่าอยู่ไม่ไกล
Kwahm ruk tae tee dtahm hah yoo perng ja roo wah yoo mai glai
I’ve just realized that the true love I’ve been searching for isn’t far off
เปิดประตูเข้ามาเมื่อไร
Bpert bpradtoo kao mah meua rai
The door’s open, come in whenever
ฉันเต็มใจ ยกเต็มเต็มใจให้เธอ
Chun dtem jai yok dtem dtem jai hai tur
I’m willing to give my whole heart to you

เพียงแค่เธอรู้แล้ว แล้วเธอจะยอมรับไหม
Piang kae tur roo laeo laeo tur ja yaum rup mai
Only you know, so will you accept it?
รับหัวใจที่ส่งจากฉัน…
Rup hua jai tee song jahk chun
Accept the heart sent from me
ไม่ว่าวันไหนไหน แค่ให้เรามีกันและกัน
Mai wah wun nai nai kae hai rao mee gun lae gun
Regardless of the day, just let us have each other
เพียงแค่นั้นก็พอ ไม่ขออะไรมากมาย
Piang kae nun gor por mai kor arai mahk mai
Just that is enough, I’m not asking for much

(*,**)

ประตูหัวใจเต็มใจจะเปิด
Bpradtoo hua jai dtem jai ja bpert
I’m willing to open the door to my heart
ให้กับคนรักจริง เพียงคนเดียวเท่านั้น…
Hai gup kon ruk jing piang kon diao tao nun
Only for someone who really loves me

(**)

Title: เต็มใจ / Dtem Jai (Willing)
Artist: Kangsom the Star (แกงส้ม)
Album: [Single]
Year: 2012

เคยเป็นคนไม่สนใจอะไร ก็ทำไปตามที่คิด
Koey pen kon mai son jai arai gor tum pai dtahm tee kit
I once was someone who didn’t care about anything and did as I felt
ในชีวิตไม่มี สักคนที่รู้และเข้าใจ
Nai cheewit mai mee suk kon tee roo lae kaojai
I didn’t have anyone in my life who knew or understood
ว่าในใจดวงนี้ ที่ใครๆ ก็มองไม่ดี
Wah nai jai duang nee tee krai krai gor maung mai dee
That in my heart that everyone saw as bad
มันมีแต่รักมากมาย ทั้งหมดเพราะเธอ
Mun mee dtae ruk mahk mai tung mot pror tur
It has only an abundance of love all because of you

(*) ทำให้โลกของฉัน
Tum hai lohk kaung chun
You made my world
ถูกเติมเต็มด้วยรักของเธอได้ลอยล่องไป
Took dterm dtem duay ruk kaung tur dai loy laung pai
Be filled with your love and float away
ให้ใจได้ยิน ท่วงทำนองที่แสนอ่อนหวาน
Hai jai dai yin tuang tahmnong tee saen aun wahn
You’ve made my heart hear every melody that’s so sweet
รักของฉันที่มีอยู่ เต็มใจให้เธอได้รู้เอาไว้
Ruk kaung chun tee mee yoo dtem jai hai tur dai roo ao wai
My love that I have, I’m willing to let you know
ต่อจากนี้เต็มใจฉันให้เธอ
Dtor jahk nee dtem jai chun hai tur
From now on, I’m willing to give my heart to you

การดูแลด้วยหัวใจ งดงามทำให้ฉันได้รู้
Gahn doo lae duay hua jai ngot ngahm tum hai chun dai roo
The way you take care of me with your heart is so beautiful, it made me realize
ว่าประตูแห่งใจ ที่ปิดเอาไว้ไม่ได้แข็งแรง
Wah pradtoo haeng jai tee pit ao wai mai dai kaeng raeng
That the door of my heart that’s been closed isn’t that strong
ความเย็นชาที่จริง มันเป็นแค่การแสดง
Kwahm yen chah tee jing mun pen kae gahn sadaeng
My indifference in reality was just a show
ประตูที่เคยแข็งแรง ก็เปิดเพราะเธอ
Pradtoo tee koey kaeng raeng gor pert pror tur
The door that was once steadfast has opened because of you

(*)

บอกกับเธอให้รู้ และจะย้ำให้เธอมั่นใจ
Bauk gup tur hai roo lae ja yum hai tur mun jai
I’ll tell you and let you know, and repeat it so you can be certain
จะคอยดูแล ด้วยรัก
Ja koy doo lae duay ruk
That I’ll keep taking care of you with love

(*)