เจ็บแต่ดี

All posts tagged เจ็บแต่ดี

Title: เจ็บแต่ดี / Jep Dtae Dee (It Hurts in a Good Way)
Artist: Oneone
Album: [Single]
Year: 2020

แม้ว่าเธอจากไป แต่ใจฉันไม่เคยแปรเปลี่ยน
Mae wah tur jahk bpai dtae jai chun mai koey bprae bplian
Even though you left, my heart has never changed
ฉันยังคงวนเวียนอยู่กับวันวานที่เคยเป็นของเรา
Chun yung kong won wian yoo gup wun wahn tee koey bpen kaung rao
I’m still circling in the days of yesterday that once were ours
แม้ว่ามันจบลงแต่ตัวฉันไม่ลืมเรื่องราว
Mae wah mun jop long dtae dtua chun mai leum reuang rao
Even though it’s over, I haven’t forgotten the stories
ฉันยังเป็นคนเก่า เธอยังเป็นเงาติดอยู่ในใจฉัน
Chun yung bpen kon gao tur yung bpen ngao dtit yoo nai jai chun
I’m still the same old person, you’re still the shadow stuck in my heart

(*) ความสุขของหัวใจ คือการที่ฉันได้คิดถึงเธออยู่
Kwahm sook kaung hua jai keu gahn tee chun dai kit teung tur yoo
The happiness of my heart is being able to think about you
ต่อให้ฉันก็รู้ว่าไม่มีทางที่เธอจะกลับมา
Dtor hai chun gor roo wah mai mee tahng tee tur ja glup mah
Even though I know there’s no way you’ll come back

(**) เจ็บเท่าไหร่ก็ยังยอมจมกับความคิดถึง
Jep tao rai gor yung yaum jom gup kwahm kit teung
No matter how much it hurts, I’m still willing to sick in my thoughts of you
เพราะเธอยังตรึงอยู่ในใจฉัน
Pror tur yung dtreung yoo nai jai chun
Because you’re still transfixed in my heart
แม้ความคิดถึงจะทำร้ายกัน ฉันยังเต็มใจอยู่ดี
Mae kwahm kit teung ja tum rai gun chun yung dtem jai yoo dee
Even though my thoughts of you hurt me, I’m still happily willing
หลอกตัวเองด้วยความทรงจำที่ไม่เลือนหาย
Lauk dtua eng duay kwahm son gjum tee mai leuan hai
I deceive myself with the memories that haven’t faded away
แม้มันทำลายจิตใจตอนนี้
Mae mun tum lai jit jai dtaun nee
Even though it destroys my mind now
ภาพเธอที่ชัดอยู่ทุกนาที
Pahp tur tee chut yoo took nahtee
Your image that is clear at all times
คือความเจ็บที่ฉันยินดีจะกอดมันไว้
Keu kwahm jep tee chun yin dee ja gaut mun wai
Is the pain that I’m happy to embrace

แม้ว่าการจากลา จะมีน้ำตาเป็นรางวัล
Mae wah gahn jahk lah ja mee num dtah bpen rahng wun
Even though our good-bye left tears as my prize
ฉันจะยอมรับมัน
Chun ja yaum rup mun
I accept them
ต่อให้ตัวฉันต้องเจ็บสักเท่าไหร่
Dtor hai dtua chun dtaung jep suk tao rai
No matter how much I must hurt
แม้ว่าคนเลือกจำ อาจเจ็บช้ำกว่าคนเลือกไป
Mae wah kon leuak jum aht jep chum gwah kon leuak bpai
Even though the person who chooses to remember might hurt more than the person who chooses to leave
ฉันก็เลือกแล้วไง ปล่อยให้เธอไป ยอมเป็นคนแพ้
Chun gor leuak laeo ngai bploy hai tur bpai yaum bpen kon pae
I’ve already chosen, I’m letting you go and willing to be the loser

( * , ** , ** )

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
LYRICS : JIRAYUS SUKKASAME, JINWARA PHORAKSA, POY PORTRAIT
MELODY : JIRAYUS SUKKASAME
ARRANGE : ONEONE
BASS : PADA SETAPRAM
MIXED & MASTERING by DANUPHOP KAMOL

   

The Youtube description box marks this as a single, but why does the MV look like a karaoke video from the early 2000s?