เงา

All posts tagged เงา

Title: เงา / Ngao (Shadow)
Artist: Wanyai (แว่นใหญ่)
Album: [Single]
Year: 2020

กี่ครั้งที่เห็นน้ำตาเธอหลั่งรินมา
Gee krung tee hen num dtah tur lung rin mah
How many times have I seen your tears flow?
เจ็บปวดด้วยคำว่ารัก
Jep bpuat duay kum wah ruk
Hurt by the love
ที่เราทั้งสองมีให้กัน
Tee rao tung saung mee hai gun
That the two of us have for each other

ไม่เหมือนที่เราเคยฝัน
Mai meuan tee rao koey fun
It’s not like how we once dreamed
ไม่เหมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันนั้น
Mai meuan tee rao dtung jai dtung dtae wun nun
It’s not like we once intended since that day
แต่ยังยื้อด้วยคำว่ารัก ที่เคยให้กัน
Dtae yung yeu duay kum wah ruk tee koey hai gun
But we’re still held back by the love that we once gave each other
แม้วันนี้ไม่มีเหลืออยู่
Mae wun nee mai mee leua yoo
Even though today nothing’s left
ฉันและเธอรู้
Chun lae tur roo
You and I know

(*) เราเดินทางผ่านวันเวลา
Rao dern tahng pahn wun welah
On our journey through time
หยดน้ำตาที่มันไหลไป คงไม่คืนมา
Yot num dtah tee mun lai bpai kong mai keun mah
The tear drops we shed won’t come back
ที่เหลืออยู่ในวันนี้ มีเพียงแค่เงาของความรัก
Tee leua yoo nai wun nee mee piang kae ngao kaung kwahm ruk
All that’s left today is just the shadow of our love
ที่ไม่มีอยู่จริง
Tee mai mee yoo jing
That doesn’t really exist
วันเวลาไม่กลับคืนมา
Wun welah mai glup keun mah
Time doesn’t come back
ความรักของเราหล่นหาย ไปกับรอยน้ำตา
Kwahm ruk kaung rao lon hai bpai gup roy num dtah
Our love has vanished with our tear streaks
ไขว่คว้าเท่าไรวันนี้ มีเพียงแค่เงาของความรัก
Kwai kwah tao rai wun nee mee piang kae ngao kaung kwahm ruk
However much we try to reach for it today, there’s only the shadow of our love
ที่เคยมีอยู่ วันนี้ไม่มีอีกแล้ว
Tee koey mee yoo wun nee mai mee eek laeo
That once existed, but today isn’t there anymore

เหนี่ยวรั้งเท่าไร ยิ่งทำให้เจ็บช้ำ
Niao rung tao rai ying tum hai jep chum
However much we try to resist, the more we end up hurt
กอดเก็บเอาความทุกข์ ยิ่งทำให้เราต้องผิดหวัง
Gaut gep ao kwahm took ying tum hai rao dtaung pit wung
The more we keep embracing the suffering, the more it disappoints us

อยากยื้อให้เป็นดังฝัน
Yahk yeu hai bpen dung fun
We want to hold things back so they’ll be like we dreamed
ให้เหมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันนั้น
Hai meuan tee rao dtung jai dtung dtae wun nun
Like we intended since that day
แต่แผลที่ยังคงฝังข้างในหัวใจ
Dtae plae tee yung kong fung kahngnai hua jai
But the wounds are still embedded in our hearts
ไม่มีวันทำให้มันเหมือนเดิม
Mai mee wun tum hai mun meuan derm
Things will never be the same again
ฉันและเธอรู้
Chun lae tur roo
You and I know

(*,*)

   

Lyrics : Wanyai
Melody : Wanyai
Produced and arranged : ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai