เงาใครในใจเธอ

All posts tagged เงาใครในใจเธอ

Title: เงาใครในใจเธอ / Ngao Krai Nai Jai Tur (Whose Shadow is In Your Heart?)
Artist: Teh Uthen Prommin (เท่ห์)
Album: 2191 วันที่ฉันรักเธอ / 2191 Wun Tee Chun Ruk Tur
Year: 1999

คง เป็นใคร สักคน
Kong bpen krai suk kon
It’s probably someone
ที่เธอ ยังจำ ฝังใจ
Tee tur yung jum fung jai
Whom you still remember
วัน เวลา ผ่านไป
Wun welah pahn bpai
Time passes by
แต่ภาพ ในใจ มันยังย้ำ เตือน
Dtae pahp nai jai mun yung yum dteuan
But the image in your heart still reminds you
ฉันหวังว่าคงจะมี สักวัน
Chun wung wah kong ja mee suk wun
I hope that some day
ทุกอย่าง มันคง ลบเลือน
Took yahng mun kong lop leuan
Everything will fade away
กว่าจะรู้
Gwah ja roo
By the time I realized
ว่าที่ลาง ที่เลือน
Wah tee lahng tee leuan
What was fading
นั้นคือ รักเรา
Nun keu ruk rao
Was our love
เธอ เป็นคน บอกเอง
Tur bpen kon bauk eng
You were the one who told me yourself
ว่ามี เราเพียง สองคน
Wah mee rao piang saung kon
That there was only the two of us
เธอ คงจำ สับสน
Tur kong jum sup son
You probably were confused
หรือว่า อีกคน เธอลืม นับไป
Reu wah eek kon tur leum nup bpai
Or was there another person you forgot to count?
เพราะฉันมันเป็นคนมา ทีหลัง
Pror chun mun bpen kon mah tee lung
Because I was the second in your life
ก็ได้ แต่ทน ช้ำใจ
Gor dai dtae ton chum jai
I can only endure the heartache
แม้จะทุ่มจะเท เท่าไร
Mae ja toom ja tay tao rai
No matter how much I devote
ถมใจ ไม่เต็ม
Tom jai mai dtem
It doesn’t fill your heart

(*) ยิ่งได้เห็น
Ying dai hen
The more I see
ดวงตา ที่เหม่อ ลอย
Duang dtah tee mur loy
Your distracted gaze
เหมือนคน ไม่มี จิตใจ
Meuan kon mai mee jit jai
Like someone who doesn’t have any feelings
ทำให้ฉัน เข้าใจ
Tum hai chun kao jai
It makes me understand
ในความ หมาย
Nai kwahm mai
The meaning
ว่าใจ เธอยังมีเขา อยู่
Wah jai tur yung mee kao yoo
That your heart still has him
บอก ให้รู้
Bauk hai roo
Tell me and let me know
ว่าควร จะอยู่ หรือไป
Wah kuan ja yoo reu bpai
Should I stay or go?
หากจะรัก
Hahk ja ruk
If you love me
ก็คงได้เพียง แต่กาย
Gor kong dai piang dtae gai
It’s probably only with your body
เพราะใจ เธอไม่มี ให้กัน
Pror jai tur mai mee hai gun
Because you don’t have you heart to give to me
สิ่งที่เห็น
Sing tee hen
The thing I see
เมื่อเธอ สบตา ฉัน
Meua tur sop dtah chun
When you make eye contact with me
แม้ มันจะมี เงา ฉันอยู่
Mae mun ja mee ngao chun yoo
Even though there’s my reflection
แต่อยาก รู้
Dtae yahk roo
I want to know
เงาใคร ที่ในใจ เธอ
Ngao krai tee nai jai tur
Whose shadow is in your heart?

คืน ที่มี เมฆบัง
Keun tee mee mek bung
The cloudy nights
แม้ มัน จะดู มืดมัว
Mae mun ja doo meut mua
Even though they seem dark
แต่เงา ในคืน สลัว
Dtae ngao nai keun salua
But the shadow in the dim night
ยังอาจ มีวัน จะจางหาย ไป
Yung aht mee wun ja jahng hai bpai
Still might some day fade away
ทุกครั้งที่เราได้มอง สบตา
Took krung tee rao dai maung sop dtah
Every time we make eye contact
มันเจ็บ จนเกิน ห้ามใจ
Mun jep jon gern hahm jai
It hurts to much to stop
เพราะว่าเงาที่ใน หัวใจ
Pror wah ngao tee nai hua jai
Because the shadow in your heart
ของเธอ ไม่จาง
Kong tur mai jahng
Hasn’t faded

(*)