เงาของฝน

All posts tagged เงาของฝน

Title: เงาของฝน / Ngao Kaung Fon (The Shadow of Rain)
Artist: Greasy Cafe
Album: The Journey Without Maps
Year: 2014

แสง ที่ส่องสว่างกว้างไกล ที่แผ่กระจายเท่าไหร่ อาจส่องไม่ทั่วทุกหน
Saeng tee saung sawahng gwahng glai tee pae grajai tao rai aht saung mai tua took hon
No matter how broad of an expanse light may shine down on, it doesn’t shine everywhere
ฝน ที่ตกลงมามากมาย ประโคมตกลงเท่าไหร่ อาจเปียกไม่ทั่วทุกทาง
Fon tee dtok long mah mahk mai bprakohm dtok long tao rai aht bpiak mai tua took tahng
However large the amount of rain that falls, it doesn’t soak everything

(*) เมื่อเรามอง ทุกทุก สิ่ง ที่เป็น เห็น ก็จะไม่ทำให้จินตนาการทำร้าย เรา
Meua rao maung took took sing tee bpen hen gor ja mai tum hai jindtanahgahn tumr ai rao
When we look, we see everything that is, but that won’t make our imaginations hurt us
เมื่อเธอมอง เห็นในสิ่งที่เป็น ไป จงปล่อยความเป็นจริง สอนให้เราเข้าใจ ใจ
Meua tur maung hen nai sing tee bpen bpai jong bploy kwahm bpen jing saun hai rao kao jai jai
When you look at the things that are, you must let go of reality, teaching us to understand the heart

เงา ต่างปล่อยเรื่องราวมากมาย เช่นความรักทำร้ายมาเท่าไหร่
Ngao dtahng bploy reuang rao mahk mai chen kwahm ruk tum rai mah tao rai
The shadows leave so many stories, like however much love has destroyed
ก็ขอให้เป็นเงาของฝน แค่จากไป
Gor kor hai bpen ngao kaung fon kae jahk bpai
But I hope it’s the shadow of the rain, just leaving

(*,*)