เข้าใจ

All posts tagged เข้าใจ

Title: เข้าใจ / Kao Jai (Understand)
Artist: Image Suthita
Album: [Single]
Year: 2020

บางวันเราก็ต้องเจอ
Bahng wun rao gor dtaung jur
Some days, we must face
กับเรื่องราวที่ไม่ดี
Gup reuang rao tee mai dee
Bad situations
ต้องผิดหวังต้องเจ็บช้ำ
Dtaung pit wung dtaung jep chum
We must be disappointed, we must get hurt
ต้องเสียใจ
Dtaung sia jai
We must be sad
อาจไม่มีโอกาสให้เตรียมตัว
Aht mai mee ohgaht hai dtriam dtua
There might not be the chance to prepare
ไม่มีสัญญาณบอกไว้
Mai mee sunyahn bauk wai
No sign telling us
ไม่มีคำอธิบายใดๆ
Mai mee kum attiabi dai dai
No explanation
สักคำ
Suk kum
At all

(*) ยังไม่รู้ เพราะอะไร
Yung mai roo pror arai
I still don’t know why
ได้แต่ถามซ้ำๆว่าทำไม
Dai dtae tahm sum sum wah tummai
I can only ask “Why?” over and over again
ก็คงทำได้เพียง
Gor kong tum dai piang
All I can do
พยายามทำความเข้าใจ แต่
Payayahm tum kwahm kao jai dtae
Is try to understand, but

(**) บางทีการที่เราเข้าใจ
Bahng tee gahn tee rao kao jai
Sometimes, understanding
ก็ไม่ได้ทำให้ความเจ็บมันหายไป
Gor mai dai tum hai kwahm jep mun hai bpai
Doesn’t make the pain go away
ไม่ว่ามีเหตุผลเท่าไร
Mai wah mee het pon tao rai
No matter how many reasons there are
ก็อาจไม่ช่วยทำให้น้ำตาหยุดไหล
Gor aht mai chuay tum hai num dtah yoot lai
That might not help make the tears stop flowing

แต่ว่าไม่เป็นไร เพราะ
Dtae wah mai bpen rai pror
But it’s okay, because
วันนึงมันจะผ่านไป
Wun neung mun ja pahn bpai
One day, it’ll pass

(*,**,**)

แต่ว่าไม่เป็นไร เพราะ
Dtae wah mai bpen rai pror
But it’s okay, because
สุดท้ายมันจะผ่านไป
Soot tai mun ja pahn bpai
In the end, it’ll pass

   

Lyrics : Image
Melody : Image
Arrange : ข้างหลังภาพ
Mix & Mastering : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์

   

What a very emotional song with good lyrics~ I started off unsure if I’d like it and ended up loving it

Title: เข้าใจ / Kao Jai (Understand)
Artist: Chalieng (เฉลียง)
Album: ??
Year: ??

เข้าใจ ฉันเข้าใจทุกอย่าง
Kao jai chun kao jai took yahng
Understand, I understand everything
เลิกบังเลิกอำพราง
Lerk bung lerk um prahng
Stop hiding it, stop covering it up
ขอให้ฟังกันก่อน
Kor hai fung gun gaun
I ask that you listen to me first
เรื่องเราหากจะคิดไป
Reuang rao hahk ja kit bpai
If we focus on our problems
จะอยู่ไปใยให้หมอง
Ja yoo bpai yai hai maung
They’ll stay make things gloomy
อยู่เราสองก็คงปวดใจ
Yoo rao saung gor kong bpuat jai
And the two of us will be broken-hearted

สองใจ คิดไปคนละอย่าง
Saung jai kit bpai kon la yahng
Two hearts, each thinking of someone
ต่างคนต่างมีทางรักช่างทำกันได้
Dtahng kon dtahng mee tahng ruk chahng tum gun dai
Each person has their own path of love
สองคนไม่เคยเข้าใจ คนให้อภัยไม่มี
Saung kon mai koey kao jai kon hai apai mai mee
Two people have never understood without someone to forgive them
อยู่อย่างนี้เราดีอย่างไร มันดีอย่างไร
Yoo yahng nee rao dee yahngr ai mun dee yahng rai
Living like this, how good are we? How good is it?

(*) คงมีเพียงแค่รักกัน
Kong mee piang kae ruk gun
There’s only our love for each other
แล้วรักนั้นมันมีสุขไหม
Laeo ruk nun mun mee sook mai
But is that love happy?
คงเป็นเพียงเราเผลอไป
Kong bpen piang rao plur bpai
We were probably just careless
ไม่ตั้งใจจะรักกัน ให้มันยั่งยืน
Mai dtung jai ja ruk gun hai mun yung yeun
Not intending to love each other long-term

ฝืนไปตรมใจเปล่า
Feun bpai dtrom jai bplao
Resisting and grieving
อยู่เดียวอาจเปลี่ยนเหงา
Yoo diao aht bplian ngao
Being alone might change the loneliness
ขอเพียงเราเป็นเพื่อน
Kor piang rao bpen peuan
I just want us to be friends
เสียใจอาจจะเสียใจ ก็ไม่นานไปก็ลืม
Sia jai aht ja sia jai gor mai nahn bpai gor leum
Sadness might be sad, but before long, we’ll forget
อาจจะเหมือนดังลมผ่านไป จำใจก็ลืม
Aht ja meuan dung lom pahn bpai jum jai gor leum
It might be like the passing wind, we remember it, then forget

(*)

ฝืนไปตรมใจเปล่า
Feun bpai dtrom jai bplao
Resisting and grieving
เมื่อใดหากใจเหงา สองเราเป็นเพื่อน
Meua dai hahk jai ngao saung rao bpen peuan
Whenever our hearts are lonely, the two of us are friends
แยกไปใช่จะรักกัน ยังผูกใจกันดั่งเหมือน
Yaek bpai chai ja ruk gun yung pook jai gun dung meuan
Separating into us loving each other, we’re still connected like
เพื่อนจะรักดังเดิมได้ไหม
Peuan ja ruk dung derm dai mai
Friends who will love each other as usual, okay?

Title: เข้าใจ / Kao Jai (Understand)
Artist: Scrubb ft. Singto Numchok
Album: Clean
Year: 2013

มองนก บินที่ลอยอยู่บนนภา
Maung nok bin tee loy yoo bon napah
Looking at the bird flying and floating in the sky
หัวใจที่เหนื่อยล้ามานาน ฉับพลันก็หาย
Hua jai tee neuay lah mah nahn chup plun gor hai
My exhausted heart immediately recovered
มองทะเล สีครามด้วยความเข้าใจ
Maung talay see krahm duay kwahm kao jai
Looking at the indigo sea with understanding
ทุก ๆ ความสดใส ยังรอ ให้เราไปเจอ
Took took kwahm sot sai yung ror hai rao bpai jur
Every brightness is still waiting for us to find it

(*) สิ่งที่คิด ว่าอยู่ไกล อยู่ตรงนี้ใช่ไหม
Sing tee kit wah yoo glai yoo dtrong nee chai mai
The things we thought were far off are right here, aren’t they?

(**) อะไรไม่ดี ก็วางเอาไว้ที่กลางทาง
Arai mai dee gor wahng ao wai tee glahng tahng
Something bad will be placed in the middle
อาจมีบางครั้งพบกับความเหงา และเสียใจ (แต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไป)
Aht mee bahng krung pob gup kwahm ngao lae sia jai (dtae diao mun gor pahn bpai)
There may be some times we’ll face loneliness and sadness (but soon they’ll pass by)
แต่เราสองคนจับมือ ยอมรับและเข้าใจ
Dtae rao saung kon jup meu yaum rup lae kao jai
But the two of us hold hands, accepting and understanding
ถ้าเธอและฉันร่วมทางต่อจากนี้ไป คงถึงเวลา ของเรา
Tah tur lae chun ruam tahng dtor jahk nee bpai kong teugn welah kaung rao
If you and I travel together from now on, it’ll be our time

มองฟ้า แล้วทำให้ใจคิดไป
Maung fah laeo tum hai jai kit bpai
Looking at the sky, it makes my heart think
ไม่มีความสุขยั่งยืน เท่าใจ เราเอง
Mai mee kwahm sook yung yeun tao jai rao eng
There’s no happiness that lasts as long as our hearts

(*,**)

มันก็คงอย่างนี้ เดี๋ยวพอร้ายแล้วมันก็ดี มันก็เวียนหมุนไป
Mun gor kong yahng nee diao por rai laeo mun gor dee mun gor wian moon bpai
It’s like this, one moment it’s bad, then it’ll be good, it keeps turning
ใครไม่รู้พูดไว้ ชีวิตต้องเดินก้าวไป เรื่อยไปจนสุดท้าย
Krai mai roo poot wai cheewit dtaung dern gao bpai reuay bpai jon soot tai
Whoever doesn’t know doesn’t say, life must move on continuously until the end
ยิ้ม ในหัวใจ ชนะ ในทุก ๆ อย่าง
Yim nai hua jai chana nai took took yahng
Smile in your heart and you’ll win at everything

(**)

Title: เข้าใจ / Kao Jai (Understand)
Artist: Synkronize ft. Muzu
Album: Serial Number One
Year: 2006 (?)

บอกกับตัวเองทุกครั้งว่าเราจะไม่พลั้งหลงทาง
Bauk gup dtua eng took krung wah rao ja mai plung long tahng
I tell myself every time that we’re not lost
ให้ความต่างเป็นข้ออ้างแบ่งแยกทางระหว่างสองเรา
Hai kwahm dtahng pen kor ahng baeng yaek tahng rawahng saung rao
That the differences are an excuse to split the path between us
บอกกับตัวเองทุกวัน จะมีกันและกันไม่เปลี่ยน
Bauk gup dtua eng took wun ja mee gun lae gun mai plian
I tell myself every day that we’ll be together, unchanging
แม้เวลาจะหมุนเวียนนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กัน
Mae welah ja moon wian nun keu sing tee rao dai rian roo gun
Though the time will keep revolving, that’s something we’ve learned together

ปล่อยใจให้ล่องลอย เปิดออกไปยอมรับความต่าง
Ploy jai hai laung loy pert auk pai yaum rup kwahm dtahng
Let our hearts float, open up and accept the differences
เว้นที่ว่างแต่ไม่ห่าง จนความต่างแยกเราจากกัน
Wen tee wahng dtae mai hahng jon kwahm dtahng yaek rao jahk gun
Forget the gap, it’s not far, before the differences separate us
ปล่อยใจให้ล่องลอยเปิดออกไปยอมรับ สิ่งที่เป็น
Ploy jai hai laung loy pert auk pai yaum rup sing tee pen
Let our hearts float, open up and accept the way things are
เปิดรับกับสิ่งที่เห็นว่าเราเป็นแค่คนสองคน
Pert rup gup sing tee hen wah rao pen kae kon saung kon
Open and accept the things that we see, that we are just two people

(*) ความรัก ก็เป็นแบบนี้
Kwahm ruk gor pen baep nee
Love is like this
มีทุกข์บ้างที่สุข แม้เศร้าก็ดีกว่าอยู่เหงา ๆ
Mee took bahng tee sook mae sao gor dee gwah yoo ngao ngao
There’s suffering, sometimes happiness, even though there’s sadness, it’s better to be lonely
เพราะว่าเรามีคนร่วมเศร้าถึงสองคน
Pror wah rao mee kon ruam sao teung saung kon
Because we have someone to share the sadness
ให้ความรักเป็นตัวเราถึงจะเหงาไปหน่อย
Hai kwahm ruk pen dtua rao teung ja ngao pai noy
Let love be ours until the sadness leaves
ก็คงจะไม่บ่อยจนมากไป แค่พอให้ใจสองใจ
Gor kong ja mai boy jon mahk pai kae por hai jai saung jai
But not too often, just enough for two hearts
ได้คิดถึงกัน บ้างก็ดี
Dai kit teung gun bahng gor dee
To think of each other, that’s fine

ให้ความรักนำทาง ให้เรากลับมาเหมือนเดิม
Hai kwahm ruk num tahng hai rao glup mah meuan derm
Let love lead the way, let us go back to how we were before
กลับมาเติมความเข้าใจให้เดินเคียงข้างกันอีกครั้ง
Glup mah dterm kwahm kao jai hai dern kiang kahng gun eek krung
Let’s go back to understanding, let’s walk beside each other again

(*)