เก็บ

All posts tagged เก็บ

Title: เก็บ / Gep (Keep)
Artist: Am Atchariya (อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์)
Album: OST เจ้าจอม / Jao Jaum
Year: 2016

ยังคงมีความจริงที่ฉันซ่อนอยู่ มันคือความในใจที่ฉันรู้สึก ที่มันได้แต่อยู่ในที่ลึกๆของหัวใจ
Yung kong mee kwahm jing tee chun saun yoo mun keu kwahm nai jai tee chun roo seuk tee mun dai dtae yoo nai tee leuk leuk kaung hua jai
There’s still a truth that I’ve hidden, it’s the things in my heart that I feel, that can only remain deep inside my heart
ทั้งที่อยากจะบอกให้เธอได้ฟัง แต่อะไรบางอย่างก็ทำให้ฉันไม่บอกไป จนวันที่เธอเดินไปจากฉัน
Tung tee yahk ja bauk hai tur dai fung dtae arai bahng yahng gor tum hai chun mai bauk bpai jon wun tee tur dern bpai jahk chun
Even though I wanted to tell you, something kept me from doing so, until the day you left

รู้ว่ามันคงสายเกินไปใช่ไหม แต่อยากให้เธอรู้ แม้ว่านานเท่าไร แต่ใจของฉันยัง
Roo wah mun kong sai gern bpai chai mai dtae yahk hai tur roo mae wah nahn tao rai dtae jai kaung chun yung
I know that it’s too late, right? But I want to let you know, no matter how long it’s been, my heart still

(*) เก็บทุกคำไว้ข้างใน ทุกคำต้องเก็บไว้ ทุกคำที่บอกให้ใครได้ยินไม่ได้สักครั้ง
Get took kum wai kahng nai took kum dtaung gep wai took kum tee bauk hai krai dai yin mai dai suk krung
Keeps every word inside, every word must be kept in, every word that I’ve never once told anyone
เก็บทุกคำไว้ที่ใจ แม้นานสักแค่ไหน จะเก็บเอาคำคำนี้เอาไว้ บอกเธอสักวัน
Gep took kum wai tee jai mae nahn suk kae nai ja gep ao kum kum nee ao wai bauk tur suk wun
I keep every word in my heart, no matter how long it’s been, I’ll keep these words, I’ll tell you some day
(จะรอจนวันที่เราได้พบกันใหม่ จะบอกเธอ คำนั้น)
(Ja ror jon wun tee rao dai pob gun mai ja bauk tur kum nun)
(I’ll wait until the day we meet again, then I’ll tell you those words)

คงจะมีสักวันที่ฉันได้บอก วันที่จะได้บอกทุกความรู้สึก ที่มันเก็บมานานในที่ลึกๆ ของหัวใจ
Kong ja mee suk wun tee chun dai bauk wun tee ja dai bauk took kwahm roo seuk tee mun gep mah nahn nai tee leuk leuk kaung hua jai
Some day I’ll tell you, I’ll tell you all of my feelings that I’ve kept hidden for so long deep inside my heart
สิ่งที่อยากจะบอกให้เธอได้ฟัง จะบอกเธอทุกอย่างว่าฉันนั้นรัก รักเธอเท่าไร ไม่ปล่อยให้เธอเดินไปอีกครั้ง
Sing tee yahk ja bauk hai tur dai fung ja bauk tur took yahng wah chun nun ruk ruk tur tao rai mai bploy hai tur dern bpai eek krung
The tthings I want to tell you, I’ll tell you everything, how much I love you, I won’t let you walk away again

มันคงยังไม่สายเกินไปใช่ไหม ที่จะบอกเธอให้รู้เอาไว้ ว่าใจของฉันยัง
Mun kong yung mai sai gern bpai chai mai tee ja bauk tur hai roo ao wai wah jai kaung chun yung
It’s not too late, is it? To tell you that my heart still

(*,*)

   
คำร้อง/ทำนอง อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง Banana Boat

Title: เก็บ / Gep (Keep)
Artist: Blue Shade
Album: [Single]
Year: 2015

I’ll keep it in the same place
Keep the words “I love you”
But I’ll rip up the words “we don’t get along”
And throw those words away
And still keep the presents that weren’t written to be the last piece
Of your letter
I keep the envelope, as usual
But I write a message that you said good-bye to me and threw it away
I keep the key
Hidden in the same place, not changing

(*) I choose to keep only the part that’s beautiful
The part that’s like a dream, that’s still beautiful
That I’ve have you beside me forever

(**) I just want to keep this
Waiting for the other half that I’m searching for
The other half that I’m reaching out for
And I won’t let that moment leave me
Can it be possible?

(***) I keep it so I can find a beautiful day
Reality is so different from dreams
However my other half is, however beautiful, I’ll stay with her

Our same place, the place we are together
Your corner
You still share it like that, never changing
I just keep those words, that you told me you’d come back, I don’t have anything else

(*,**,***)

Keep the things that are left, why throw it away?
However dreams and reality will separate
There’s no way, I’ll never go anywhere
There’s no way, however much it hurts, that’s fine
Some day, it’ll pass

(**,***)

Title: เก็บ / Gep (Keep)
Artist: Room 39
Album: OST กลรักลวงใจ / Gon Ruk Luang Jai
Year: 2011

ทั้งๆที่รู้ ว่ารักของเราไม่นานคงจบ และรู้ว่าคงไม่นานก็ต้องถึงวัน ที่ความสัมพันธ์จะต้องจบลงไป
Tung tung tee roo wah ruk kaung rao mai nahn kong job lae roo wah kong mai nahn gor dtaung teung wun tee kwahm sumpun ja dtaung job long bpai
Even though I know that our love will soon end, and I know that soon we’ll reach the day that our relationship will be over
ทั้งๆที่รู้ ว่ารักของเรานั้นคงไม่มีใครเข้าใจ และไม่มีทางที่จะไปอีกได้ไกล ไม่มีทางที่เป็นจริงได้เลย
Tung tung tee roo wah ruk kaung rao nun kong mai mee krai kao jai lae mai mee tahng te eja bpai eek dai glai mai mee tahng tee bpen jing dai loey
Even though I know that no one understands our love, and there’s no way to go on any further, there’s no way it can be real

(*) แต่ฉันก็ฝืน ฝืนทั้งๆที่ใจก็ยอมรับ เพราะรักที่มีให้เธอ มันมากมายเกินที่จะย้อนกลับ
Dtae chun gor feun feun tung tung tee jai gor yaum rup pror ruk tee mee hai tur mun mahk mai gern tee ja yaun glup
But I resist, I resist even though my heart has accepted it because the love I have for you is too much to take back

(**) อยากเก็บเวลานี้ไว้จริงๆ เก็บเวลาที่แม้จะไม่มีจริง
Yahk gep welah nee wai jing jing gep welah tee mae ja mai mee jing
I really want to keep this moment, I want to keep this moment, even though it’s not real
เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกทุกสิ่ง ในส่วนลึกที่ไม่มีวันมีใครแย่งไปได้
Gep ahrom gep kwahm roos euk took sing nai suan leuk tee mai mee wun mee kria yaeng bpai dai
Keep the emotions, keep the feelings, everything deep inside, never to let anyone steal them
เก็บเวลาทุกวินาที ที่เรามีแม้ว่า สุดท้ายต้องจบลงเช่นไร
Gep welah tee winahtee tee rao mee mae wah soot tai dtaung job lon chen rai
Keep the moment, every second that we have, even though in the end, we must end
แต่ว่าฉันนั้นก็อยากขอที่จะเลือกเก็บ เอาไว้
Dtae wah chun nun gor yahk kor tee ja leauk gep ao wai
But I want to choose to remember

นานแค่ไหนไม่รู้ ที่ฉันไม่ดูไม่ฟังไม่ว่าเหตุผลใด ฉันไม่ยอมแม้ต้องเจ็บปวดเท่าไร
Nahn kae nai mai roo tee chun mai doo mai fung mai wah het pon dai chun mai yaum mae dtaung jep bpuat tao rai
I don’t know how long it’s been since I haven’t seen, haven’t listened to any reason, I refuse, no matter how much it’ll hurt
เพื่อแลกกับการที่เราได้อยู่เคียงข้างกัน
Peua laek gup gahn tee rao dai yoo kiang kahng gun
In exchange for being able to be next to you

(*,**,**)
นั้นก็อยากขอที่จะเลือกเจ็บ ฉันนั้นก็อยากขอที่จะเลือกเก็บ เธอไว้
Nun gor yahk kor tee ja leuak jep chun nun gor yahk kor tee ja leuak gep tur wai
I want to choose to hurt, I want to choose to keep you