เก็บมันเอาไว้

All posts tagged เก็บมันเอาไว้

Title: เก็บมันเอาไว้ / Gep Mun Ao Wai (Keep It)
Artist: Scrubb
Album: SSSSS..!
Year: 2003

(*) วันเวลาเดินทางอย่างช้าๆ
Wun welah dern tahng yahng chah chah
Time slowly passes
กี่วันมาแล้วที่เดินเข้ามา
Gee wun mah laeo tee dern kao mah
How many days have happened?
กี่วันมาแล้วที่เดินเข้ามาและออกไป
Gee wun mah laeo tee dern kao mah lae auk bpai
How many days have passed by?

(**) เธอยังคงเดินทางอยู่ใช่ไหม
Tur yung kong dern tahng yoo chai mai
You’re still on a journey, aren’t you?
กี่คนมาแล้วที่เดินเข้ามา
Gee kon mah laeo tee dern kao mah
How many people have showed up?
กี่คนมาแล้วที่เดินเข้ามาและจากไป
Gee kon mah laeo tee dern kao mah lae jahk bpai
How many people have come and gone?

(*,**)

(***) อย่าร้อง หากเธออยากรัก
Yah raung hahk tur yahk ruk
Don’t cry, if you want to love
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ
Gep mun ao wai reuang rao dee dee
Keep the good memories
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ
Gep mun ao wai reuang rao dee dee
Keep the good memories
ที่ต่างคนเคยรัก ต่างคนเคยหา
Tee dtahng kon koey ruk dtahng kon koey hah
Of when you both were once in love, when you both once found each other
วันนั้นจะผ่าน และจำลึกตลอดไป
Wun nun ja pahn lae jum leuk dtalaut bpai
Those days will pass and be deep in your memory forever

เธอยังคงรอใครอยู่ใช่ไหม
Tur yung kong ror krai yoo chai mai
You’re still waiting for someone, aren’t you?
สักคนที่รักและคอยห่วงใย
Suk kon tee ruk lae koy huang yai
Someone who will love and care about you
เมื่อใครคนนั้นเขาเดินเข้ามา และจากไป
Meua krai kon nun kao dern kao mah lae jahk bpai
When that someone came and went

(***)

ได้โปรดเถอะอย่าร้อง
Dai bproht tur yah raung
Please don’t cry
หากเธออยากรัก
Hahk tur yahk ruk
If you want to love
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ
Gep mun ao wai reuang rao dee dee
Keep the good memories
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ
Gep mun ao wai reuang rao dee dee
Keep the good memories
ที่ต่างคนเคยรัก ต่างคนเคยหา
Tee dtahng kon koey ruk dtahng kon koey hah
Of when you both were once in love, when you both once found each other
วันนั้นจะผ่าน และจำลึกตลอดไป
Wun nun ja pahn lae jum leuk dtalaut bpai
Those days will pass and be deep in your memory forever

(*,**)