เกือบจะสาย

All posts tagged เกือบจะสาย

Title: เกือบจะสาย / Geuap Ja Sai (Nearly Too Late)
English Title: “Broken Hearted Woman”
Artist: Koy Ponpimol (ก้อย พรพิมล ธรรมสาร)
Album: Megadance
Year: 1994

(*) ตื่นลืมตา มันอาจจะช้ำ หากความทรงจำ
Dteun leum dtah mun aht ja chum hahk kwahm song jum
Waking up, it might hurt, if the memories
นั้นยังคงอยู่ ช้ำใจก็มีเธอคอยดู
Nun yung kong yoo chum jai gor mee tur koy doo
Still remain, it breaks my heart, but I have you watching
ผูกพัน ไม่เคยไกล ไม่ต้องทน
Pook pun mai koey glai mai dtaung ton
We’re connected, never far, I don’t have to endure
เจ็บปวดเดียวดาย เมื่อมีเธอเคียงกาย
Jep bpuat diao dai meua mee tur kiang gai
The pain alone when I have you beside me
ไม่คลายเศร้า แท้จริง ก็มีเพียงแต่เรา
Mai klai sao tae jing gor mee piang dtae rao
It doesn’t lessen the sadness, in reality, there’s only us
เข้าใจกันและกัน
Kao jai gun lae gun
We understand each other

(**) กว่าจะรู้ ว่าเธอเป็นห่วงใยฉัน เฝ้ารอเพียงแต่ตัวฉัน
Gwah ja roo wah tur bpen huang yai chun fao ror piang dtae dtua chun
Until I knew that you were worried about me, waiting only for me
รักอยู่เสมอ คนที่ควรฝากรักคือเธอ
Ruk yoo samur kon tee kuan fahk ruk keu tur
You’ve always loved me, you’re the person whom I should entrust my love to
ฉันเองเกือบจะสาย อาจเป็นเพียง
Chun eng geuap ja sai aht bpen piang
I was nearly too late, I might have been just
แค่คน ที่พลาดถลำ ที่ทำ จนเจ็บ จนช้ำ
Kae kon tee plaht talum tee tum jon jep jon chum
A person who messed up, who acted until I was hurt
ฉันผิดต่อเธอ มีแต่เธอคนเดียว
Chun pit dtor tur mee dtae tur kon diao
I was wrong to you, just having you alone
ฉันก็สุขใจ
Chun gor sook jai
I’m happy

(***) จากวันนี้ มีเพียงแต่เธอ
Jahk wun nee mee piang dtae tur
From now on, I have only you
จะไม่ยอมให้เธอนั้นไกลห่าง
Ja mai yaum hai tur nun glai hahng
I refuse to let you be far away
พร้อมใจ ก้าวเดินไป สุดทาง
Praum jai gao dern bpai soot tahng
Together, our hearts will move forward to the end
รักเรา ให้สุดไกล
Ruk rao hai soot glai
Our love will take us far

(*,**,***,**,***)