อายุขัย

All posts tagged อายุขัย

Title: อายุขัย / Ahyookai (Lifespan)
Artist: Oui (Buddha Bless)
Album: [Single]
Year: 2017

ความรักที่เธอเคยมี
Kwahm ruk tee tur koey mee
The love you once had
ยังคิดถึงมันอยู่ทุกนาที
Yung kit teung mun yoo took nahtee
I still think about it at every moment
หมดไปแล้วแบบเหตุผลไม่มี
Mot bpai laeo baep het pon mai mee
It ended for no reason
หายไปตอนไหนบอกได้ไหมคนดี
Hai bpai dtaun nai bauk dai mai kon dee
When did it disappear? Please tell me, darling
เฝ้าคิดถึงเวลาเหล่านั้น
Fao kit teung welah lao nun
I miss those times
ช่วงชีวิตที่เหมือนอยู่ในความฝัน
Chuang cheewit tee meuan yoo nai kwahm fun
That moment in life that was like we were living in a dream
เธอบอกรักและเธออยากอยู่คู่กับฉัน
Tur bauk ruk lae tur yahk yoo koo gup chun
You told me you loved me and that you wanted to be with me

แต่ตอนนี้วันเวลาทำให้ฉันเข้าใจ ได้เรียนรู้อะไรมากมายในชีวิต
Dtae dtaun nee wun welah tum hai chun kao jai dai rian roo arai mahk mai nai cheewit
But now time has made me understand, I learned a lot in life

ว่าทุกอย่างมีอายุขัยของมัน
Wah took yahng mee ahyookai kaung mun
That everything has its own lifespan
ทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนผัน
Took sing gumlung bplian pun
Everything is changing
ไปสู่จุดสุดท้ายของมัน
Bpai soo joot soot tai kaung mun
Towards its expiration point
คำว่านิรันดร์ไม่มีอยู่จริง
Kum wah nirun mai mee yoo jing
Eternity doesn’t exist
ความรักเราก็เป็นเหมือนกัน
Kwahm ruk rao gor bpen meuan gun
Our love is no different
เข้าสู่กฎแห่งความเปลี่ยนผัน
Kao soo got haeng kwahm bplian pun
Following the rules of change
ความสุขกลายเป็นเรื่องเมื่อวาน
Kwahm sook glai bpen reuang meua wahn
Our happiness becomes a thing of the past
และคงหมดลงในอีกไม่นาน ไม่มีอีกต่อไป
Lae kong mot long nai eek mai nahn mai mee eek dtor bpai
And will soon disappear, never to be had again

สายตาที่เธอมองมา เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
Sai dtah tee tur maung mah bplian bpai dtahm gahn welah
The look in your eyes as you look at me has changed with time
จากเคยรักกลายเป็นเย็นชา
Jahk koey ruk glai bpen yen chah
From once loving, it has become indifferent
จากรอยยิ้มกลายเป็นเอือมระอา
Jahk roy yim glai bpen euam ra ah
From a smile, your expression has become one of boredom
ติดที่ฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
Dtit tee chun mai dai bpen yahng nun
I haven’t been affected that way
ยังคงรักและคงผูกพัน
Yung kong ruk lae kong pook pun
I still love and feel a connection towards you
เฝ้าคิดถึงเวลาดีๆเหล่านั้น
Fao kit teung welah dee dee lao nun
I miss those wonderful times

แต่ตอนนี้เธอมาทำให้ฉันเข้าใจ ได้เรียนรู้ความจริงในชีวิต
Dtae dtaun nee tur mah tum hai chun kao jai dai rian ro kwahm jing nai cheewit
But now you’ve made me understand, I’ve learned the truth in life

ไม่คงอยู่ได้ตลอดกาล สุดท้ายต้องจบไป
Mai kong yoo dai dtalaut gahn soot tai dtaung job bpai
It can’t last forever, finally, it must end

   
The music video is coming soon, the full song isn’t available for download yet on iTunes or other online retailers, but the teaser has me so excited, and the lyrics are so wonderfully, bitterly poetic, I couldn’t wait to translate it already~ 😀 Looking forward to hearing the whole thing soon!