อย่าเอาเขามาเกี่ยวเรื่องนี้

All posts tagged อย่าเอาเขามาเกี่ยวเรื่องนี้

Title: อย่าเอาเขามาเกี่ยวเรื่องนี้ / Yah Ao Kao Mah Giao Reuang Nee (Don’t Drag Him Into This Mess)
Artist: New & Jiew
Album: Signature
Year: 2012

ไม่ใช่เพราะเขา ที่ทำให้เราห่างเหินกัน
Mai chai pror kao tee tum hai rao hahng hern gun
It’s not because of him that made us separate
ไม่ใช่เพราะเขา ที่ทำให้ฉันหมดใจ
Mai chai pror kao tee tum hai chun mot jai
It’s not because of him that made me fall out of love
ไม่ใช่เขาเลย ที่จะมาแย่งฉันไป
Mai chai kao loey tee ja mah yaeng chun pai
It wasn’t him who stole me from you
คงไม่ใช่ใคร ที่เธอนั้นควรกล่าวหา
Kong mai chai krai tee tur nun kuan glao hah
He’s not who you should be blaming

คนนอกอย่างเขา ไม่ใช่คนต้องรับผิด
Kon nauk yahng kao mai chai kon dtaung rup pit
An outsider like him isn’t the person who has to take responsibility
เป็นคนใกล้ชิด ที่เป็นเหตุเป็นที่มา
Pen kon glai chit tee pen het pen tee mah
It’s an insider who is the cause of all this
ไม่สนไม่แคร์ ไม่ดูแลไม่เห็นคุณค่า
Mai son mai care mai doo lae mai hen koon kah
You weren’t interested, didn’t care, didn’t look after me, didn’t see my value
ไม่ยอมรักษา ความรักของเราให้ดี
Mai yaum ruk sah kwahm ruk kaung rao hai dee
You didn’t take good care of our love

(*) ที่ความรักจะพัง ก็พังเพราะเธอ
Tee kahm ruk ja pung gor pung pror tur
Our love collapsed because of you
มันจบด้วยเธอ ไม่ได้จบด้วยใคร
Mun job duay tur mai dai job duay krai
It ended because of you, not at the hand of anyone else

(**) อย่าเอาเขามาเกี่ยวเรื่องนี้ เรื่องที่เราต้องไม่เหมือนเดิม
Yah ao kao mah giao reuang nee reuang tee rao dtaung mai meuan derm
Don’t drag him into this mess, the issue that we can’t be the same
เขาแค่เพียงเดิน แค่เพิ่งจะเดินผ่านเข้ามา
Kao kae piang dern kae perng ja dern pahn kao mah
He was just walking, just happened to pass by
แต่กับเธอที่อยู่ข้างฉัน ยิ่งนับวันยิ่งมีแต่ปัญหา
Dtae gup tur tee yoo kahng chun ying nup wun ying mee dtae punhah
But with you at my side, the more days go by, the more there’s only problems
ต่อให้เขาไม่ก้าวเข้ามา เธอกับฉันก็คงต้องลาอยู่ดี
Dtor hai kao mai gao kao mah tur gup chun gor kong dtaung lah yoo dee
Even if he didn’t show up, you and I would have had to say good-bye anyway

ต้องขอบคุณเขา ที่ทำให้ฉันพอยิ้มได้
Dtaung kaup koon kao tee tum hai chun por yim dai
I must thank him for making me able to smile
ที่ให้ชีวิตกลับมา
Tee hai cheewit glup mah
For giving me my life back
เพราะที่เธอลืม มีแต่เขาที่คืนให้มา
Pror tee tur leum mee dtae kao tee keun hai mah
Because what you forgot, only he returned it;
มันคือคุณค่า ของคนที่ยืนข้างเธอ
Mun keu koon kah kaung kon tee yeun kahng tur
That’s the value of the person standing next to you

(*,**,**)

เขาไม่ก้าวเข้ามา ไม่ช้าก็คงต้องลาอยู่ดี
Kao mai gao kao mah mai chah gor kong dtaung lah yoo dee
If he hadn’t shown up, before long we’d have probably had to say good-bye anyway