หาย

All posts tagged หาย

Title: หาย / Hai (Disappear)
Artist: Klear
Album: Stay Alive
Year: 2008


กลับมาที่ห้องเดิม เปิดเพลงซ้ำๆ เดิมๆ อยู่อย่างนั้น
Glup mah tee haung derm bpert pleng sum sum derm derm yoo yahng nun
I come back to the same room and turn on the same old music over and over
ภาพเราที่มีกัน ยังคงชัดเจน
Pahp rao tee mee gun yung kong chut jen
The image of us together is still clear

นั่งมองที่เตียงเก่า ยิ่งมองยิ่งเหงาจนใจเริ่มหวั่นไหว
Nung maung tee dtiang gao ying maung ying ngao jon jai rerm wun wai
I sit looking at the old bed, the more I look, the lonelier I get, until my heart starts to shake
ภาพเธอข้างๆ กาย ไม่มีแล้วใจ หาย
Pahp tur kahng kahng gai mai mee laeo jai hai
The image of you beside me, I no longer have you, and my heart has disappeared

(*) มันเหงาจนแทบจะทนไม่ไหว เมื่อฉันและเธอต้องไกล
Mun ngao jon taep ja ton mai wai meua chun lae tur dtaung glai
I’m so lonely, I nearly can’t take it, when you and I must be far apart
ความรักยังเต็มในใจ และแม้จะนานเพียงใด
Kwahm ruk yung dtem nai jai lae mae ja nahn piang dai
Love still fills my heart, and no matter how long it’ll be
แต่ฉันก็ยังจะมีเพียงเธอ
Dtae chun gor yung ja mee piang tur
I still have only you

เมื่อฉันและเธอต้องไกล ความเหงามันเต็มในใจ
Meua chun lae tur dtaung glai kwahm ngao yung dtem nai jai
When you and I must be far apart, love still fills my heart
และแม้จะนานเพียงใด แต่ฉันก็ยังจะมีเพียงเธอ
Lae mae ja nahn piang dai dtae chung or yung ja mee piang tur
And no matter how long it’ll be, I still have only you

(*,*)