หลอกตัวเอง

All posts tagged หลอกตัวเอง

Title: หลอกตัวเอง / Lauk Dtua Eng (Deceiving Myself)
Artist: Gard Pirapob (การ์ด พิรพบ) ft. Kaimook Prikthai (ไข่มุข พริกไทย)
Album: [Single]
Year: 2018

เรื่องความรักของเรา เปรียบกับนาฬิกาที่มันไม่หมุนย้อนกลับ
Reuang kwahm ruk kaung rao bpriap gup nahligah tee mun mai moon yaun glup
The matters of our love can be compared to a clock that doesn’t turn back
หัวใจที่เสียไป เปรียบกับเฟืองที่มันชำรุดไม่มีแรงเคลื่อนไหว
Hua jai tee sia bpai bpriap gup feuang tee mun chum root mai mee raeng kleuan wai
My heart that was lost can be compared to a damaged cog that doesn’t have the strength to move

(*) ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่
Mai roo wah gert keun meua rai
I don’t know when this happened
รู้เพียงต้องเก็บอาการเอาไว้
Roo piang dtaung gep ahgahn ao wai
All I know is that I must hide my emotions
ต้องฝืนยิ้มทั้งมีน้ำตา
Dtaung feun yim tung mee num dtah
I must force a smile through the tears
ต้องฟื้นรับแม้ยังไม่พร้อมที่จะยอมรับ
Dtaung feun rup mae yung mai praum tee ja yaum rup
I must force myself to get over it, even though I’m still not ready to accept
กับความเจ็บนี้เพียงลำพัง
Gup kwahm jep nee piang lumpung
This pain on my own

(**) หลอกตัวเองว่าแค่ความเสียใจ
Lauk dtua eng wah kae kwahm sia jai
I deceive myself that it’s just sadness
บอกให้ใจได้รับฟัง
Bauk hai jai dai rup fung
Telling my heart
ว่ารักเป็นเพียง แค่ความผิดหวัง
Wah ruk bpen piang kae kwahm pit wung
That love is only disappointment
ที่ผ่านมาแล้วหายไป
Tee pahn mah laeo hai bpai
Than has come and gone
แต่ความจริงในหัวใจ
Dtae kwahm jing nai hua jai
But the truth in my heart
มันเจ็บช้ำสักเท่าไหร่
Mun jep chum suk tao rai
Hurts a lot
มันรับรู้อาการเกินคำเสียใจ
Mun rup roo ahgahn gern kum sia jai
It realizes the symptoms are more than just sadness
จะบอกตัวเองเท่าไหร่
Ja bauk dtua eng tao rai
however much I tell myself
ก็คงไม่ทำให้ความรู้สึกมันเปลี่ยนไป
Gor kong mai tum hai kwahm roo seuk mun bplian bpai
It won’t make my feelings change

คิดว่าเคยเข้าใจ เกี่ยวกับคำนิยามเรื่องราวของคำว่าความรัก
Kit wah koey kao jai giao gup kum niyaum reuang rao kaun gkum wah kwahm ruk
I thought I once understood the fairy tale stories about love
คิดว่าเคยสัมผัสแต่ที่ผ่านที่เคยเข้าใจกับกลายเป็นความช้ำ
Kit wah koey sumput dtae tee pahn tee koey kao jai gup glai bpen kwahm chum
I thought I once touched it, but what has happened, what I once understood has become pain

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง,ทำนอง,เรียบเรียง : ศุภวัฒน์ เพ็ชรบุรี

   
Though it’s your average “love hurts” song, it’s a nice duet between Gard and Prik Thai’s current singer~