หลง

All posts tagged หลง

Title: หลง / Long (Lost)
Artist: Slur
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ไม่เคยจะรู้เลย
Mai koey ja roo loey
I’ll never know
ไม่เคยได้รู้เลย
Mai koey dai roo loey
I’ve never known
อยู่ไหน ทั้งที่ใจตามหา
Yoo nai tung tee jai dtahm hah
Where I am, even though my heart is searching

หลงอยู่ในวันที่ดูว่างเปล่า
Long yoo nai wun tee doo wahng bplao
I’m lost in the seemingly empty days
หลงอยู่ในความเสียใจหม่นหมอง
Long yoo nai kwahm sia jai mon maung
Lost in the bleak sadness

(**) หลงอยู่ในแสงไฟเสียงเพลงหลากหลาย
Long yoo nai saeng fai siang pleng lahk lai
Lost in the light and the various music
หลงไปไกลออกไป เท่าไร
Long bpai glai auk bpai tao rai
Lost, so far gone

หลงอยู่ในวันที่ดูมืดหม่น
Long yoo nai wun tee doo meut mon
Lost in the seemingly dim days
หลงอยู่ในความทุกข์ทนอ่อนล้า
Long yoo nai kwahm took ton aun lah
Lost in the suffering that I’ve exhaustively endured

(**,*)

ไม่ว่าฉันหรือเธอหรือใคร
Mai wah chun reu tur reu krai
No matter if it’s me or you or anyone else
ต้องเคยหลงทางอยู่เสมอ
Dtaung koey long tahng yoo samur
We must have always gotten lost

(**,*,*)

(***) หลงอยู่ในวันที่ดูว่างเปล่า
Long yoo nai wun tee doo wahng bplao
Lost in the seemingly empty days
อยู่กับฝันที่เดินต่อไป
Yoo gup fun tee dern dtor bpai
Living with dreams that continue on
หลงอยู่ในวันที่ดูว่างเปล่า
Long yoo nai wun tee doo wahng bplao
Lost in the seemingly empty days

(***)

   

เนื้อร้อง : จักรพันธ์ บุณยะมัต
ทำนอง : จักรพันธ์ บุณยะมัต
เรียบเรียง : Slur

   

If there was any band I’d expect this cerebral of a song or this strange, unsettling of a music video from, it’s Slur~