สุดท้าย

All posts tagged สุดท้าย

Title: สุดท้าย / Soot Tai (Finally)
Artist: 7Days Crazy
Album: [Single]
Year: 2017

เสียดายเหลือเกิน ที่ประครองไม่ไหว
Sia dai leua gern tee bprakaung mai wai
It’s such a pity that I couldn’t support you
ฝืนมันเท่าไหร่ สุดท้ายก็เสียเวลา
Feun mun tao rai soot tai gor sia welah
However much I resisted, in the end, it was a waste of time
หนึ่งกอดสุดท้าย ขอให้มันแทนคำว่าลา
Neung gaut soot tai kor hai mun taen kum wah lah
One final hug, I want it to represent our good-bye
แม้สองเราจะมีน้ำตา ก็ควรต้องยอมทำใจ
Mae saung rao ja mee numd tah gor kuan dtaung yaum tum jai
Even though the two of us will cry, we should be willing to accept it

(*) คนที่ชั่วชีวิต ไม่เคยมีดี ก็เคยได้เรียนรู้
Kon tee chua cheewit mai koey mee dee gor koey da rian roo
A person who has never had anything good all his life has once learned
วันเวลาเหล่านั้น งดงามเหลือเกิน ที่ได้เคยมีกัน
Wun welah lao nun ngot ngahm leua gern tee dai koey mee gun
Those times were so beautiful, once being able to have you

(**) หมดสิทธิ์จะได้พบ ปลายทางของเรา
Mot sit ja dai pob bplai tahng kaung rao
I no longer have the right to see our destination
ต้องยอมรับการจากลา ที่เอ่ยคำร่ำลา เร็วเกินไป
Dtaung yaum rup gahn jahk lah tee oey kum rum lah rew gernb pai
I must accept your farewell, that you said good-bye too quickly
ยินดีที่ได้รัก ได้เคยเข้าใจ ทุกเรื่องที่ฝันว่ายิ่งใหญ่
Yin dee tee dai ruk dai koey kao jai took reuang tee fun wah ying yai
I’m happy to have been able to love you, to have once been able to understand everything that I dreamed was so great
ต้องจบด้วยความจริง เป็นไปไม่ได้
Dtaung jop duay kwahm jing bpen bpai mai dai
It must end with the truth; it’s impossible

ฝันดีเท่าไหร่ คงมีสิทธิ์แค่ฝัน
Fun dee tao rai kong mee sit kae fun
However good the dreams are, I only have the right to dream
พ้นคืนที่ผ่าน สุดท้ายก็ต้องลืมตา
Pon keun tee pahn soot tai gor dtaung leum dtai
Making it through the night, finally I must open my eyes
ความจริงโหดร้าย ที่ต้องยอมเอ่ยคำว่าลา
Kwahm jing hoht rai tee dtaung yaum oey kum wah lah
The cruel truth is that I must accept your good-bye
แม้สองเราจะมีน้ำตา ที่สุดก็เกินกำลัง
Mae saung rao ja mee num dtah tee soot gor gern gumlung
Even though the two of us will cry, it’s just beyond our abilities

(*,**,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง:อมรวุฒิ เมธสาตร์
เรียบเรียง :7Days Crazy
producer: ศราวุธ แสงบุตร

Title: สุดท้าย / Soot Tai (The End)
Artist: Peacemaker
Album: Panorama
Year: 2005

สุดท้าย ฉันขอเอ่ยคำสุดท้าย
Soot tai chun kor oey kum soot tai
Finally, I must say the final words
ฉันขอบอกเธอได้ไหมฉันหวังว่าเธอคงฟัง
Chun kor bauk tur dai mai chun wung wah tur kong fung
Can I tell you? I hope you’ll listen
สุดท้าย ทั้งฉันและเธอผิดหวัง
Soot tai tung chun lae tur pit wung
In the end, both you and I are disappointed
หลงเหลือแต่เพียงความหลังเพราะรักเราพังทลาย
Long leua dtae piang kwahm lung pror ruk rao pung talai
Only the past is remaining, because our love has collapsed

(*) ฉันจะจำสิ่งที่เธอทำพันครั้งที่เธอทำดี
Chun ja jum sing tee tur tum pun krung tee tur tum dee
I’ll remember the things you did, the thousands of times that you did good
ฉันจะลืมสิ่งที่เธอเป็น สิบครั้งที่มันร้ายๆ
Chun ja leum sing tee tur bpen sip krung tee mun rai rai
I’ll forget the things you were, the ten times that you hurt me

(**) สุดท้ายฉันขอให้เราไม่โกรธ
Soot tai chun kor hai tur mai groht
In the end, I ask that you don’t be angry
เลิกลากันไปด้วยความไม่เกลียด
Lerk lah gun bpai duay kwahm mai gliet
Let’s break up without hatred
เราจะลาด้วยความเข้าใจ
Rao ja lah duay kwahm kao jai
We’ll say good-bye with understanding
โปรดรู้ไว้นะฉันรักเธอมากและฉันไม่อาจมีใคร
Bproht roo wai na chun ruk tur mahk lae chun mai aht mee krai
Please keep in mind that I love you so much, and I won’t have anyone else
เพื่อยิ้มและเพื่อร้องไห้ได้เทียมเท่าเธอ
Peua yim lae peua raung hai dai tiam tao tur
Whose smile and whose crying can compare to you
ไม่รู้จะมีใครใหม่ได้เทียมเท่าเธอ
Mai roo ja mee krai mai dai tiam tao tur
I don’t know if I’ll find anyone else who can compare to you

ไม่รู้ใจเธอจะจำแบบไหน
Mai roo jai tur ja jum baep nai
I don’t know how your heart will remember this
เห็นฉันเป็นคนเลวร้ายหรือฉันยังเป็นคนดี
Hen chun bpen kon leo rai reu chun yung bpen kon dee
Will you see me as a bad guy? Or am I still a good man?
ไม่รู้นานไปจะยังโกรธฉันหรือพร้อมอภัยให้ฉัน
Mai roo nahn bapi ja yung groht chun reu praum apai hai chun
I don’t know how long you’ll still be angry at me, or if you’re ready to forgive me
นึกถึงเรื่องราวเคยมี
Neuk teung reuang rao koey mee
Think about the memories we once had

(*,**,**)

Title: สุดท้าย / Soot Thai (Finally)
Artist: Brandnew Sunset
Album: Brandnew Sunset
Year: 2008

บอกตัวเองไว้ไม่ต้องเก็บไปคิด
Bork dtua eng wai mai dtong gep pbai kit
I tell myself I not need to keep thinking
หมดแล้วที่ต้องทนความเจ็บปวด
Mot laeo tee dtong ton kwahm jep pbuat
It’s over, I must put up with the pain
ไม่ต้องไปโทษว่าคนที่ทำร้าย
Mai dtong pbai toht wah kon tee tum rai
There’s no need to go apologizing to the person who hurt you
จะคิดไปทำไมเมื่อความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น
Ja kit pbai tummai meua kwahm jing mai dai pben yahng nun
Why go on thinking when reality can’t be like that

สิ่งที่เรารู้ไม่ใช่แกล้งไม่เห็น
Sing tee rao roo mai chai glaeng mai hen
The things that we knew we didn’t pretend not to see
แต่เลือกเดินให้เป็นไปห่างๆดีกว่า
Dtae leuak dern hai pben pbai hahng hahng dee gwah
But decided to walk away was better
ทุกอย่างจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับที่ตัวเราเป็นอยู่
Took yahng ja dee mai dee keun yoo gup tee dtua rao pben yoo
Everything, good or bad, depends on our existance

*(โว๊ะ โอ) สุดท้ายสายลมก็จะช่วยพัดพา
(Wo oh) soot thai sai lom gor ja chuay put pah
(Whoa-oh) Finally the wind will help blow
ความรู้สึกไม่ดีให้ทิ้งมันไป
Kwahm roo seuk mai dee hai ting mun pbai
The bad feelings away
(โว๊ะ โอ) ไม่เหลืออะไรที่ทำให้ต้องเบื่อ
(Wo oh) mai leua arai tee tum hai dtong beua
(Whoa-oh) Nothing’s left that’ll make me bored

ไม่ต้องคิดเก็บไปให้ร้อนในใจ
Mai dtong kit gep pbai hai rorn nai jai
No need to keep on thinking, making it hot in your heart

กองไฟมันร้อนให้ดับก็พอไหว
Gong fai mun rorn hai dup gor por wai
The fire is hot, put it out as soon as you’re able to
แต่เข้าไปทำไมมองห่างๆดีกว่า
Dtae kao pbai tummai mong hahng hahng dee gwah
But why go on, looking from afar is better
ต้นเหตุที่ใครพูดมาก็อย่าไปให้มาทำลายตัวเองใช่ไหม
Dton het tee krai poot mah gor yah pbai hai mah tum lai dtua eng chai mai
The reason that someone said, don’t go destroying yourself, right?

(*,*,* )

(โว๊ะ โอ) สุดท้ายสายลมก็จะช่วยพัดพา
(Wo oh) Soot thai sai lom gor ja chua put pah
(Whoa-oh) Finally the wind will help blow
ความรู้สึกไม่ดีให้ทิ้งมันไป
Kwahm roo seuk mai dee hai ting mun pbai
The bad feelings away
(โว๊ะ โอ) ไม่เหลืออะไรที่ทำให้ต้องเบื่อ
(Wo oh) Mai leua arai tee tum hai dtong beua
(Whoa-oh) There’s nothing left to make me bored
ไม่เหลืออะไร….
Mai leua arai…
There’s nothing left…