สุดท้ายที่กรุงเทพฯ

All posts tagged สุดท้ายที่กรุงเทพฯ

Title: สุดท้ายที่กรุงเทพฯ / Soot Tai Tee Groong Tep (Finally in Bangkok)
Artist: Sunari Rachasima (สุนารี ราชสีมา)
Album: ??
Year: ??

อยู่บ้านนาดีดี ไม่ว่าดีจึงหนีหน้ามา
Yoo bahn nah dee dee mai wah dee jeung nee nah mah
Living well in the countryside, no matter how good it is, I’ve run off
เบื่อต้องทนทำนา จึงจากมาไม่สนใจ
Beua dtaung ton tum nah jeung jahk mah mai son jai
I’m tired of having to put up with doing the farming, so I left, I don’t care
ใครจะเตือนเหมือนคำยุยั่ว
Krai ja dteuan meuan kum yoo yua
Everyone who warns me seems like they’re provoking me
ตามัวมืดมองไม่เห็นใคร สุดท้ายจึงต้องเจ็บ
Dtah mua meut maung mai hen krai soot tai jeung dtaung jep
My eyes darken, I don’t see anyone, in the end, I must hurt
โอ้กรุงเทพฟ้าใส แสงไฟสว่าง
Oh groong tep fah sai saeng fai sawahng
Oh, Bangkok, the skies are clear, the lights are shining
แต่หนทางยังมืดมน
Dtae hon tahng yung meut mon
But the path is still dark

(*) เจอะแต่คนรวยรวยหน้าตาสวยมากมี
Jur dtae kon ruay ruay nah dtah suay mahk mee
I’ve found only rich people and many beautiful people
แต่คนใจดีดี ไม่เห็นมีเลยสักคน
Dtae kon jai dee dee mai hen mee loey suk kon
But it doesn’t seem like there’s any people with good hearts
เจอทีไร เห็นมีแต่แกล้ง
Jur tee rai hen mee dtae glaeng
Whenever I meet anyone, it seems like there’s only ridicule
เสียดแทง ฤทัยเราเหลือทน
Siat taeng reutai rao leua ton
It hurts, my heart can’t take it
ต้องยอมพลีกายแลกกับความจน
Dtaung yaum plee gai laek gup kwahm jon
I must accept to offer my body in exchange for poverty
ฉันจึงหมองหม่นก็เพราะคนกรุงเทพลวง
Chun jeung maung mon gor pror kon groong tep luang
I’m depressed because Bangkok citizens are deceptive

(*)