สารภาพ

All posts tagged สารภาพ

Title: สารภาพ / Sahrapahp (Confession)
Artist: Playground
Album: [Single]
Year: 2017


ทุกคราวที่ฉันได้กลับมา ล้มตัวลงนอนในห้องนี้
Took krao tee chun dai glup mah lom dtua long anun nai haung nee
Every time that I get home, I lay down to go to sleep in this room
ภาพเดิมๆที่เราเคยมี มันก็ย้อนกลับมา
Pahp derm derm tee rao koey mee mun gor yaun glup mah
And the same images that we used to have come flooding back
ตั้งแต่วันที่เราจากกัน ฉันไม่เคยบอกเธอเลยสักครั้ง
Dtung dtae wun tee rao jahk gun chun mai koey bauk tur loey suk krung
Since the day we separated, I never once told you
ความในใจที่เธอควรได้ฟัง แต่มันคงสายไปใช่ไหม
Kwahm nai jai tee tur kuan dai fung dtae mun kong sai bpai chai mai
The things in my heart that you should hear, but it’s probably too late, isn’t it?
ฉันเอง ก็ไม่มี Time Machine to come back to our scene just once in my life
Chun eng gor mai mee time machine to come back to our scene just once in my life
I don’t have a time machine to come back to our scene just once in my life
ทำได้เพียงแค่พูดในใจ เธออยู่ตรงนั้นเป็นอย่างไร สบายดีใช่ไหมเธอ
Tum dai piang kae poot nai jai tur yoo dtrong nun bpen yahng rai sabai dee chai mai tur
I can only say it in my heart, how are you over there? Are we well?

(*) สารภาพจริงๆว่ายังคิดถึง
Sahrapahp jing jing wah yung kit teung
It’s my true confession that I still miss you
ทุกช่วงเวลาเหล่านั้นมันดีจริงๆ ที่ได้มีเธออยู่ข้างกัน
Took chuang welah lao nun mun dee jing jing tee dai mee tur yoo kahng gun
Those times were really wonderful when I had you beside me
และแม้หากไม่มีโอกาสอีกครั้ง
Lae mae hahk mai mee ohgaht eek krung
And even if I don’t get the chance again
ฉันพร้อมยินดีเก็บเรื่องของเราเอาไว้
Chun praum yindee gep reuang kaung rao ao wai
I’m ready and willing to keep our memories
ในใจคนเดียวต่อไปจนตราบชั่วชีวิต
Nai jai kon diao dtor bpai jon dtrahp chua cheeweit
In my heart alone for the rest of my life

อยากเข้าไปใกล้เธอกว่านั้น แต่ฉันก็มีสิทธิเพียงเท่านี้
Yahk kao bpai glai tur gwah nun dtae chun gor mee sit piang tao nee
I want to be closer to you, but this is all the right I have
เพราะว่าฉันนั้นรู้ตัวดี ไม่ควรให้ใครลำบากใจ
Pror wah chun nun roo dtua dee mai kuan hai krai lumbahk jai
Because I realize full well I shouldn’t bother anyone
เคยพิมข้อความเตรียมเอาไว้ ว่าฉันคิดกับเธอเช่นไร
Koey pim kor kwahm dtriam ao wai wah chun kit gup tur chen rai
I once typed up a message saying how I feel about you
แต่สุดท้ายความกลัวบอกฉันให้ลบมันไป เลยไม่เคยกดส่งไป
Dtae soot tai kwahm glup bauk chun hai lop mun bpai loey mai koey got song bpai
But in the end, fear tells me to delete it, so I never press send
และ ฉันเอง ก็ไม่มี Time Machine to come back to our scene just once in my life
Lae chun eng gor mai mee time machine to come back to our scene just once in my life
And I don’t have a time machine to come back to our scene just once in my life
และแม้ตรงนั้นเธอเป็นเช่นไร แค่อยากให้เธอรู้เอาไว้ ตรงนี้ยังเป็นเหมือนเดิม
Lae mae dtrong nun tur bpen chen rai kae yahk hai tur roo ao wai dtrong nee yung bpen meuan derm
And however you are over there, I just want you to keep in mind that right here, I’m still the same

(*)

ฉันเอง กว่าจะรู้ตัวเมื่อสายไป
Chun eng gwah ja roo dtua meua sai bpai
By the time I realized it, it was too late
ที่ปล่อยคนดีอย่างเธอให้หลุดมือไป
Tee bploy kon dee yahng tur hai loot meu bpai
Letting the hand of someone wonderful slip from mine
ถ้าเธอ ได้ฟังข้อความนี้เมื่อไร
Tah tur dai fung kor kwahm nee meua rai
If you ever hear this message
หากเธอคิดถึงกัน เธอกลับมาได้เสมอเลยนะ
Hahk tur kit teung gunt ur glup mah dai samur loey na
If you miss me, you can always come back

สารภาพจริงๆว่ายังคิดถึง
Sahrapahp jing jing wah yung kit teung
It’s my true confession that I still miss you
ทุกช่วงเวลาเหล่านั้นมันดีจริงๆ ที่ได้มีเธออยู่ข้างกัน
Took chuang welah lao nun mun dee jing jing tee dai mee tur yoo kahng gun
Those times were really wonderful when I had you beside me
และแม้หากไม่มีโอกาสอีกครั้ง
Lae mae hahk mai mee ohgaht eek krung
And even if I don’t get the chance again
ฉันพร้อมยินดีเก็บเรื่องของเราเอาไว้ ในใจคนเดียวต่อไป
Chun praum yin dee gep reuang kaung rao ao wai nai jai kon diao dtor bpai
I’m ready and willing to keep our memories in my heart alone
เก็บเรื่องของเราเอาไว้ จนตราบชั่วชีวิต
Gep reaung kaung rao ao wai jon dtrahp chua cheewit
Keep our memories until the end of my life


   

Executive Supervisor วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
โปรดิวเซอร์ Playground
ทำนอง กฤษติกร พรสาธิต
เนื้อร้อง กฤษติกร พรสาธิต
เรียบเรียง Playground