สังเคราะห์แสง

All posts tagged สังเคราะห์แสง

Title: สังเคราะห์แสง / Sung Kror Saeng (Photosynthesis)
Artist: Keng Tachaya (เก่ง ธชย)
Album: สังเคราะห์แสง / Sung Kror Saeng (Photosynthesis)
Year: 2016

ต้นเอย ต้นไม้
Dton oey dton mai
Oh, tree
ถูกทิ้งให้ผลัดใบ
Took ting hai plut bai
Abandoned to shed your leaves
ไม่มีใครใส่ใจ
Mai mee krai sai jai
No one pays attention to you
ไม่มีใครดูแล
Mai mee krai doo lae
No one’s taking care of you

กี่ลมกี่ฝน
Gee lom gee fon
However much wind, however much rain
กี่ร้อนที่ต้องทน
Gee raun tee dtaung ton
However much heat you must endure
เปียกไปทั้งกาย
Bpiak bpai tung gai
Entirely soaked
ด้วยน้ำลายบางคน
Duay num lai bahng kon
With someone’s tears

(*) จงเติบโต จงแตกใบ
Jong derp dtoh jong dtaek bai
You must grow, you must sprout
จงขยาย รากกิ่งไทรงดงาม
Jong kayai rahk ging trai ngot ngahm
You must extend your roots and branches beautifully
จงกรีดร้อง จงแซ่ซ้อง
Jong greet raung jong sae saung
You must scream, you must shout
จงร่ำร้อง สิ่งที่ใจต้องการ
Jong rum raung sing tee jai dtaung gahn
You must beg for the things your heart desires
Say my name!
Say my name!

เมื่อเมฆดำพัดผ่าน
Meua mek dum put pahn
When the black clouds blow away
เห็นตะวันที่ปลายฟ้า
Hen dtawun tee bplai fah
And I see the sun on the horizon
ดีใจที่ยังยืนอยู่
Dee jai tee yung yeun yoo
I’m happy that I’m still standing
มันคุ้มค่าที่อดทน
Mun koom kah tee aut ton
I was worth enduring
คือสัญญาณวันใหม่
Keu sunyahn wun mai
It’s the sign of a new day
ฉันจะยืนขึ้นใหม่
Chun ja yeun keun mai
I’ll stand up again
ฉันจะไปที่ใหม่
Chun ja bpai tee mai
I’ll go to a new place
ที่ที่ใจอยากไป
Tee tee jai yahk bpai
The place my heart wants to go

(*,*)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : ธชย
เรียบเรียง : ธิติวัฒน์ รองทอง ,ธชย,ศุภวิชญ์ สมคะเณย์