วันสุดท้าย

All posts tagged วันสุดท้าย

Title: วันสุดท้าย / Wun Soot Tai (The Last Day)
Artist: Apartment Khunpa (อพาร์ตเมนต์คุณป้า)
Album: [Single]
Year: 2016

คงจะจริง เรื่องราวที่ต้องทิ้งไป
Kong ja jing reuang rao tee dtaung ting bpai
It’s probably true, the matters that I must leave
ยังหลอกหลอน แต่ไม่สะท้อนเงาอะไร
Yung lauk laun dtae mai sataun ngao arai
Still haunted, but there’s no reflection of a shadow

(*) ประสบการณ์ ไม่อ่านคน แล้วเราจะค้นไปทำไม
Bprasopgahn mai ahn kon laeo rao ja kon bpai tummai
Experience doesn’t read people, so why do we search?
เมื่อเหตุการณ์ได้ผ่านซ้ำ แล้วเราจะจำมันบ้างไหม
Meua het gahn dai pahn sum laeo rao ja jum mun bahng mai
When history repeats itself, will we remember?

(**) ในวันสุดท้าย ของเรา ที่มองจ้องกันด้วยสายตาเก่า
Nai wun soot tai kaung rao tee maung jaung gun duay sai dtah gao
On our last day, when we stare at each other with our same gaze
วันสุดท้าย ของเรา ที่จุมพิตกันในความซึมเศร้า
Wun soot tai kaung rao tee joom pit gun nai kwahm seum sao
Our last day, when we kiss each other in sadness
วันสุดท้าย ของเรา ที่เรียกชื่อกันด้วยคำเก่า ๆ
Wun soot tai kaung rao tee riak cheu gun duay kum gao gao
Our last day, when we call each other by our old petnames
วันสุดท้าย ของเรา ที่โอบกอดกัน ในห้องของเธอที่ไม่ ไม่มีฉัน
Wun soot tai kaung rao tee op gaut gun nai haung kaung tur tee mai mee chun
Our last day, when we hug each other, in your room, without, without me

โอ้ชีวิต ไม่ใช่ความผิดของโชคชะตา
Oh cheewit mai chai kwahm pit kaung chohk chadtah
Oh, life isn’t the mistake of destiny
ยังเหลืออยู่อีกนิด อย่ามัวไปคิดถึงโรคชรา
Yung leua yoo eek nit yah mua bpai kit teung rohk charah
We still have a little bit left, don’t get caught up thinking about senility

( * , ** , ** )

   
เนื้อร้อง/ทำนอง ตุล ไวฑูรเกียรติ
โปรดิวซ์/เรียบเรียง อพาร์ตเมนต์คุณป้า

Title: วันสุดท้าย / Wun Soot Tai (The Last Day)
Artist: Karamail
Album: [Single]
Year: 2013

จากนี้ (จากนี้) เหลืออีกกี่วัน
Jahk nee (jahk nee) leua eek gee wun
How many days are left after this one (after this one)
ที่ใจฉัน (ใจฉัน) นั้นจะได้พบ
Tee jai chun (jai chun) nun ja dai pob
That my heart (my heart) will get to find
รักที่จริงใจ ไม่ลวงหลอกกัน
Ruk tee jing jai mai luang lauk gun
A sincere love that isn’t deceiving
กี่เดือนกี่วันจะได้พบเจอ
Gee dteuan gee wun ja dai pob jur
How many months, how many days will I be able to find it?

โลกนี้ (โลกนี้) หมุนและเวียนไป
Lohk nee (lohk nee) moon lae wian bpai
This world (this world) revolves and spins
ความเลวร้าย (เลวร้าย) อยู่รอบเราเสมอ
Kwahm leo rai (leo rai) yoo raup rao samur
Cruelty (cruelty) is always around us
ขอแค่สักคน ที่คอยปลอบใจ
Kor kae suk kon tee koy bplaup jai
I just want someone to comfort me
ในวันที่ฉันกำลังพร่ำเพ้อ
Nai wun tee chun gumlung prum pur
On days that I’m crazy

(*) อีกกี่ลมหายใจของฉัน ที่จะมีชีวิตเพื่อรอ
Eek gee lom hai jai kaung chun tee ja mee cheewit peua ror
How many more breaths will I have to live to wait
คนดี ๆ สักคน ไว้กอดในวันที่ท้อ
Kon dee dee suk kon wai gaut nai wun tee tor
For a sweetheart to hug on days that I’m discouraged?
ให้ฉันได้สู้ต่อ ในวันร้าย ๆ
Hai chun dai soo dtor nai wun rai rai
Making me able to fight on through the bad days

(**) จะมีใครบ้างไหม โคจรมารักกัน
Ja mee krai bahng mai koh jon mah ruk gun
Is there anyone orbiting around to love me?
คอยอยู่เคียงข้างฉัน ในวันที่เหลือน้อยลง
Koy yoo kiang kahng chun nai wun tee leua noy long
Who will stay beside me for the few days I have left?
หรือว่าต้องรอ หรือว่าต้องปลงจนโลกสลายไป
Reu wah dtaung ror reu wah dtaung bplong jon lohk salai bpai
Or must I wait? Or must I be stoic until the world disintegrates?

(***) จะมีใครบ้างไหม เข้าใจและรักจริง
Ja mee krai bahng mai kao jai lae ruk jing
Will there be anyone who understands and really loves me?
คอยอยู่และไม่ทิ้งไม่ทำให้ต้องเสียใจ
Koy yoo lae mai ting mai tum hai dtaung sia jai
Who will stay and won’t leave me or hurt me?
ก่อนโลกมลาย ก่อนวันสุดท้าย
Gaun lohk malai gaun wun soot tai
Before the world is destroyed, before the last day
ก่อนตายจะมีไหม มีไหมคนที่รักกัน
Gaun dtai ja mee mai mee mai kon tee ruk gun
Before I die, will I have someone? Will I have someone to love me?

(*,*,**,***)

แค่เพียงสักคนที่รักกัน
Kae piang suk kon tee ruk gun
Just someone to love me

Title: วันสุดท้าย / Wun Soot Tai (The Last Day)
Artist: Dome Pakorn
Album: Question
Year: 1999

อยากจะบอกให้เธอรู้ว่าวันที่
Yahk ja bauk hai tur roo wah wun
I want to let you know that when
เธอนั้นต้องไปไม่เคยคิดทวนใจไว้เลย
Tur nun dtuang bpai mai koey kit tuan jai wai loey
You have to go, I’ll never think of opposing your heart
สิ่ง ต่าง ๆ ที่เคยคิดมากมาย กลับกลายหายไป
Sing dtahng dtahng tee koey kit mahk mai glup glai hai bpai
The different things that I once thought so much about have ended up disappearing
ไม่มีล่องลอยใดเหลือเลย
Mai mee laung loy dai leua loey
There’s nothing left floating around

(*) ก็เธอคนเดิมดูหายไป ก็สายตาเธอดูห่างไกล
Gor tur kon derm doo hai bpai gor sai dtah tur doo hahng glai
You’re the same person, but you seem to have disappeared, your gaze seems distant
ถ้าคิดจะฉุดไว้ ก็ไร้ซึ่งความหมายใด
Tah kit ja choot wai gor rai seung kwahm mai dai
If I thought of dragging you along, it would be meaningless
เมื่อเธอยืนยันว่าต้องไป แต่ฉันก็คงห้ามไม่ไหว
Meua tur yeun yun wah dtaung bpai dtae chun gor kong hah mai wai
When you insisted you had to go, I can’t stop you
แต่ใจก็ยัง จะรักเธอต่อไป
Dtae jai gor yung ja ruk tur dtor bpai
But my heart still continues to love you

(**) แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก
Mae bpen wun soot tai gor ja oey ruk
Though it’s the last day, I’ll say I love you
ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ
Tee mee hai tur mai koey lop leuan jahk hua jai
The feelings I have for you will never fade from my heart
แม้เป็นวันสุดท้าย ก็จะเอ่ยรัก
Mae bpen wun soot tai gor ja oey ruk
Though it’s the last day, I’ll say I love you
ที่มีให้เธอ ไม่เคยลบเลือนจากหัวใจ
Tee mee hai tur mai koey lop leuan jahk hua jai
The feelings I have for you will never fade from my heart

(***) แม้ว่าจะต้องไป ฉันก็ยังติดหัวใจ
Mae wah ja dtaung bpai chun gor yung dtit hua jai
Though you must go, I’m still stuck with my heart
รักที่เคยมีเอาไว้
Ruk tee koey mee ao wai
And the love I once had

เธอไม่เคยให้เหตุผล ใด ๆ
Tur mai koey hai het pon dai dai
You never gave me a reason
เก็บใจของเธอที่เคยให้ฉันมากลับไป
Gep jai kaung tur tee koey hai chun mah glup bpai
Keep your heart that you once gave me back

(*,**,***,**,**)