วน

All posts tagged วน

Title: วน / Won (Loop)
Artist: Karamail
Album: [Single]
Year: 2016

นานแล้ว…ตั้งแต่วันที่เธอไม่อยู่ แต่ไม่รู้…จะผ่านมันไปเมื่อไร
Nahn laeo dtung dtae wun tee tur mai yoo dtae mai roo ja pahn mun bpai meua rai
It’s been a long time since you left, but I don’t know when I’ll get over it
จะไม่ต้องเจ็บซ้ำซ้ำ กับความทรงจำ ที่เธอเคยทำและทิ้งไว้
Ja mai dtaung jep sum sum gup kwahm song jum tee tur koey tum lae ting wai
There’s no need to hurt over and over with the memories of what you once did and leaving me
อยากจะลบลืมบางคน แต่ดูเหมือนมันวนวน ร่ำไป
Yahk ja lop leum bahng kon dtae doo meuan mun won won rum bpai
I want to erase and forget someone, but it seems like it loops back continuously

รู้แล้ว…ว่าควรจะลืมเสียที ก็แค่นี้…แต่มันก็ทำยากไป
Roo laeo wah kuan ja leum sia tee gor kae nee dtae mun gor tum yahk bpai
I know that I should finally forget you, that’s it, but it’s too hard
ต้องอยู่กับภาพวันวาน ที่ตามรังควาญ ให้ทรมานและโหดร้าย
Dtaung yoo gup pahp wun wahn tee dtahm rung kwahn hai toramahn lae hoht rai
I must live with the images of yesterday that follow me around, torturing and hurting me
อยากจะลบลืมบางคน แต่ดูเหมือนมันวนวน …ไม่ไปไหน
Yahk ja lop leum bahng kon dtae doo meuan mun won won mai bpai nai
I want to erase and forget someone, but it seems like it loops back, not going anywhere

(*) น้ำตาไม่เคยหยุดไหล เพราะใจไม่เคยหยุดรัก
Num dtah mai koey yoot lai pror jai mai koey yoot ruk
The tears never stop flowing because my heart never stops loving
ยังทำร้ายตัวเองซ้ำซาก เจ็บปวดไม่มีจุดหมาย
Yung tum rai dtua eng sum sahk jep bpuat mai mee joot mai
I’m still repeatedly hurting myself with pointless pain
หายใจไม่เคยหลุดพ้น จดจำแค่คนบางคนที่ทิ้งไป
Hai jai mai koey soot pon jot jum kae kon bahng kon tee ting bpai
My breath can never get free, I just remember the person who left me
เวลาไม่เคยคอยใคร แต่ไม่รู้ทำไมหัวใจยังคอยเธอ
Welah mai koey koy krai dtae mai roo tummai hua jai yung koy tur
Time never waits for anyone, but I don’t know why my heart still waits for you

รู้แล้ว…ว่าควรจะลืมเสียที ก็แค่นี้…แต่มันก็ทำยากไป
Roo laeo wah kuan ja leum sia tee gor kae nee dtae mun gor tum yahk bpai
I know that I should finally forget you, that’s it, but it’s too hard
ต้องอยู่กับภาพวันวาน ที่ตามรังควาญ ให้ทรมานและโหดร้าย
Dtaung yoo gup pahp wun wahn tee dtahm rung kwahn hai toramahn lae hoht rai
I must live with the images of yesterday that follow me around, torturing and hurting me
อยากจะลบลืมบางคน แต่สุดท้ายมันวนวน…ไม่ไปไหน
Yahk ja lop leum bahng kon dtae soot tai mun won won mai bpai nai
I want to erase and forget about someone, but in the end, it loops back, not going anywhere

(*)

มันต้องมีสักเช้าที่ฟ้าจะสดใส อาจจะเป็นอย่างนั้น ก็คงมีสักวัน…แต่วันไหน
Mun dtaung mee suk chao tee fah ja sot sai aht ja bpen yahng nun gor kong mee suk wun dtae wun nai
There must be a morning where the sky will be bright, there should be, some day, but when?

(*)

เวลาไม่เคยคอยใคร คนถูกทิ้งไม่ควรคอยใคร แต่วันนี้ทำไมหัวใจยังคอยเธอ
Welah mai koey koy krai kon took ting mai kuan koy krai dtae wun nee tummai hua jai yung koy tur
Time never waits for anyone, the person who was abandoned shouldn’t wait for anyone, but today, why does my heart still wait for you?

   
คำร้อง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
ทำนอง ต้อง & ป๋อม Karamail
เรียบเรียง ต้อง Karamail

Title: วน / Won (Circulating)
Artist: Utt Angkun (Yes’sir Days) [อัทธ์ อังค์กูณฑ์]
Album: Project Love Pill
Year: 2012

วน กลับมาอยู่ตรงที่เก่า
Won glup mah yoo dtrong tee gao
Circulating, returning to the same old spot
ความรักยังเป็นเหมือนเงา
Kwahm ruk yung pen meuan ngao
Love is still like a shadow
ถึงพังลงไปแต่ใจก็ยังจะวนกลับมา
Teung pung long pai dtae jai gor yung ja won glup mah
Though it’s collapsed, my heart still revolves and returns

คิดทำไมเธอจึงร่ำลา
Kit tummai tur jeung rum lah
Why do I think about it? You said farewell
ไม่เคยจะมองเห็นค่า
Mai koey ja maung hen kah
You’ll never see the value
ถึงความจริงใจกับรักที่ฉันทุ่มเทให้ไป
Teung kwahm jing jai gup ruk tee chun toom tay hai pai
Of the sincerity and love I devoted to you

(*) เอาแต่คิดถึงเธออยู่อย่างนั้น
Ao dtae kit teung tur yoo yahng nun
I can only think of you like that
อยากลบเธอจากใจฉัน
Yahk lop tur jahk jai chun
I want to forget you from my heart

(**) แต่มันก็ยังคงวนอย่างนี้เรื่อยไป
Dtae mun gor yung kong won yahng nee reuay pai
But it’s still probably circulating like this
หลับตาครั้งใดภาพเธอยิ่งวนทำร้ายหัวใจฉัน
Lup dtah krung dai pahp tur ying won tum rai hua jai chun
Whenever I close my eyes, the more your image breaks my heart
ยิ่งหนียิ่งไม่ไปไหน
Ying nee ying mai pai nai
The more I flee, the more I can’t escape anywhere
ยิ่งเข้มแข็งก็ยิ่งอ่อนไหว
Ying kem kaeng gor ying aun wai
The stronger I fight, the weaker I get
ภาพที่วนอยู่ในใจ
Pahp tee won yoo nai jai
The vision circulating in my heart
เมื่อไหร่จะหายไปสักที
Meua rai ja hai pai suk tee
When will it finally disappear?

จม กับความทรงจำครั้งเก่ากับภาพที่ยังมีเรา
Jom gup kwham song jum krung gao tup pahp tee yung mee rao
Sinking in the memories of the old times and visions of when we were still together
แม้พยายามอยากลืม แต่ลืมไม่ได้สักที
Mae payayahm yahk leum dtae leum mai dai suk tee
Though I’ve tried, i want to forget, but I can’t

(*,**)

วน อย่างนี้เรื่อย
Won yahng nee reuay
Circulating like this continuously
หลับตาครั้งใดภาพเธอยิ่งวนทำร้ายหัวใจฉัน
Lup dtah krung dai pahp tur ying won tum rai hua jai chun
Whenever I close my eyes, the more your image breaks my heart
ยิ่งหนียิ่งไม่ไปไหน
Ying nee ying mai pai nai
The more I flee, the more I can’t escape anywhere
ยิ่งเข้มแข็งก็ยิ่งอ่อนไหว
Ying kem kaeng gor ying aun wai
The stronger I fight, the weaker I get
ภาพที่วนอยู่ในใจ อยากลืมเท่าไหร่
Pahp tur won yoo nai jai yahk leum tao rai
Your image circulates in my heart, however much I want to forget
แต่มันยังวนอย่างนี้เรื่อยไป
Dtae mun gor yung kong won yahng nee reuay pai
But it’s still probably circulating like this
หลับตาครั้งใดภาพเธอยิ่งวนทำร้ายหัวใจฉัน
Lup dtah krung dai pahp tur ying won tum rai hua jai chun
Whenever I close my eyes, the more your image breaks my heart
ยิ่งหนียิ่งไม่ไปไหน
Ying nee ying mai pai nai
The more I flee, the more I can’t escape anywhere
ยิ่งคิดยิ่งไม่หายไป
Ying kit ying mai hai pai
The more I think, the more it won’t fade away
เมื่อไหร่…ภาพเธอจะหายไปสักที
Meua rai…pahp tur ja hai pai suk tee
When…will your image finally disappear?

จะหายไปสักที
Ja hai pai suk tee
Finally disappear?
ยิ่งหนียิ่งไม่ไปไหน
Ying nee ying mai pai nai
The more I flee, the more I can’t escape anywhere
ยิ่งเข้มแข็งก็ยิ่งอ่อนไหว
Ying kem kaeng gor ying aun wai
The stronger I fight, the weaker I get
ภาพที่ติดอยู่ในใจวนมาทำร้ายฉันทุกที
Pahp tee dtit yoo nai jai won mah tum rai chun took tee
The vision stuck in my heart circulates, hurting me every time