ล้มลุกคลุกคลาน

All posts tagged ล้มลุกคลุกคลาน

Title: ล้มลุกคลุกคลาน / Lom Look Klook Klahn (Struggle Along)
Artist: Keng Thachaya (เก่ง ธชย)
Album: Sotus S The Series
Year: 2017

คนทุกคนต้องมีปัญหา
Kon took kon dtaung mee bpunhah
Everyone has problems
ไม่ช้าก็เร็วต้องเจอกับตัว
Mai chah gor rew dtaung jur gup dtua
They’ll have to face sooner or later
กลัวไม่กลัวแล้วแต่จะกล้าจะฝ่าฟัน
Glua mai glua laeo dtae ja glah ja fah fun
To be scared or not, it’s up to bravery and perseverance

ฉันและเธอก็เคยเจอมาแล้ว แต่คงไม่แคล้วมีวันถอดใจ
Chun lae tur gor koey jur mah laeo dtae kong mai klaeo mee wun taut jai
You and I once faced it, but there’s no escape from discouraging days
ล้มก็ลุกขึ้นใหม่จับมือกันเอาไว้
Lom gor look keun mai jup meu gun ao wai
If you fall, get up again, take my hand

(*) ใจเรามันก็เป็นแค่เพียงก้อนเนื้อ
Jai rao mun gor bpen kae piang gaun neua
Our hearts are just a chunk of flesh
ย่อมมีแข็งย่อมมีอ่อนแอ
Yaum mee kaeng yaum mee aun ae
They will be strong, and they will be weak
อย่ายอม อย่าแพ้อย่าปล่อยมือฉัน
Yah yaum yah pae yah bploy meu chun
Don’t give up, don’t let go of my hand

(**) ยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน ไม่มีวันจะทอดทิ้งเธอ
Yung yoo dtrong nee mai bpai nai mai mee wun ja taut ting tur
I’m still right here, I haven’t gone anywhere, there will never be a day that I abandon you
ปัญหาใดๆ จะข้ามมันไป ถ้าเรายังเชื่อใจกัน
Bpunhah dai dai ja kahm mun bpai tah rao yung cheua jai gun
Whatever the problem, we’ll get over it if we still believe in each other
ถ้ามีฉันก็ต้องมีเธอ เราต้องไปด้วยกันเป็นคู่
Tah mee chun gor dtaung mee tur rao dtaung bpai duay gun bpen koo
If there’s me, there must be you, we must go together as a pair
ต่อให้เราต้องล้มและมันต้องลุกคลุกคลานแค่ไหน
Dtor hai rao dtaung lom lae mun dtaung look klook klahn kae nai
No matter how much we have to fall and struggle through
ฉันยังอยู่กับเธอ
Chun yung yoo gup tur
I’m still with you

ให้ความรักเราทำลายกำแพง
Hai kwahm ruk rao tum lai gumpaeng
Let our love destroy the barriers
ให้หนามทิ่มแทงก็ยังไม่กลัว
Hai nahm tim taeng gor yung mai glua
Let the thorns prick us, but I’m still not scared
ชัวร์ไม่ชัวร์มันอยู่ที่ใจเราเท่านั้น
Sure mai sure munn yoo tee jai rao tao nun
Sure or not, it’s only in our hearts

(*,**,**,**)

   

คำร้อง เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear