ละอองแสง

All posts tagged ละอองแสง

Title: ละอองแสง / Lae Aung Saeng (Particle of Light)
Artist: Greasy Cafe
Album: The Journey Without Maps
Year: 2014

วันที่เรายืนกัน อยู่บนยอดความสัมพันธ์
Wun tee rao yeun gun yoo bon yaut kwahm sumpun
The days we stood together at the peak of our relationship
และเรานั้นต่างไม่รู้ว่าจะไปเช่นใดต่อ
Lae rao nun dtahng mai roo wah ja bpai chen dai dtor
And neither of us knew what it would be like
เมื่อเราได้ร่วมเดินทาง ผ่านอารมณ์และความต้องการ
Meua rao dai ruam dern tahng pahn ahrom lae kwahm dtaung gahn
When we set out on this journey together, through moodiness and demands
ผ่านคลื่นลมของฤดูกาล จากมา
Pahn kleun lom kaung reudoogahn jahk mah
Through the rolling wind of seasons past

(*) จนวันนี้ ตอนนี้ วินาทีนี้ ที่กำลังจะจากไป
Jon wun nee dtaun nee winahtee nee tee gumlung ja jahk bpai
Until this day, right now, this moment that we’re about to separate

(**) ในวันใหม่ เมื่อแสงทองสวยงามจับตา
Nai wun mai meua saeng taung suay ngahm jup dtah
In a new day, when the beautiful golden light catches the eye
ที่จะเคลื่อนไหวเข้ามาหา
Tee ja kleuan wai kao mah hah
Moving in
จงโอบกอดอย่างที่ไม่เคยต้องการให้จบลง
Jong ohp gaut yahng tee mai koey dtaung gahn hai jop long
We must embrace it like we never want it to end
อย่างที่วันนี้ ไม่มีจริง
Yahng tee wun nee mai mee jing
Like today doesn’t exist

เมื่อวันที่การร่วมทาง กลับกลายเป็นการหลงทาง
Meua wun tee gahn ruam tahng glup glai bpen gahn long tahng
When our journey ended up becoming getting lost
วันที่เคยมีกัน เปลี่ยนเราเป็นคน เมื่อสิ่งที่มีในมือ
Wun tee koey mee gun bplian rao bpen kon meua sing tee mee nai meu
The days we once had each other changed us into different people when the things we had in our hands
กลับเกินที่จะแบกถือ และสิ่งที่มีในใจเปลี่ยนไป
Glup gern tee ja baek teu lae sing tee mee nai jai bplian
Became too much to handle, and the things we had in our hearts changed

(*)

ในวันใหม่ เมื่อแสงทองสวยงามจับตา
Nai wun mai meua saeng taung suay ngahm jup dtah
In a new day, when the beautiful golden light catches the eye
ที่จะเคลื่อนไหวเข้ามาหา
Tee ja kleuan wai kao mah hah
Moving in
จงโอบกอดอย่างที่ไม่เคยต้องการให้จบลง
Jong ohp gaut yahng tee mai koey dtaung gahn hai jop long
We must embrace it like we never want it to end
เรื่องที่วันนี้ ไม่มี
Reuang tee wun nee mai mee
The situation that doesn’t exist today

(**,**)