ฤดู

All posts tagged ฤดู

Title: ฤดู / Reudoo (SEASON)
Artist: Scrubb
Album: Season
Year: 2018

ฤดู หมุนเวียนกันไปจนนับไม่ได้
Reudoo moon wian gun bpai jon nup mai dai
The seasons turn by until they can’t be counted
สวนทางกันเลยกับหัวใจ
Suan tahng gun loey gup hua jai
The heart is the opposite
ที่ยังเป็นอย่างเดิม
Tee yung bpen yahng derm
It’s still the same

ฤดู สอนฉันให้รอให้รับรู้ได้
Reudoo saun chun hai ror hai rup roo dai
The seasons have taught me to wait and realize
ย้ำเตือนให้จำว่าหัวใจ
Yum dtuean hai jum wah hua jai
Reminding me to remember that my heart
นั้นมีไว้ให้เธอ
Nun mee wai hai tur
Is saved for you

(*) กี่วันที่ต้องตื่น กี่คืนที่เสียไป
Gee wun tee dtaung dteun gee keun tee sia bpai
However many days I’ve had to wake up, however many nights I’ve wasted
แต่มันก็ทำให้รู้ว่าฉัน
Dtae mun gor tum hai roo wah chun
They’ve made me know that I
ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไร
Mai koey bplian bplaeng arai
Have never changed a thing

(**) เธอไม่ต้องรู้หรอก เธอไม่ต้องเข้าใจ
Tur mai dtaung roo rauk tur mai dtaung kao jai
You don’t have to know, you don’t have to understand
แค่ลองมาเดินด้วยกันท่ามกลาง
Kae laung mah dern duay gun tahm glahng
Just try walking with me in the middle
ฤดูที่มันเปลี่ยนไป
Reudoo tee mun bplian bpai
Of the changing seasons

(***) (ทุกฤดู) ฝนที่ทำให้ชุ่มฉ่ำ
(Took reudoo) fon tee tum hai choom chum
(Every season) The rain that makes it humid
(ทุกฤดู) หนาวเท่าไหร่ก็มีฉัน
(took reudoo) Nao tao rai gor mee chun
(Every season) However cold it gets, you have me
(ทุกฤดู) ร้อนก็ทนไปด้วยกัน
(Took reudoo) raun gor ton bpai duay gun
(Every season) If it’s hot, we’ll endure it together

(****) (ทุกฤดู) แม้เวลาจะหมุนไป
(Took reudoo) mae welah ja moon bpai
(Every season) Even though time goes by
(ทุกฤดู) แม้อะไรจะเปลี่ยนผัน
(Took reudoo) Mae arai ja bplian pun
(Every season) Even though things will change
(ทุกฤดู) แม้ต้องรอไปทุกวัน
(Took reu doo) mae dtaung ror bpai took wun
(Every season) Even if I must wait every day

(*,**,***,****)

   

Lyric : ปิยวัฒน์ มีเครือ
Composer : ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา
Arranger : ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา