รู้

All posts tagged รู้

Title: รู้ / Roo (Know)
Artist: Lipta ft. Pingpong (ปิงปอง) Soul After Six
Album: [Single]
Year: 2017

(*) รู้ ฉันรู้ดี อย่าเลย รู้ว่าเธอเปลี่ยนไป
Roo chun roo dee yah loey roo wah tur bplian bpai
I know, I know full well, don’t, I know that you’ve changed
คิดทิ้งไปกับเขา
Kit ting bpai gup kao
And you’re thinking of dumping me for him

รักเพียงแต่เธอ ไม่เคยเหลือใจให้คนอื่น
Ruk piang dtae tur mai koey leua jai hai kon eun
I only love you, I never have any of my heart left for anyone else
คิดเพียงแต่เธอ แต่เธอไม่รู้
Kit piang dtae tur dtae tur mai roo
I only think of you, but you don’t know
หากเธอต้องการเขา ให้เธอจดจำไว้
Hahk tur dtaung gahn kao hai tur jot jum wai
If you need him, I want you to remember
ว่าใครคนหนึ่งที่ยังคงรักเธอหมดใจ
Wah krai kon neung tee yung kong ruk tur mot jai
That there’s someone who still loves you with all of his heart
ที่ไปคงเป็นฉัน ห่างกันก็หวั่นไหว
Tee bpai kong bpen chun hahng gun gor wun wai
I’m probably the one who will go, if we’re separated, I get nervous
อย่าหลอกให้ตายใจ อย่างน้อยฉันก็รู้
Yah lauk hai dtai jai yahng noy chun gor roo
Don’t trick me and devastate me, at least I know

(*)

(**) รู้ ฉันรู้ดี หมดรัก แล้วก็คงจากไป
Roo chun roo dee mot ruk laeo gor kong jahk bpai
I know, I know full well you’ve run out of love for me and are probably leaving
ทิ้งฉันไว้ให้เหงา
Ting chun wai hai ngao
Abandoning me to be lonely

แม้ว่าเวลา จะทำให้ใจใครไกลห่างกัน
Mae wah welah ja tum hai jai krai glai hahng gun
Even tough time will make people’s hearts distant
แม้ว่าคืนวัน จะเวียนหมุนไป
Mae wah keun wun ja wian moon bpai
Even though the days and nights will cycle
ให้เธอได้ฟังไว้ ให้เธอจดจำไว้
Hai tur dai fung wai hai tur jot jum wai
I want you to listen, I want you to remember
ส่วนหนึ่งในดวงใจ คือเธอเท่านั้น
Suan neung nai duang jai keu tur tao nun
The one part in my heart is only you
ห่วงเธอเข้าใจไหม กลับมาอีกได้ไหม
Huang tur kao jai mai glup mah eek dai mai
Do you understand I’m worried about you? Please come back again
ก็ถามเธอไปทั้งที่รู้ ฉันรู้
Gor tahm tur bpai tung tee roo chun roo
I’m asking you, even though I know, I know

(*,**,*,*,**,*,**)

Title: รู้ / Roo (I Know)
Artist: Be Peerapat
Album: [Single]
Year: 2012

(*) รู้ แต่มันทําไม่ได้
Roo dtae mun tum mai dai
I know, but I can’t do it
อยากจะทำแค่ไหน ทำอย่างไร
Yahk ja tum kae nai tum yahng rai
However much I want to do it, how can I?
ฉันก็ทํา ทําอย่างนั้น ทําไม่ไหว
Chun gor tum tum yahng nun tum mai wai
I can’t, can’t do it, not like that
รู้ ต้องปล่อยเธอไปซะที
Roo dtaung ploy tur pai sa tee
I know I must finally let you go
แต่ก็ยังไม่รู้ ว่าจะทำ ฉันจะทำ
Dtae gor yung mai roo wah ja tum chun ja tum
But I stil don’t know what I’ll do, what I’ll do
ทำอย่างนั้น ได้อย่างไร
Tum yahng nun dai yahng rai
How can I do it like that?

พยายามทำความเข้าใจ อยู่ในสมอง
Payayahm tum kwahm kao jai yoo nai samaung
I’ve tried to create an understanding in my brain
คำบางคำมันลอยวนเวียน อยู่เป็นคำถาม
Kum bahng kum mun loy won wian yoo pen kum tahm
Some words are circling around inside questions
ย้ำซ้ำๆ ว่าทำไม ทำไม
Yum sum sum wah tummai tummai
Repeating over and over “Why?” “Why?”
เหตุผลคืออะไรบอกเลิกกันง่ายๆ
Het pon keu arai bauk lerk gun ngai ngai
Whats the reason that you can tell me you want to break up so easily?

ทางที่เราเคยเดินด้วยกันยังมีความหมาย
Tahng tee rao koey dern duay gun yung mee kwahm mai
The path we once travelled together still has meaning
และทุกภาพทรงจำของฉันและเธอ
Lae took pahp song jum kaung chun lae tur
And every memory of you and me
ก็ยังเป็นความทรงจำที่มันยังตราตรึงอยู่ในใจ
Gor yung pen kwahm song jum tee mun yung dtrah dtreung yoo nai jai
Are still memories that are still imprinted in my heart

(*)

ในนาทีที่เธอ กำลังบอกลากับฉัน
Nai nahtee tee tur gumlung bauk lah gup chun
The minute you told me good-bye
ภายในใจมันยังคิดว่าเป็นแค่ฝัน
Pai nai jai mun yung kit wah pen kae fun
In my heart, it felt like it was just a dream
ฉันไม่รู้ว่าทำไม ทำไม
Chun mai roo wah tummai tummai
I don’t know why…why…
และฉันไม่เข้าใจยังรับมันไม่ได้
Lae chun mai kao jai yung rup mun mai dai
And I don’t understand, I still can’t accept it

ดาวที่เราเคยมองด้วยกันก็ยังสดใส
Dao tee rao koey maung duay gun gor yung sot sai
The stars we once looked at together are still bright
รูปของฉันและเธอดูแล้วยังซึ้งใจ
Roop kaung chun lae tur doo laeo yung seung jai
Looking at the photos of you and I still affects me
แต่ละเวลานาทีความรักฉันไม่เคยเปลี่ยนไป
Dtae la welah nahtee kwahm ruk chun mai koey plian pai
But each minute, my love never changes

(*)

ก็ฉันไม่รู้และไม่เข้าใจ อะไรกับเหตุผล
Gor chun mai roo lae mai kao jai arai gup hetpon
But I don’t know and don’t understand your reasoning
และไม่รู้จะทํายังไงให้เธออยู่กับฉัน
Lae mai roo ja tum yung ngai hai tur yoo gup chun
And I don’t know what to do to make you stay with me
รู้ว่าต้องทำใจแต่ทำไม่ได้
Roo wah dtaung tum jai dtae tum mai dai
I know I must do it, but I can’t

ฉันไม่รู้จะห้ามยังไงให้เธอไม่ไปไหน
Chun mai roo ja hahm yung ngai hai tur mai pai nai
I don’t know how to forbid you from leaving
และไม่รู้จะทำยังไงกับใจที่สลาย
Lae mai roo ja tum yung ngai gup jai tee salai
And I don’t know what to do with a shattered heart
และมันคือความเป็นจริง
Lae mun keu kwahm pen jing
And it’s a reality
ที่เลวร้ายเกินใจจะรับไหว
Tee leo rai gern jai ja rup wai
That’s too cruel for my heart to accept

(*)
เมื่อหัวใจมันไม่ยอม
Meua hua jai mun mai yaum
When my heart refuses

Title: รู้ / Roo (I Know)
Artist: เอ็ม อรรถพล (M Auttapon)
Album: My Way
Year: 2007

เรื่องราวของเราฉันก็พอที่จะเดาออก
Reuang rao kong rao chun gor por tee ja dao ok
Our story, I’ve just figured it out
ความรักที่เธอมีให้กันมันไม่เต็มร้อย
Kwahm ruk tee tur mee hai gun mun mai dtem roy
The love you have to give me isn’t 100%
เธอยังเฝ้าคอยใครสักคน และอีกคนที่คู่ควร
Tur yung fao koy krai suk kon lae eek kon tee koo kuan
You’re still holding out for someone, and that other person is better for you
และฉันเป็นได้เท่านี้
Lae chun pben dai tao nee
And I can be just this

มีค่าเท่านี้
Mee kah tao nee
I‘m worth just this
เป็นเพียงแค่คนชั่วคราว
Pben piang kae kon chua krao
I’m just your temporary guy
ที่คอยมากคลายความเหงา
Tee koy mahk lai kwahm ngao
To relieve your loneliness
วูบเดียวและเมื่อเธอ ได้เจอคนใหม่
Woop diao lae meua tur dai jur kon mai
You breeze through me and when you can meet that new person
สุดท้ายฉันก็ต้องไป…
Soot tai chun gor dtong pbai…
Finally I’ll have to go

*รู้… ว่าใจเธอคิด กับฉันเท่าไร
Roo wah jai tur kit gup chun tao rai
I know…what your heart feels, however much you’re with me
เอาเถอะถ้าหากวันไหน
Ao tur tah hahk wun nai
It’s all right if one day
เธอพร้อมจะไป ฉันพร้อมเข้าใจ
Tur prom ja pbai chun prom kao jai
When you’re ready to go, I’ll be ready to understand
ฉันเตรียมใจไว้แล้วเธอ…
Chun dtriam jai wai laeo tur
I’ve already braced myself for you

ท่าทีที่ฉันดูเหมือนมันไม่แสดงออก
Tum tee tee chun doo meuan mun mai sadaeng ok
My reaction that it seems like I can’t express
ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่มองไม่เข้าใจความคิด
Mai chai wah chun ja mai mong mai kao jai kwahm kit
Not that I won’t look, don’t understand the idea
ที่เธอปิดไว้ ถ้อยคำที่เธอ กวานใส่
Tee tur pbit wai toy kum tee tur wan sai
That you’re hiding, the sweet words you keep using
อีกไม่นานคงเป็นของเขา
Eek mai nahn kong pben kong kao
Before long you might be his
และเราคงเหลือเพียง แค่รักเก่าเก่า
Lae rao kong leua piang kae ruk gao gao
And we’ll remain just an old love
ที่เฉาตายในใจ…
Tee chao dtai nai jai…
Fading in your heart

(*, *)

ว่าใจเธอคิดอะไร
Wah jai tur kit arai
What your heart feels
ว่าเธอน่ะคิดจะไป
Wah tur na kit ja pbai
That you’ll consider leaving
ก็เข้าใจ ว่าต้องไป
Gor kao jai wah dtong pbai
I’ll understand that you must go
ฉันเตรียมใจไว้แล้วเธอ…
Chun dtriam jai wai laeo tur
I’ve already braced myself for you…