รู้ทั้งรู้

All posts tagged รู้ทั้งรู้

Title: รู้ทั้งรู้ / Roo Tung Roo (I Know Full Well)
Artist: OG-ANIC
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่เคยจะถามกันสักคำ ตอนทำเรื่องให้ขุ่นเคืองใจ
Mai koey ja tahm gun suk kum dtaun tum reuang hai koon keuang jai
I never asked you a thing when you started to become estranged
อย่าถึงทีฉันบ้างละกัน ลับหลังเธอไปกับใครๆ
Yah teung tee chun bahng la gun lup lung tur bpai gup krai krai
Don’t come to me like that, behind your back you’re going out with other guys
เธอบอกเธอรู้เธอทำไม่ดี แต่ดันทำมันทำไม
Tur bauk tur roo tur tum mai dee dtae dun tum mun tummai
You told me you knew what you did was bad, so why did you do it?
ดีแค่ไหนก็ยังไม่พอ ใครพลาดไปหลงคงต้องทำใจ
Dee kae nai gor yung mai por krai plaht bpai long kong dtaung tum jai
However good I am, I’m still not enough, whoever screwed up must deal with it

(*) นั่นก็เพราะรู้ ฉันรู้ตัวฉันดีกว่าใคร รู้ทั้งรู้ว่าเธอน่ะดีต่อใจ
Nun gor pror roo chun roo dtua chun dee gwah krai roo tung roo wah tur na dee dtor jai
That’s because I know, I know myself better than anyone, I know full well that you were acting nice to me
ถึงเธอจะใดต่อจี แต่ว่าไม่เป็นไรเธอก็ต้องไปอยู่ดี
Teung tur ja dai dtor jee dtae wah mai bpen rai tur gor dtaung bpai yoo dee
Even though you had the opposite thoughts, but it’s okay, you have to go
เพราะรู้ ฉันรู้ตัวฉันดีกว่าใคร รู้ทั้งรู้ว่าเธอน่ะดีต่อใจ
Pror roo chun roo dtua chun dee gwah krai roo tung roo wah tur na dee dtor jai
Because I know, I know myself better than anyone, I know full well that you’re good for my heart
ถึงเธอจะใดต่อจี แต่ว่าไม่เป็นไรเธอก็ต้องไปอยู่ดี
Teung tur ja dai dtor jee dtae wah mai bpen rai tur gor dtaung bpai yoo dee
Even though you’ve got the opposite thoughts, but it’s okay, you have to go

เธอบอกว่าผมลีลาไม่มัน แต่ยังไม่เคยได้ลอง
Tur bauk wah pom lee lah mai mun dtae yung mai koey dai laung
You told me that I don’t have style, but you never gave me a shot
เลยลองกับเขา อ่าว ดีเหมือนกัน ถ้าเจอฉันเธอไม่ต้องมอง
Loey laung gup kao ao dee meuan gun tah jur chun tur mai dtaung maung
So you tried him, oh, I’m good too, if you’re meeting me, you don’t have to look at others
อย่าบอกรักใจเธอรู้ดี กับฉันทำพูดคล้องจอง
Yah bauk ruk jai tur roo dee gup chun tum poot laung jaung
Don’t tell me you love me, your heart knows full well you act and speak rehearsed with me
สิ่งใดที่เธอต้องการ คงจะเป็นนาฬิกาเลี่ยมทอง
Sing dai tee tur dtaung gahn kong ja bpen nahligah liam taung
The thing you want is probably a gold-plated watch

ไม่มีหรอกไปดิ เธอไปดิ
Mai mee rauk bpai di tur bpai di
But I don’t have one, so go, go on
เธอไม่ต้องการไม่ใส่ใจหนิ
Tur mai dtaung gahn mai sai jai ni
You don’t have to ignore me
ที่เคยหลอกกันอย่าทำกับใครอีก
Tee koey lauk gun yah tum gup krai eek
Don’t deceive anyone else like you did to me again
เอาไปหนึ่งคำ F*ck you b*tch
Ao bpai neung kum f*ck you b*tch
Oh, one more thing, f*ck you, b*tch

จากนี้คงต้องทำความเข้าใจ
Jahk nee kong dtaung tum kwahm kao jai
From now on, I must understand
เพราะว่าไม่ดีเธอก็เลยเดินจากไป
Pror wah mai dee tur gor loey dern jahk bpai
Because I was no good, you left me
และคงไม่จำเป็นทั้งความคิดถึงความห่วงใย
Lae kong mai jum bpen tung kwahm kit teung kwahm huang yai
And there’s no need for any concern or missing you
มันจะไม่มีความสำคัญถ้ามอบให้คนที่หมดใจ
Mun ja mai mee kwahm sumkun tah maup hai kon tee mot jai
It doesn’t have any importance if you’re giving it to someone who doesn’t have any feelings for you

(*)

รู้ทั้งรู้ว่าเธอน่ะดีต่อใจ
Roo tung roo wah tur na dee dtor jai
I know full well that you were acting nice to me
รู้ทั้งรู้ว่าเธอน่ะดีต่อใจ
Roo tung roo wah tur na dee dtor jai
I know full well that you were acting nice to me

ถ้าเธอไม่ต้องการฉันไม่เป็นไร Oh baby
Tah tur mai dtaung gahn chun mai bpen rai oh baby
If you don’t want me, it’s okay, oh, baby
เพราะว่าในฝันยังคงมีเธอ
Pror wah nai fun yung kong mee tur
Because I still have you in my dreams
Want you can be my lady
Want you can be my lady

เจ็บเจียนตายเมื่อรู้ว่าเธอมีเขา
Jep jian dtai meua roo wah tur mee kao
It hurt me to death when I knew you had him
Keep it roll คนเดียวลำพังกับความเหงา
keep it roll kon diao lumpung gup kwahm ngao
I keep it rolling alone, by myself, with my loneliness
ช่วยเอาความปวดร้าว ลบออกไปจากฉันที
Chuay ao kwahm bpuat rao lop auk bpai jahk chun tee
Please remove this pain from me
ทำเป็นไม่รู้จัก Hey ! girl you know about me
Tum bpen mai roo juk hey girl you know about me
Acting like you don’t know me, hey, girl! You know about me

ไม่เคยตอบคำถาม พอถามไม่ยอมตอบ
Mai koey dtaup kum tahm por tahm mai yaum dtaup
You never answer my questions, as soon as I ask them, you refuse to answer
อย่าหลอกให้รัก แล้วจากไปไม่ลาบอก
Tah lauk hai ruk laeo jahk bpai mai lah bauk
Don’t trick me into loving you and then leave me without a good-bye
เธอเป็นคนแบบไหน มีใครที่เดาถูก
Tur bpen kon baep nai mee krai tee dao took
Can anyone guess correctly what kind of woman you are?
ความจริงเปิดเผย เธอใจดำเข้ากระดูก Oh crazy
Kwahm jing bpert poey tur jai dum kao gradook oh crazy
The truth is revealed; you’re black-hearted to the bone, oh, crazy

เธอชอบไฟและแสงสี
Tur chaup fai lae saeng see
You like fire and colored lights
ซึ่งมันต่างกันฉันจุดไฟแล้วพี้
Seung mun dtahng gun chun joot fai laeo pee
Which is different from me, I’ve already been burned out
ไม่เป็นไรหรอกเธอเราคงมาไกลได้เท่านี้
Mai bpen rai rauk tur rao kong mah glai dai tao nee
It’s okay, this is as far as I can get
เป็นดั่งวิญญาณตามหลอกกันเหมือนผีเลย
Bpen dung winyahn dtahm lauk gun meuan pee loey
Like a spirit tricking like a ghost

รู้ทั้งรู้ว่าเธอน่ะดีต่อใจ
Roo tung roo wah tur na dee dtor jai
I know full well that you were acting nice to me
รู้ทั้งรู้ว่าเธอน่ะดีต่อใจ Baby
Roo tung roo wah tur na dee dtor jai baby
I know full well that you were acting nice to me, baby

(*)

   

Music : รู้ทั้งรู้ ALL-KNOW
Produced by : NINO
Vocal Record at : ดงงู studio
Mix&Mastering By : NINO
Directed & Edit By : NINO

   

I honestly have no idea what he’s trying to say to translate his flip flopping ดีต่อใจ and ใดต่อจี so I guessed. If anyone can explain it better, please~

Title: รู้ทั้งรู้ / Roo Tung Roo (You Know Full Well)
Artist: Mahafather
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันนั้นรู้ว่าเคยรักกันมา
Chun nun roo wah koey ruk gun mah
I know you two were once in love
แต่ว่าตอนนี้ควรจบแล้วใช่ไหม
Dtae wah dtaun nee kuan jop laeo chai mai
But now you should end things, right?
ข้างกายเธอนั้นคือฉันนี่ไง
Kahng gai tur nun keu chun nee ngai
I’m the person at your side
ทำไมเธอไม่เห็นแคร์ฉันเลย
Tummai tur mai hen care chun loey
Why don’t you seem to care about me?

(*) รู้ว่าเธอนั้นยังพูดกับเขา
Roo wah tur nun yung poot gup kao
I know you’re still talking with him
ทำไมเธอกับเขาต้องคุยกัน
Tummai tur gup kao dtaung kooey gun
Why do you and he have to talk?
ทำไมความเจ็บช้ำ ต้องมาอยู่ตรงที่ฉัน
Tummai kwahm jep chum dtaun mah yoo dtrong tee chun
Why does pain have to stay with me?
เธอไม่ควรต้องทำอย่างนี้
Tur mai kuan dtaung tum yahng nee
You shouldn’t have to act like this
และจริงๆ เธอควรจะรู้ดี
Lae jing jing tur kuan ja roo dee
And really you should know
ว่าทำให้ฉันเสียใจ แค่ไหน
Wah tum hai chun sia jai kae nai
How sad you’re making me

(**) รู้ทั้งรู้ และฉันก็ไม่เคยเข้าใจ
Roo tung roo lae chun go rmai koey kao jai
You know full well, and I’ll never understand
เธอและเขาที่เคยรักกันมา
Tur lae kao tee koey ruk gun mah
You and he who were once in love
มันหยุดและทิ้งกันไม่ได้เลยใช่ไหม
Mun yoot lae ting gun mai dai loey chai mai
You can’t stop and leave him, can you?
รู้ทั้งรู้ และฉันก็ไม่เคยเข้าใจ
Roo tung roo ale chung or mai koey kao jai
You know full well, and I’ll never understand
ความสัมพันธ์ที่ยากเกินอธิบาย
Kwahm sumpun tee yahk gern attibai
Your relationship that’s too difficult to explain
ควรหยุดได้แล้วเพื่อเห็นแก่ฉัน
Kuan yoot dai laeo peua hen gae chun
You should stop this already for my sake

ไม่มีวันที่จะย้อนคืนมา
Mai mee wun tee ja yaun keun mah
There will never be a day that things will go back to the way they were
เธอเคยให้สัญญา ฉันไว้
Tur koey hai sunyah chun wai
You once promised me
เรื่องแค่นี้ฉันนั้นต้องเข้าใจ
Reuang kae nee chun nun dtaung kao jai
This is what I must understand
ทำไมเธอไม่เห็นแคร์ฉันเลย
Tummai tur mai hen care chun loey
Why don’t you seem to care about me?

(*,**)

ทั้งๆ ที่รู้ว่าคนรักเก่าพยายามเข้ามา
Tung tung tee roo wah kon ruk gao payayahm kao mah
Even though you know that your ex is trying to get into your life
เธอก็ยังปล่อยให้เขา มาทำร้าย
Tur gor yung bploy hai kao mah tum rai
You still let him hurt us

(**)

ควรหยุดได้แล้วเพื่อเห็นแก่ฉัน
Kuan yoot dai laeo peua hen gae chun
You should stop this already for my sake

   

Produced by อรรถพล หงษ์ปรีชา
Lyrics – ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Melody – ภาณุพงศ์ จำปาเฟื่อง
Arrangement – Mahafather

Title: รู้ทั้งรู้ / Roo Tung Roo (I Know Full Well)
Artist: Da Endorphine
Album: [Single]
Year: 2014

ดีใจเมื่อได้ยินข่าวคราวของเธอ
Dee jai meua dai yin kao krao kaung tur
I was happy when I heard the news about you
ยินดีที่เธอได้พบใครใหม่
Yin dee tee tur dai pob krai mai
I was happy that you found someone new
เขาดีกับเธอหรือเปล่า เขาดูแลเธอหรือเปล่า
Kao dee gup tur reu bplao kao doo lae tur reu bplao
Is she good to you? Does she take care of you?
เขาดีกว่าฉัน..หรือเปล่า
Kao dee gwah chun reu bplao
Is she better than me…?

(*) ก็รู้ว่าฉันเองที่มันละเลย
Gor roo wah chun eng tee mun laloey
I know I neglected you
ก็รู้แต่ไม่เลยไม่เคยเข้าใจ
Gor roo dtae mai loey mai koey kao jai
I only know that I never understood
ไม่ขอให้เธอกลับมารัก ไม่ขอให้เธอมาเห็นใจ
Mai kor hai tur glup mah ruk mai kor hai tur mah hen jai
I’m not asking you to come back and love me, I’m not asking you to take pity on me
แค่ให้อภัยกันก็พอ
Kae hai apai gun gor por
Just forgive me, that’s enough

(**) รู้ทั้งรู้ จบไปแล้ว
Roo tung roo job bpai laeo
I know full well it’s over
รู้ทั้งรู้ ว่าไม่รัก แต่ฉันยังทำใจไม่ได้
Roo tung roo wah mai ruk dtae chun yung tum jai mai dai
I know full well you don’t love me, but I still can’t come to terms with it
รู้ทั้งรู้ ไม่มีหวัง
Roo tung roo mai mee wung
I know full well it’s hopeless
รู้ทั้งรู้ ว่าตัวฉัน ก็ได้แต่ขอมองเธอเดินจากไป
Roo tung roo wah dtua chun gor dai dtae kor maung tur dern jahk bpai
I know full well that I can only ask to watch you walk away from me

(*,**)

Title: รู้ทั้งรู้ / Roo Tung Roo (I Know Full Well)
Artist: Big D2B
Album: OST วัยร้ายเฟรชชี่ / Wai Rai Freshy
Year: 2002

แค่เธอพูดจา และหันมายิ้มให้
Kae tur poot jah lae hun mah yim hai
Just you speaking and turning to smile at me
ฉันก็คิดไปไกลถึงเธอ เก็บไปฝัน
Chun gor kit pai glai teung tur gep pai fun
Has me thinking too far about you, keeping it in my dreams
ว่าเธอแค่ทักทาย แบบเพื่อนทั่วๆไป
Wah tur kae tuk tai baep peuan tua tua pai
That you just say hello like any other friend
ไม่ได้มีอะไรมากมาย กว่านั้น
Mai dai mee arai mahk mai gwah nun
It doesn’t mean anything more than that

(*) อยากทำใจ ให้ลืมให้ลืมให้ลืม
Yahk tum jai hai leum hai leum hai leum
I want to make my heart forget, forget, forget
แต่ทำไม่ได้ หัวใจมันยิ่งจำ
Dtae tum mai dai hua jai mun ying jum
But I can’t do it, the more my heart remembers
ยิ่งเจอแล้วใจก็ยิ่งรัก
Ying jur laeo jai gor ying ruk
The more I see you, the more my heart loves you

(**) รู้ทั้งรู้ว่าเธอรักใคร รู้ว่าเป็นไปไม่ได้
Roo tung roo wah tur ruk krai roo wah pen pai mai dai
I know full well who you love, I know this can’t be
ก็จะรัก ขอแค่ได้รัก
Gor ja ruk kor kae dai ruk
But I’ll love you, just let me love you
รู้ทั้งรู้ว่าใจต้องเจ็บ รู้ว่าเป็นได้แค่เพื่อน
Roo tung roo wah jai dtaung jep roo wah pen dai kae peuan
I know full well my heart must break, I know we can only be friends
เพื่อนเท่านั้น ไม่มีทางมากไปกว่านั้น
Peuan tao nun mai mee tahng mahk pai gwah nun
Only friends, there’s no way we’ll be more than that

ขอเธอให้รู้ ไม่ว่าวันไหน
Kor tur hai roo mai wah wun nai
I want you to know, no matter what day
เพื่อนเธอคนนี้จะขอรักเธอต่อไป
Peuan tur kon nee ja kor ruk tur dtor pai
This friend of yours asks to continue loving you

(*,**)