รูปที่มีอยู่ทุกบ้าน

All posts tagged รูปที่มีอยู่ทุกบ้าน

Title: รูปที่มีอยู่ทุกบ้าน / Roop Tee Mee Yoo Took Bahng (The Picture in Every Home)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Song for H.M. the King
Year: 2007

ตั้งแต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่า
Dtung dtae lek yung koey dai tahm mae wah
Since I was little, I used to ask my mom
บนข้างฝาบ้านเรานั่นติดรูปใคร
Bon kahng fah bahn rao nun dtit roop krai
Whose picture was on the wall of our house
ที่แม่คอยบูชาประจำก่อนนอนทุกคืน จะต้องไหว้
Tee mae koy boochah bprajum gaun naun took keun ja dtaung wai
Whom mother would worship every night before going to sleep, whom we had to wai(+)

แม่ตอบว่าให้กราบรูปนั้นทุกวัน
Mae dtaup wah hai grahp roop nun took wun
Mother answered that we should prostrate infront of that picture every day
ท่านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจ
Tahn bpen taywadah tee mee lom hai jai
That He is a living god
ที่เรายังพอมีกินอย่างวันนี้
Tee rao yung por mee gin yahng wun nee
Because of whom we still have enough to eat today
ท่านดูแลคนไทยมานานเหลือเกิน ให้จำไว้
Tahn doo lae kon thai mah nahn leua gern hai jum wai
That I should remember that He has taken care of Thais for such a long time

(*) เป็นรูปที่มีทุกบ้าน
Bpen roop tee mee took bahn
It’s a picture that’s in every home
จะรวย หรือจน หรือว่าจะใกล้ไกล
Ja ruay reu jon reu wah ja glai glai
Be them rich or poor, near or far
เป็นรูปที่มีทุกบ้าน
Bpen roop tee mee took bahn
It’s a pictue that’s in every home
ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ
Duay kwahm ruk duay puk dee duay jit jai
With love, with loyalty, with our hearts

เติบโตมากี่สิบปีที่ผ่าน
Dterp dtoh mah gee sup bpee tee pahn
I’ve grown up, several decades have passed
ภาพที่เห็นคือท่านทำงานทุกวัน
Pahp tee hen keu tahn tum ngahn took wun
The picture that I see is Him working every day
เมื่อไรเราทำอะไรที่เกิดท้อ
Meua rai rao tum arai tee gert tor
Whenever we do anything that causes us to be discouraged
แค่มองดูรูปบนข้างฝาจะได้กำลังใจ จากรูปนั้น
Kae maung doo roop bon kahng fah ja dai gumlung jai jahk roop nun
Just look at the picture hanging on the wall, and we’ll get strength from it

(*)

(**) จะขอตามรอยของพ่อ
Ja kor dtahm roy kaung por
I want to follow in our Father’s footsteps
ท่องคำว่า เพียงและพอ จากหัวใจ
Taung kum wah piang lae por jahk hua jai
Reciting just the perfect words from the heart
เป็นลูกที่ดีของพ่อ
Bpen look tee dee kaung por
I’ll be the best child for our Father
ด้วยความรัก ด้วยภักดี
Duay kwahm ruk duay puk dee
With love, with loyalty

(**,**)

ด้วยความรัก ด้วยภักดี ตลอดไป
Duay kwahm ruk duay puk dee dtalaut bpai
With love, with loyalty, forever

   
คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร

   
(+) – Wai is the Thai gesture of bowing with your hands together beneath your nose