รักไม่ได้…ไม่ใช่ไม่รัก

All posts tagged รักไม่ได้…ไม่ใช่ไม่รัก

Title: รักไม่ได้…ไม่ใช่ไม่รัก / Ruk Mai Dai Mai Chai Mai Ruk (It’s Not That I Don’t Love You, I Can’t)
Artist: Zeal
Album: Grow
Year: 2012

อยู่ตรงกลางระหว่างเสียงหัวใจกับเหตุผล
Yoo dtrong glahng rawahng siang hua jai gup het pon
I’m stuck in between the voice of my heart and reason
คนไม่ควรรัก เราทำไมรักไปทั้งหัวใจ
Kon mai kuan ruk rao tummai ruk bpai tung hua jai
Why do I love someone whom I shouldn’t with all my heart
ไม่ใช่ไม่รู้ ว่าฉันและเธอต่างกันเท่าไร
Mai chai mai roo wah chun lae tur dtahng gun tao rai
It’s not that I don’t know how different you and I are
มองไกลๆ แล้ว ลืมเธอไปคือเรื่องที่ควรทำ
Maung glai glai laeo leum tur bpai keu reuang tee kuan tum
I should look far off and forget about you

(*) อยากรักเธอโดยไม่ผิด อยากคิดว่าเป็นแค่ฝัน
Yahk ruk tur doy mai pit yahk kit wah bpen kae fun
I want to love you without fault, I want to imagine this is just a dream
อยากทิ้งอะไรทุกอย่าง ที่คั่นระหว่างเราไว้
Yahk ting arai took yahng tee kun rawahng rao wai
I want to abandon everything that’s coming between us
อยากลบเลือนวันที่ผ่าน แต่ฉันก็เจ็บในหัวใจ
Yahk lop leuan wun tee pahn dtae chun gor jep nai hua jai
I want to erase the days of the past, but it hurts in my heart
และสุดท้าย แค่อยากให้เธอได้ฟัง
Lae soot tai ake yahk hai tur dai fung
And in the end, I just want you to listen

(**) ที่รักไม่ได้ ไม่ใช่ไม่ได้รัก
Tee ruk mai dai mai chai mai dai ruk
I can’t love you not because I don’t love you
ที่สองเราต้องจาก ไม่ใช่ไม่เสียใจ
Tee saung rao dtaung jahk mai chai mai sia jai
It’s not that I’m not sad that the two of us must separate
ที่รักไม่ได้ ฉันเองก็ทรมานแทบตาย
Tee ruk mai dai chun eng gor toramahn taep dtai
I’m tortured to death that I can’t love you
แต่ฉันจะมีเธอเก็บไว้
Dtae chun ja mee tur gep wai
But I’ll keep you
อยู่ส่วนลึกสุดในหัวใจ แค่คนเดียว
Yoo suan leuk soot nai hua jai kae kon diao
In the depths of my heart, only you

หากไม่มี สิ่งที่ฉันจำเป็นต้องแบกไว้
Hahk mai mee sing tee chun jum bpen dtaung baek wai
If I didn’t have the things that I must bear
เราคงไม่เสียใจไม่มีเรื่องใด มากีดขวาง
Rao kong mai sia jai mai mee reuang dai mah geet kwahng
We wouldn’t be sad, nothing would be coming between us
ก็อย่างที่รู้ เรื่องที่มีที่มันกั้นกลาง
Gor yahng tee roo reuang tee mee tee mun gun gwahng
But like you know, the matters that exist that are blocking us
เป็นกำแพงสูง เกินที่เราสองคนจะทำลาย
Bpen gumpaeng soong gern tee rao saung kon ja tum lai
Are a wall too high for the two of us to destroy

(*,**,**)
ก็เพียงพอ
Gor piang por
That’s just enough

อยู่ส่วนลึกสุดในหัวใจ แค่คนเดียว
Yoo suan leuk soot nai hua jai kae kon diao
In the depths of my heart, only you