รักแท้ไม่มีจริง

All posts tagged รักแท้ไม่มีจริง

Title: รักแท้ไม่มีจริง / Ruk Tae Mai Mee Jing (True Love Doesn’t Exist)
Artist: Yaya Ying
Album: OST The Sixth Sense 2
Year: 2012

เปราะบางเหลือเกิน หลากสีที่เรียงร้อย
Bpor bahng leua gern lahk see tee riang roy
So fragile, composed of many colors
เปราะบางเหลือเกิน เจ้าผีเสื้อตัวน้อย
Bpor bahng leua gern jao pee seua dtua noy
So fragile, the tiny butterfly
ความงามชั่ววัน โบยบินเลื่อนลอย ไม่นานโรยรา
Kwahm ngahm chua wun boy bin leuan loy mai nahn roy rah
One day, the beauty flutters unstably and soon wilts

ปวดใจเหลือเกิน ที่เฝ้าแต่ห่วงหา
Bpuat jai leua gern tee fao dtae huang hah
It breaks my heart so much to just be worried
ปวดใจเหลือเกิน ที่รักและศรัทธา
Bpuat jai leua gern tee ruk lae suttah
It breaks my heart so much to love and believe
ความรักของเรา หรือจะโรยราเหมือนเจ้าผีเสื้อ
Kwahm ruk kaung rao reu ja roy rah meuan jao pee seua
Will our love wilt like the butterfly?

ปีกแห่งรักที่แสนเบาบาง อับปางแค่ลมบางเบา
Bpeek haeng ruk saen bao bahng un bahng kae lop bahng bao
The wings of love are so fragile, and it goes down with just a gentle breeze
คำมั่นสัญญาวันเก่าไม่มีความหมาย
Kum mun sunyah wun gao mai mee kwahm mai
The old promises are meaningless
จะรักกันชั่วนิรันดร์ แล้วไยเธอจะทำลาย
Ja ruk gun chua nirun laeo yai tur ja tum lai
That you would love me for eternity, then you end up hurting me
ทำร้ายจิตใจไม่เหลือเลย
Tum rai jit jai mai leua loey
Destroying my heart with nothing left

คนที่หัวใจกำลังสลาย จะเป็นจะตายเท่ากัน
Kon tee hua jai gumlung salai ja bpen ja dtai tao gun
For a person whose heart is shattered, living or dying doesn’t matter
คนที่สิ้นความหวังก็สิ้นเรี่ยวแรงหายใจ
Kon tee sin kwahm wung gor sin riao raeng hai jai
The person who is hopeless is also out of strength to breathe
เมื่อเธอไม่อยู่เพื่อฉัน แล้วฉันจะอยู่เพื่อใคร
Meua tur mai yoo peua chun laeo chun ja yoo peua krai
When you’re not here for me, who will I live for?
จะอยู่เพื่อรักทำไม ทำไม เมื่อในวันนี้
Ja yoo peua ruk tummai tummai meua wun wun nee
Why live for love, why, why today
รักแท้ไม่มีจริง
Ruk tae mai mee jing
True love doesn’t exist?

คนที่หัวใจกำลังสลาย จะเป็นจะตายเท่ากัน
Kon tee hua jai gumlung salai ja bpen ja dtai tao gun
For a person whose heart is shattered, living or dying doesn’t matter
คนที่สิ้นความหวังก็สิ้นเรี่ยวแรงหายใจ
Kon tee sin kwahm wung gor sin riao raeng hai jai
The person who is hopeless is also out of strength to breathe
เมื่อเธอไม่อยู่เพื่อฉัน แล้วฉันจะอยู่เพื่อใคร
Meua tur mai yoo peua chun laeo chun ja yoo peua krai
When you’re not here for me, who will I live for?
จะอยู่เพื่อรักทำไม ทำไม เมื่อในวันนี้
Ja yoo peua ruk tummai tummai meua wun wun nee
Why live for love, why, why today
หมดแล้วที่เคยผูกพัน หมดแล้วเวลาของฉัน
Mot laeo tee koey pook pun mot laeo welah kaung chun
Our once relationship is now over, my time is up
ไม่เหลืออะไรให้ฝันไม่ว่าพรุ่งนี้
Mai mee leua arai hai fun mai wah proong nee
I don’t have anything left to dream about, regardless of tomorrow
….รักแท้ไม่มีจริง
Ruk tae mai mee jing
True love doesn’t exist

Title: รักแท้ไม่มีจริง / Ruk Tae Mai Mee Jing (True Love Doesn’t Exist)
Artist: Muzu
Album: [Single]
Year: 2013

และแล้วก็ตื่นขึ้นมาพบความจริง
Lae laeo gor dteun keun mah pob kwahm jing
And now I’ve woken up to find the truth
ว่าที่เราเคยเชื่อทุกสิ่ง
Wah tee rao koey cheua took sing
That everything I once believed in
รักจริงมันมีแค่เพียงในฝัน
Ruk jing mun mee kae piang nai fun
True love is only in dreams
เธอเคยทำให้คนอย่างฉันมั่นใจ
Tur koey tum hai kon yahng chun mun jai
You once made me certain
ไม่ว่าร้อนหนาวสักเท่าไหร่
Mai wah raun nao suk tao rai
That however hot or cold it was
หนักแค่ไหนแต่ฉันจะยังมีเธอ
Nuk kae nai dtae chun ja yung mee tur
However extreme, I would still have you

แต่ความจริงใจที่มี
Dtae kwahm jing jai tee mee
But the truth I’ve found
ก็คงไม่อาจจะหยุดฝันไกล
Gor kong mai aht ja yoot fun glai
I probably shouldn’t stop dreaming
เมื่อใครคนนั้นเข้ามา
Meua krai kon nun kao mah
When that certain someone came in
สัญญาก็หมดความหมาย
Sunyah gor mot kwahm mai
All promises were meaningless

(*) สุดท้ายแล้วรักนี้ก็ต้องจบ
Soot tai laeo ruk nee gor dtaung job
In the end, this love must end
ได้คบได้พบก็เพื่อลาจาก
Dai kop dai pob gor peua lah jahk
We dated, we met, but only to say good-bye
ต่อให้ทำมาดีแค่ไหน มันก็ต้องเจ็บ
Dtor hai tum mah dee kae nai mun gor dtaung jep
No matter how good I cat, I must hurt
เก็บรักที่เหลือไว้ให้ตัวเอง
Gep ruk tee leua wai hai dtua eng
Keeping my remaining love for myself
จะเหงาเคว้งคว้างก็ต้องทนอยู่
Ja ngao kwayng kwahng gor dtaung ton yoo
I’ll be drifting in loneliness, but I must endure it
ให้ใจมันเรียนรู้ ว่ารักแท้ไม่มีจริง
Hai jai mun rian roo wah ruk tae mai mee jing
So my heart can learn that true love doesn’t exist

และแล้วก็ตื่นขึ้นมาพบความจริง
Lae laeo gor dteun keun mah pob kwahm jing
And now I’ve woken up to find the truth
ว่าที่เราเคยเชื่อทุกสิ่ง
Wah tee rao koey cheua took sing
That everything I once believed in
มันเป็นแค่ฝันลวงกับภาพเดิมๆ
Mun bpen kae fun luang gup pahp derm derm
Was just a dream deceiving me with the same old visions

รักแท้ไม่มีจริง
Ruk tae mai mee jing
True love doesn’t exist
แต่ความจริงใจที่มี
Dtae kwahm jing jai tee mee
But the sincerity that I have
ก็คงไม่อาจจะหยุดฝันไกล
Gor kong mai aht ja yoot fun glai
Probably shouldn’t stop dreaming
เมื่อใครคนนั้นเข้ามา
Meua krai kon nun kao mah
When that certain someone came in
สัญญาก็หมดความหมาย
Sunyah gor mot kwahm mai
All promises lost their meaning

(*,*)