รักดี

All posts tagged รักดี

Title: รักดี / Ruk Dee (One Love)
Artist: NICECNX
Album: [Single]
Year: 2020

(*) ถ้าเธออยากมีรักดี เธอจงมีรักเดียว
Tah tur yahk mee ruk dee tur jong mee ruk diao
If you want good love, you must be faithful
รักฉันคนเดียว และไม่มองที่ไหน
Ruk chun kon diao lae mai maung tee nai
Only love me and don’t look anywhere else
ถ้าหากว่าหวานน้อยไป เธอจงใช้หัวใจ
Tah hahk wah wahn noy bpai tur jong chai hua jai
If it’s not sweet enough, you must use your heart
ฉันเพียงแค่หวังให้เธอมองสักครั้ง
Chun piang kae wung hai tur maung suk krung
I just hope you’ll see

(*)

(**) ฉันมี คำถาม ทำไม ทำไม ทำไม ทำไม
Chun mee kum tahm tummai tummai tummai tummai
I have a question; why? Why? Why? Why?
ได้ใช้ ได้ใช้ ได้ใช้ ได้ใช้ เรื่องราวที่ฉันมีมากมาย
Dai chai dai chai dai chai dai chai reuang rao tee chun mee mahk mai
Did you use, use, use, use the many stories I have?
รักคือ อะไร อะไร อะไร อะไร
Ruk keu arai arai arai arai
What, what, what, what is love?
แค่ช้ำ ไม่ไหว ไม่ไหว ไม่ไหว ไม่ไหว
Kae chum mai wai mai wai mai wai mai wai
If it’s just pain, I can’t, I can’t, I can’t, I can’t
รักดีนั้นแหละคือจุดหมาย
Ruk dee nun lae keu joot mai
Good love is the goal

ไม่ควรจะฝืน ถ้าขืนยังรั้งเขาไว้เท่าไหร่ เจ็บช้ำทุกครั้ง
Mai kuan ja feun tah keun yung rung kao wai tao rai jep chum took krung
It shouldn’t be forced, if you hold them back, it hurts every time
แค่ไหน ไม่ไหวหัวใจ ไม่มีวันที่เขาย้อนมา
Kae nai mai wai hua jai mai mee wun tee kao yaun mah
Your heart just can’t take it, they’ll never come back

หากว่าเป็นฉัน ถ้าหวัง เพราะรัก และช้ำเท่าไหร่ บทเรียนครั้งนั้น ฉันฝังมันไว้ข้างใน ฉันเองจะไม่โดนทำร้าย
Hahk wah bpen chun tah wung pror ruk lae chum tao rai bot rian krung nun chun fung mun wai kahng nai chune ng ja mai dohn tum rai
If it were me, if I hoped because of love and got hurt, I’d take that lesson and bury it inside, so I wouldn’t get hurt again

เธอเป็นคนที่ดี ไม่ควรจะเสียน้ำตาที่มี จะเขาคนนั้นหรือฉันคนนี้ ไม่ว่าเธอหวังเอาไว้ทางไหน ให้ใจ เธอเลือกเองสักครั้ง
Tur bpen kon tee dee mai kuan ja sia num dtah tee mee ja kao kon nun reu chun kon nee mai wah tur wung ao wai tahng nai hai jai tur leuak eng suk krung
You’re a good person, you shouldn’t spill the tears you have for him or me, no matter what you hoped, I want your heart to choose for itself

ไม่ว่า ทางไหน ถ้าเธอจะไป และแม้ว่าฉันเธอจะไม่มอง
Mai wah tahng nai tah tur ja bpai lae mae wah chun tur ja mai maung
No matter which way you go, and even if you won’t look at me
ไม่ว่าทางนี้คือทางที่สอง ก็พร้อมจะยอม คิดไว้ว่าพร้อม ให้เธอ มากกว่าคำว่ารัก
Mai wah tahng nee keu tahng tee saung gor paum ja yaum kit wai wah praum hai tur mahk gwah kum wah ruk
Even if this way is your second choice, I’m ready to give in, I think I’m ready to give you more than love

พร้อมฉันพร้อม ที่จะยอมรับมัน ถ้าหากผิดหวัง
Praum chun praum tee ja yaum rup mun tah hahk pit wung
Ready, I’m ready to accept it if I’m disappointed
เพราะว่าเธอเลือกไป
Pror wah tur leuak bpai
Because you’ve chosen
ช้ำแม้ช้ำ แต่จงจำไว้ใจ ปล่อยให้เธอไป มีความสุขมันดีแล้ว
Chum mae chum dtae jong jum wai jai bploy hai tur bpai mee kwahm sook mun dee laeo
Hurt, even if I get hurt, I’ll remember and let you go, it was nice being happy

(*,**,*,*,**)

   

Produced by T-BIGGEST
Lyric by NICECNX
Music Video By: HUAGLOM
Special Thanks: TAKARA WONG, TKW