รอปาฏิหาริย์

All posts tagged รอปาฏิหาริย์

Title: รอปาฏิหาริย์ / Ror Bpahdtihahn (Waiting for a Miracle)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์)
Album: [Single]
Year: 2017

ฝนจะผ่านมา และหนาวจะผ่านไป
Fon ja pahn mah lae nao ja pahn bpai
The rain will pass and the cold will leave
ฟ้าจะเปลี่ยนสี เดือนปีจะเวียนเปลี่ยนสักเท่าไร
Fah ja bplian see deuan bpee ja wian bplian suk tao rai
The sky will change colors, however much the months and years turn and change
แต่คนคนนี้ ก็ยังรักเธอรอเธอเหมือนเดิมเรื่อยไป
Dtae kon kon nee gor yung ruk tur ror tur meuan derm reuay bpai
But this person still loves you and is continuously waiting for you just the same
ไม่มีผู้ใด เปลี่ยนใจฉันได้
Mai mee poo dai bplian jai chun dai
There’s no one who can change my mind

ทั้งทั้งที่รู้ ว่าแทบไม่มีหวัง
Tung tung tee roo wah taep mai mee wung
Even though I know it’s nearly hopeless
หนทางที่ฉัน จะได้เธอคืนมาเหมือนยังไกล
Hon tahng tee chun ja dai tur keun mah meuan yung glai
It’s like the way for me to get you back is still so far away
ที่ในวันนี้ฉันยังมีแรง และยังลุกขึ้นหายใจ
Tee nai wun nee chun yung mee raeng lae yung look keun hai jai
Today I still have strength, and I still stand up and breathe
คือข้างใน ข้างในหัวใจ สั่งให้ฉันรอเธอ
Keu kahng nai kahng nai hua jai sung hai chun ror tur
It’s inside, inside my heart, ordering me to wait for you

(*) เผื่อวันพรุ่งนี้ เธอจะกลับมา
Peua wun proong nee tur ja glup mah
In case tomorrow you’ll come back
มีปาฏิหาริย์ ให้ฉันได้เจอเธออีกสักครั้ง
Mee bpahdtihahn hai chun dai jur tur eek suk krung
If there’s a miracle, letting me able to see you once again
เผื่อวันพรุ่งนี้ ฉันมองไปนอกหน้าต่าง
Peua wun proong nee chunmaung bpai nauk nah dtahng
In case tomorrow I’ll see you outside my window
อาจเห็นเธอกำลังเดินทาง กลับบ้านของเรา
Aht hen tur gumlung dern tahng glup bahn kaung rao
I might see you walking back to our house

ฉันยังเปิดเพลง ที่เธอชอบฟัง
Chun yung bpert pleng tee tur chaup fung
I still turn on the music that you liked to listen to
และยังเตรียมหนังที่เธอชอบดู เผื่อไว้ทุกวัน
Lae yung dtriam nung tee tur chaup doo peua wai took wun
And I still prepare the movies that you liked to watch just in case, every day
ยังเตรียมอาหาร พร้อมทั้งเครื่องดื่มสุดโปรดไว้รอทุกวัน
Yung dtriam ahhahn praum tung kreuang deum soot bproht wai ror took wun
I still prepare food along with your favorite drink, waiting every day
เตรียมร่างกายและเตรียมหัวใจ เผื่อไว้เพื่อรอเธอ
Dtriam rahng gai lae dtriam hua jai peua wai peua ror tur
Preparing my body and preparing my heart, just in case, to wait for you

(*)

รอปาฏิหาริย์
Ror bpahdtihahn
I’m waiting for a miracle
เผื่อวันพรุ่งนี้
Peua wun proong nee
In case tomorrow
อาจเห็นเธอกำลังเดินทาง มาหาฉัน…เหมือนเดิม
Aht hen tur gumlung dern tahng mah hah chun meuan derm
I might see you walking up to see me like always

   

คำร้อง สีฟ้า
ทำนอง ปธัย วิจิตรเวชการ
เรียบเรียง ปธัย วิจิตรเวชการ/ อภิไชย เย็นพูนสุข