รองเท้าเก่า

All posts tagged รองเท้าเก่า

Title: รองเท้าเก่า / Raung Tao Gao (Old Shoes)
English Title: “Old Stuff”
Artist: Tattoo Colour
Album: สัตว์จริง / Sut Jing (Real Animal)
Year: 2018

รองเท้าที่เก็บเอาไว้จนเก่า ที่เธอเคยสวมแล้วเดินกลับทิ้งมันไป
Raung tao tee gep ao wai jon gao tee tur koey suam laeo dern glup ting mun bpai
The shoes that you’ve kept until they were old, that you used to wear and ended up dumping
คอยกั้นเศษดินที่ทิ่มแทง ดูแลให้เท้าเธอยืนไหว
Koy gun set din tee tim taeng doo lae hai tao tur yeun wai
That kept protecting you from getting stabbed by debris on the ground, taking care of your feet so you can stand
ประคองเธอไว้เมื่อเธอต้องการ
Bprakaung tur wai meua tur dtaung gahn
Supporting you when you needed it

เหมือนหมอนใบเก่าที่แสนอบอุ่น
Meuan maun bai gao tee saen op oon
Like an old pillow that’s so warm
ที่เธอเคยหนุนและนอนกลับทิ้งมันไป
Tee tur koey noon lae naun glup ting mun bpai
That you used to lean against and sleep on, and ended up dumping
เคยเป็นที่รองซับน้ำตา เวลาอ่อนล้าไม่มีใคร
Koey bpen tee raung sup num dtah welah aun lah mai mee krai
It used to be the place that absorbed your tears when you were weak and didn’t have anyone
คอยกอดเธอไว้ทุกคืนก่อนนอน
Koy gaut tur wai took keun gaun naun
Hugging you every night before you slept

(*) เมื่อหมดเวลาการใช้งาน ทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่
Meua mot welah gahn chai ngahn took yahng ja rerm dton mai
When its usefulness is used up, everything starts over
ไม่นานความสวยงามที่มี จะผ่านพ้นไป
Mai nahn kwahm suay ngahm tee mee ja pahn pon bpai
Pretty soon, the beauty that is there will pass by
แม้คนที่เคยมีรักในใจ เวลาก็พรากมันไป
Mae kon tee koey mee ruk nai jai welah gor prahk mun bpai
Even people who once had love in their hearts, time will separate them
ถึงคราวที่ฉันต้องไป ต้องยอมเข้าใจเมื่อเธอบอกลา
Teung krao tee chun dtaung bpai dtaung yaum kao jai meua tur bauk lah
It’s time for me to go, I must willingly understand when you say good-bye

คงเหมือนเพลงเพราะที่เธอชอบฟัง
Kong meuan pleng pror tee tur chaup fung
It’s like a catchy song that you like listening to
เคยเปิดเคยร้องทุกวัน แทนความในใจ
Koey bpert koey raung took wun taen kwahm nai jai
That you used to turn on and sing along with every day, that represented the feelings in your heart
ก็เพลงเก่าไปไม่ค่อยดัง เธอยังเปิดซ้ำมันอยู่ไหม
Gor pleng gao bpai mai koy dung tur yung bpert sum mun yoo mai
But do you still turn old songs that aren’t really famous on repeat?
ได้แต่เก็บมันไว้ในกล่องอย่างนั้น
Dai dtae gep mun wai nai glaung yahng nun
You can only keep them in a box like that

(*)

   

LYRICS & MUSIC BY : รัฐ พิฆาตไพรี
ARRANGED BY : รัฐ พิฆาตไพรี
MUSIC VIDEO DIRECTOR : ครรชิต สพโชคชัย

   

Good golly, Tattoo Colour does it again. They always have such unique, interesting lyrics that describe things so poetically, and I love how they described a relationship growing stale by comparing it to old things like shoes, a pillow, and CDs/records, but then they took it a bit further with two separate music videos, turning it from a love song into a song advocating for recycling or donating old things (and animals) rather than tossing them away like they’re garbage when they’re still usable/lovable. Great song, great music video, great message, great band~