รถคันเก่า

All posts tagged รถคันเก่า

Title: รถคันเก่า / Rot Kun Gao (Old Car)
Artist: Atom Chanagun (ชนกันต์)
Album: [Single]
Year: 2018

เบรคเสื่อม ควันดำ ไฟท้ายไม่ดี รถฉันมันเก่า
Brake seuam kwun dum fai tai mai dee rot chun mun gao
The brakes are deteriorating, the smoke is black, my tail lights are bad, my car is old
ขาดการซ่อมแซม ไม่ต่างอะไรจากรักเรา
Kaht gahn saum saem mai dtahng arai jahk ruk rao
It’s in need of repairs, no different from our love

(*) พยายามปรับปรุงแก้ไขทุกอย่าง
Payayahm bprup bproong gae kai took yahng
I tried to improve and fix everything
เปลี่ยนแปลงให้เธอถูกใจ
Bplian bplaeng hai tur took jai
Changing to satisfy you
แต่วันนี้แค่เขามากับรถคันใหม่
Dtae wun nee kae kao mah gup rot kun mai
But today, he just showed up with a new car
เธอก็เลือกไปกับเขา
Tur gor leuak bpai gupkao
And you chose to go with him

(**) เธอบอกว่าเธอจะไป เธอจะไปกับเขา
Tur bauk wah tur ja bpai tur ja bpai gup kao
You told me that you’d go, you’d go with him
เธอบอกให้ฉันกลับไปพร้อมกับรถคันเก่า
Tur bauk hai chun glup bpai praum gup rot kun gao
You told me to go back with my old car
เธอบอกว่าฉันต้องมี ฉันต้องมีอย่างเขา
Tur bauk wah chun dtaung mee chun dtaung mee yahng kao
You told me that I need, I need what he has
เธอบอกไม่งั้นจะลืม เธอจะลืมเรื่องเรา
Tur bauk mai ngun ja leum tur ja leum reuang rao
You told me if not, you’d forget, you’d forget about us
แค่รถเขามันใหม่
Kae rot kao mun mai
Just over his new car

ไม่อาจทำใจทิ้งมันได้ลง ถึงมันจะเก่า
Mai aht tum jai ting mun dai long teung mun ja gao
I can’t bring myself to dump it, even though it’s old
ติดเพียงเรื่องเดียว แต่ก่อนมันเคยเป็นรถเรา
Dtit piang reuang diao dtae gaun mun koey bpen rot rao
I’m hung up on one issue; before that, it was once our car

(*,**)

คันนี้ไม่ใช่เหรอที่พาเธอไปส่ง
Kun nee mai chai ror tee pah tur bpai song
Wasn’t this car what took you places?
คันนี้ไม่ใช่เหรอที่พาเธอผ่านสุขทุกข์ทุกทาง
Kun nee mai chai ror tee pah tur pahn sook took took tahng
Wasn’t this car what took you through both the good times and the bad?
คันนี้ไม่ใช่เหรอที่ทำเพื่อเธอมาทุกอย่าง
Kun nee mai chai ror tee tum peua tur mah took yahng
Didn’t this car do everything for you?
สุดท้ายไม่เพียงพอ คนอย่างฉัน
Soot tai mai piang por kon yahng chun
In the end, a guy like me isn’t enough

(**,**)

บอกว่าเธอจะไป
Bauk wah tur ja bpai
You told me you were going
บอกว่าเธอจะไป
Bauk wah tur ja bpai
Told me you were going
ก็เธอจะไป
Gor tur ja bpai
And you’ll go

   

เนื้อร้อง : ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม)
ทำนอง : ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม)
เรียบเรียง : กันต์ รุจิณรงค์, กวิน อินทวงษ์, ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม)
Producer : กันต์ รุจิณรงค์, กวิน อินทวงษ์

   
I like this, not only does it have Atom’s signature sound to it, but I like the unique lyrics, comparing their relationship to an old car.
It also reminds me of my drawing laptop, which I’ve had since 2006. My husband wants me to get rid of it and get a newer, better one soooo badly, but we’ve been through so much together, so many memories, I can’t bring myself to dump it xD At least he’s not giving me an ultimatum, yet hahaha