ยื้อ

All posts tagged ยื้อ

Title: ยื้อ / Yeu (Hold Back)
Artist: Pause (พอส)
Album: Push (Me) Again
Year: 1996

ก็เพราะเวลาที่ผ่านมา เธอได้ทำให้ชีวิตฉันมีคุณค่า
Gor pror welah tee pahn mah tur dai tum haic heewit chun mee koon kah
Because in the time that has passed, you’ve made my life worth something
แต่เมื่อเวลาที่เปลี่ยนไป ใจของเธอก็เริ่มห่างออกไปช้า ๆ
Dtae meua welah tee bplian bpai jai kaung tur gor rerm hahng auk bpai chah chah
But as the time changed, your heart started to slowly distance itself

(*) อยากจะมีคำบางคำ จะบอกกับเธอไม่ให้จากไป
Yahk ja mee kum bahng kum ja bauk gup tur mai hai jahk bpai
I wish there were some words to tell you that would keep you from leaving
อยากบอกให้เธอได้รับรู้ว่าฉันนั้นรักเธอเท่าไหร่
Yahk bauk hai tur dai rup roo wah chun nun ruk tur tao rai
I want to tell you and make you realize how much I love you

(**) แต่เวลามันยังเดินไปสู่ความจริงที่ปวดใจ
Dtae welah mun yung dern bpai soo kwahm jing tee bpuat jai
But time still moves on towards a painful truth
อยากฉุดยั้งรั้งเอาไว้ ไม่อยากให้มันเดินไปจนนาทีสุดท้าย
Yahk choot yung rung ao wai mai yahk hai mun dern bpai jon nahtee soot tai
I want to hold you back and not let you walk away until the final moment

(***) ฉันก็รู้สักวันต้องจบลง และชีวิตก็คงกลับเป็นเหมือนเก่า
Chun gor roo suk wun dtaung jop long lae cheewit gor kon gglup bpen meuan gao
But I know that some day, this has to end, and life will go back to as it was

ยื้อฉันยื้อไม่ให้เธอจากไป จะฉุดรั้งเอาไว้ให้เธอไม่ไปจากเรา
Yeu chun yeu mai hai tur jahk bpai ja choot rungao wai hai tur mai bpai jahk rao
Hold back, I’ll hold you back and not let you go, I’ll hold you back and not let you leave us
ทุกครั้งที่ฉันจะตัดใจ ไปให้ห่าง ให้ชีวิตเธอได้เริ่มใหม่
Took krung tee chun dtut jai bpai hai hahng hai cheewit tur dai rerm mai
Every time I give up and let you go far away, let your life start over
ทุกครั้งฉันเองก็หนักใจ เมื่อตัวฉัน เมื่อใจฉัน ไม่ยอมรับ
Took krung chune ng gor nuk jai meua dtua chun meua jai chun mai yaum rup
And every time, I’m stressed when my body, when my heart, refuses to accept it

(*,**,***)

พยายามจะลืมเท่าไหร่
Payayahm ja leum tao rai
However much I try to forget
แต่ว่าใจมันยังไม่ยอมที่จะรับ
Dtae wah jai mun yung mai yaum tee ja rup
But my heart still refuses to accept it
ชีวิตของฉันมันหมดความหมาย
Cheewit kaung chun mun mot kwahm mai
My life is meaningless
จึงอยากขอให้เรา
Jeung yahk kor hai rao
So I want to ask for us

ขอร้องให้เราเริ่มใหม่อีกครั้ง
Kor raung hai rao rerm mai eek krung
I beg for us to start over again

(***)

Title: ยื้อ / Yeu (Hold Back)
Artist: Ben Chalatit
Album: OST ทรายสีเพลิง / Sai See Plerng
Year: 2014

ก็มันยังไม่พร้อม ที่จะเสียเธอไปอีกคน
Gor mun yung mai praum tee ja sia tur bpai eek kon
I’m still not ready to lose you to someone else
เพราะว่าใจฉันคงจะทน ต่อไปไม่ไหว
Pror wah jai chun kong ja ton dtor bpai mai wai
Because my heart can’t continue to endure it

ก็เธอคือชีวิต ไม่มีเธอจะทำอย่างไร
Gor tur keu cheewit mai mee tur ja tum yahng rai
You’re my life, what will I do without you?
ฉันจะเดินก้าวไปยังไง หากไม่มีเธอจริงๆ
Chun ja dern gao bpai yung ngai hahk mai mee tur jing jing
How will I move on if I really don’t have you?

(*) อย่าไปจากฉัน สัญญาได้หรือเปล่า
Yah bpai jahk chun sunyah dai reu bplao
Don’t leave me, can you promise?
ให้โอกาสฉัน รักเธออีกต่อไป
Hai ohgaht chun ruk tur eek dtor bpai
Give me a chance to continue loving you
เธอก็รู้ว่าฉันนั้นไม่มีใคร ขาดเธอไปสักคน
Tur gor roo wah chun nun mai mee krai kaht tur bpai suk kon
You know I don’t have anyone else, to be without you
ฉันคงจะตาย จะหายใจอย่างไร โดยที่ไม่มีเธอ
Chun kong ja dtai ja hai jai yahng rai doy tee mai mee tur
I would die, how would I breathe without you?

(**) แค่เพียงได้ซื้อเวลา ได้ยื้อเวลาเพื่อให้เธอไม่จากไปไหน
Kae piang dai seu welah dai yeu welah peua hai tur mai jahk bpai nai
If only I could buy time, could hold back time and not let you leave
จะให้ฉันทำอะไร ฉันก็จะยอมทั้งนั้น
Ja hai chun tum arai chun gor ja yaum tung nun
Whatever you want me to do, I’ll agree to do it
แค่เพียงให้เธอคืนมา ได้ยื้อเวลา
Kae piang hai tur keun mah dai yeu welah
I just want you to come back, to hold back time
สักนาทีก็มีค่ากับฉัน ขอร้องเธอได้ไหม
Suk nahtee gor mee kah gup chun kor raung tur dai mai
Just a moment would be worth it to me, I’m begging you, please
อย่าให้ฉันต้องทนต้องอยู่คนเดียว
Yah hai chun dtaung ton dtaung yoo kon diao
Don’t make me have to endure being alone

อยากเป็นอยู่อย่างนี้ ที่มีเธอให้รักต่อไป
Yahk bpen yoo yahng nee tee mee tur hai ruk dtor bpai
I want things to be like this, where I have you to continue loving
เพราะว่ามันรวดเร็วเกินไป ที่จะทำใจ
Pror wah mun ruat rew gern bpai tee ja tum jai
Because this is happening too fast for me to come to terms with

(*, **)

จะทำอย่างไร ให้ฉันยังมีเธอต่อไป ฉันไม่รู้จริงๆ
Ja tum yahng rai hai chun yung mee tur dtor bpai chun mai roo jing jing
I really don’t know what I should do to let me continue having you
ฉันไม่รู้จะทำไง จะมีทางสักทางบ้างไหม ที่จะรั้งใจเธอ
Chun mai roo ja tum ngai ja mee tahng suk tahng bahng mai tee ja rung jai tur
I don’t know what to do, is there any way to restrain your heart?

(**)

Title: ยื้อ / Yeu (Detain)
Artist: Potato ft. Tao Sweet Mullet
Album: Circle
Year: 2008

แค่ฝันว่าเธอจากไป ก็ร้ายแรงเกินกว่า
Kae fun wah tur jahk pai gor rai raeng gern gwah
Just dreaming that you left me is worse than
หัวใจคนจะทนรับไหว
Hua jai kon ja ton rup wai
The human heart can take
ฉันจะไม่ยอมปล่อยมือเธอ
Chun ja mai yaum ploy meu tur
I refuse to let go of your hand
แม้ว่าต้องเจอสิ่งใดๆ
Mae wah dtaung jur sing dai dai
Regardless of what things I must face

(*) ตราบที่ฉันยังคงหายใจ
Dtrahp tee chun yung kong hai jai
As long as I’m still breathing
ต่อให้เป็นกฎเกณฑ์ของฟ้า
Dtor hai pen gotgayn kaung fah
Even if it’s the fate dictated by heaven
ต่อให้นี่คือโชคชะตา
Dtor hai nee keu chohk chadtah
Even if this is destiny
จะขีดเขียนให้มันเปลี่ยนไป
Ja keet kian hai mun plian pai
I’ll rewrite it and change it
เพียงเธอกอดฉันไว้ ก็ไม่ต้องกลัวสิ่งใด
Piang tur gaut chun wai gor mai dtaung glua sing dai
Just hug me, there’s no need to be afraid of anything

(**) จะยื้อทุกทาง กีดขวางเส้นทางนั้น
Ja yeu took tahng geet kwahng sen tahng nun
I’ll detain everything and block the path
ถ้าทางที่มันจะทำให้เธอและฉันต้องห่างไกล
Tah tahng tee mun ja tum hai tur lae chun dtaung hahng glai
If the path will cause you and I to separate
ชีวิตที่มีไม่คิดเสียดาย จะยังไงไม่ยอมเสียเธอ
Cheewit tee mee mai kit sia dai ja yung ngai mai yaum sia tur
I have no regrets of the life I have, no matter what, I refuse to lose you

แค่ฝันว่าเธอจากไป ก็ร้ายแรงเกินกว่า
Kae fun wah tur jahk pai gor rai raeng gern gwah
Just dreaming of you leaving me is worse than
หัวใจคนจะทนรับไหว
Hua jai kon ja ton rup wai
The human heart can take
ฉันไม่มีทางยอมปล่อยมือเธอ
Chun mai mee tahng yaum ploy meu tur
There’s no way I’ll agree to letting go of your hand
ให้ไปเจอสิ่งร้ายๆ
Hai pai jur sing rai rai
Whatever evil things I’ll face

(*,**)

วอนให้ท้องทะเล วอนให้ลมและดาว
Waun hai taung talay waun hai lom lae dao
I’m begging the sea, I’m begging the wind and the stars
เป็นพลังให้ฉันก้าวผ่านไป
Pen plung hai chun gao pahn pai
They’re the strength that keeps me stepping on
สิ่งสุดท้ายที่มี เป็นดั่งลมหายใจ
Sing soot tai tee mee pen dung lom hai jai
The final thing I have is my breath
ปล่อยให้ฟ้าพาไปไม่ได้
Ploy hai fah pah pai mai dai
I can’t let heaven take you away

ทุกสิ่งทุกอย่างมีเลิกลา มันเป็นไปตามกาลเวลา
Took sing took yahng mee lerk lah mun pen pai dtahm gahn welah
Everything has an end, it’s only a matter of time
มีพลัดมีพรากมีจากไป คงต้องยอมทำใจ
Mee plut mee prahk mee jahk pai kong dtaung yaum tum jai
There’s parting, separation, and leaving, you must accept it
คงต้องยอมเสียใจ
Kong dtaum yaum sia jai
You must accept being upset

(**)

อย่าขวางชะตานั้น
Yah kwahng chadtah nun
Don’t block destiny
ปล่อยมันให้เป็นไป
Ploy mun hai pen pai
Let it be
ชีวิตที่มีไม่คิดเสียดาย
Cheewit tee mee mai kit sia dai
I don’t have any regrets in my life
จะยังไงไม่ยอมเสียเธอ
Ja yung ngai mai yaum sia tur
No matter what, I refuse to lose you