พรุ่งนี้

All posts tagged พรุ่งนี้

Title: พรุ่งนี้ / Proong Nee (Tomorrow)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: ??
Year: ??

(*) อย่าร้องไห้เลย
Yah raung hai loey
Don’t cry
อย่าเอ่ยถ้อยคำใดๆให้เศร้า
Yah oey toy kum dai dai hai sao
Don’t say any words to make someone sad
ถ้ารักแล้วจงลืม
Tah ruk laeo jong leum
If you love someone, then you must forget
ลืมความเสียใจ
Leum kwahm sia jai
Forget the sadness
เมื่อจำต้องจาก
Meua jum dtaung jahk
When they must leave

(**) พรุ่งนี้จะทำอย่างไร
Proong nee ja tumyahng rai
What will you do tomorrow?
ไม่มีกัน
Mai mee gun
We won’t have each other
พรุ่งนี้ต้องสร้างความหวัง
Proong nee dtaung sahng kwahm wung
Tomorrow, hope must be created
ขึ้นใหม่
Keun mai
Again

จดจำแต่เรื่องดีๆ
Jot jum dtae reuang dee dee
Only remember the good things
ที่เคยทำ
Tee koey tum
That we once did
ผิดพลั้งเรื่องใดพลาดไป
Pit plugn reuang dai plaht bpai
Any mistakes or things we messed up
อภัยกัน
Apai gun
Forgive them
แม้ฉันเคยอยู่ข้างเธอ
Mae chun koey yoo kahng tur
Even though I once was beside you
เสมอมา
Samur mah
Always
เมื่อลาจากเธอต้องยืน
Meua lah jahk tur dtaung yeun
When separating from you, I must stand
ให้เข้มแข็ง
Hai kem kaeng
Strong

(*,**,*,**)

Title: พรุ่งนี้ / Proong Nee (Tomorrow)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: 7 สิงหา / 7 Singhar
Year: 2003

พรุ่งนี้ฉันต้องลาก่อน พรุ่งนี้ฉันต้องจากเธอไป
Proong nee chun dtaung lah gaun proong nee chun dtaung jahk tur bpai
Tomorrow, I must say good-bye, tomorrow, I must leave you
ไม่รู้จะอีกนานซักเท่าไหร่ ยอดดวงใจจะกลับมาเจอ
Mai roo ja eek nahn suk tao rai yaut duang jai ja glup mah jur
I don’t know how long it’ll be until my heart comes back to see you
ห่วงเธอที่คงคิดไม่ต่าง ห่วงเธอตอนที่ฉันไม่อยู่
Huang tur tee kong kit mai dtahng huang tur dtaun tee chun mai yoo
I worry about you who feels no different, I worry about you when I’m not there
ฝากฟ้า เดือนและดาวช่วยดู ให้เธอรู้ว่าฉันจะคิดถึง
Fahk fah deuan lae dao chuay doo hai tur roo wah chun ja kit teung
Entrusting the sky, moon, and stars to help watch over you, to let you know that I miss you

(*) เพราะฉันเป็นของเธอ เพราะเธอเป็นของฉัน
Pror chun bpen kaung tur pror tur bpen kaung chun
Because I’m yours, because you’re mine
เพราะเราเป็นของกัน ไม่มีวันจะเปลี่ยนไป
Pror rao bpen kaung gun mai mee wun ja bplian bpai
Because we belong to each other, that’ll never change
สัญญาเป็นสัญญาว่าจะมาพบกันใหม่
Sunyah bpen sunyah wah ja mah pob gun mai
My promise is that I promise to come see you again
จากเพียงตัวฝากหัวใจ ฝากไว้ให้เธอช่วยดูแล
Jahk piang dtua fahk hua jai fahk wai hai tur chuay doo lae
From just my body, I entrust my heart, entrust it to you to take care of
ขอบคุณกับความรักที่มี ขอบคุณกับหัวใจที่มอบให้
Kaup koon gup kwahm ruk tee mee kaup koon gup hua jai tee maup hai
Thank you for the love I have, thank you for the heart you’ve given me
จากกันเพื่อจะมาพบกันใหม่ ห่างเพียงกายแต่ใจเราผูกพัน
Jahk gun peua ja mah pob gun mai hahng piang gai dtae jai rao pook pun
We’re separating so we can meet again, we’re only physically apart, but our hearts are connected

(*)

หากวันใดเธอนั้นสับสน ให้เธอมองดาวบนฟ้า
Hahk wun dai tur nun sup son hai tur maung dao bon fah
If any day you’re feeling mixed up, look up at the stars in the sky
ก็จะเห็นฉันส่งยิ้มมา ให้เธอได้สุขใจ
Gor ja hen chun song yim mah hai tur dai sook jai
You’ll see me smiling at you, making you happy

(*)

Title: พรุ่งนี้ / Proong Nee (Tomorrow)
Artist: Maleewan Jimena
Album: OST สงครามนางฟ้า / Song Krahm Nahng Fah
Year: 2010

ยังได้ยิน ยังได้ยินเสียงใจตัวเองอยู่
Yung dai yin yung dai yin siang jai dtua eng yoo
I can still hear, I can still hear the voice of my own heart
ยังต้องเดิน ยังต้องสู้ต่อไป
Yung dtaung dern yung dtaung soo dtor bpai
I still must walk, still must fight on
ยังต้องทน ยังผจญกับรักที่ร้ายๆ
Yung dtaung ton yung pajon gup ruk tee rai rai
I still must endure, still face cruel love
ความวุ่นวายเหมือนยังไม่เคยจบลง
Kwahm woon wai meuan yung mai koey jop long
It’s like the nervousness still has never ended

(*) ช่วงเวลาของความเจ็บปวด
Chuang welah kaung kwahm jep bpuat
The moment of pain
ทำไมยาวนานเหลือเกินไม่รู้ ที่ฉันต้องอยู่ตรงนี้
Tummai yao nahn leua gern mai roo tee chun dtaung yoo dtrong nee
I don’t know why it lasts so long, I must stay right here
บีบใจไว้แม้ยังเจ็บปวด
Beep jai wai mae yung jep bpuat
Squeezing my heart, though it still hurts
จะไม่ยอมเป็นฝ่ายเดินหนี จะไม่หวั่นไหว
Ja mai yaum bpen fai dern nee ja mai wun wai
I refuse to run away, I won’t be shaken

(**) อดทนไว้เถอะ พรุ่งนี้จะต้องดีกว่า
Aut ton wai tur proong nee ja dtaung dee gwah
Endure it, tomorrow will be better
ปาดน้ำตา มองฟ้าและก้าวต่อไป
Bpaht num dtah maung fah lae gao dtor bpai
Brush away the tears, look at the sky, and move on
อดทนไว้เถอะ มีรักมีวันที่ดีรออยู่ไม่ไกล
Ot ton wai tur mee ruk mee wun tee dee ror yoo mai glai
Endure it, there’s love and good days waiting not far away
เจ็บอยู่ใช่ไหม แค่บอกตัวเองไว้ พรุ่งนี้เอง
Jep yoo chai mai kae bauk dtua eng wai proong nee eng
It hurts, right? Just tell yourself “tomorrow”

(*,**,**)

เจ็บสักเพียงไหน แค่บอกตัวเองไว้ พรุ่งนี้เอง
Jep yoo chai mai kae bauk dtua eng wai proong nee eng
It hurts, right? Just tell yourself “tomorrow”

Title: พรุ่งนี้ / Proong Nee (Tomorrow)
Artist: Bird Thongchai
Album: Dream
Year: 1996

อยากรู้ เหตุใดที่เราถึงต้องโกรธกัน
Yahk roo het dai tee rao teung dtaung groht gun
I want to know why we must be angry at each other
อยากรู้เหตุใดที่เราต้องรังแกกัน
Yahk roo het dai tee rao dtaung rung gae gun
I want to know why we must bully each other
และต่างลืมว่าเราต้องแบ่งปัน ต้องใกล้กัน อยู่เคียงกันไป
Lae dtahng leum wah rao dtaung baeng bpun dtaung glai gun yoo kiang gun bpai
And both forget that we must share, must be near each other, beside each other

(*) อยากบอกว่ามีแค่เรา แค่เพียงเธอและฉัน ทุกทุกนาทีเราดีต่อกันดีไหม
Yahk bauk wah mee kae rao kae piang tur lae chun took took nahtee chun dee dtor gun dee mai
I want to tell you that there’s only us, just you and me, wouldn’t it be nice if we were good to each other at every moment?
อยากบอกว่ามีแค่เรา อยู่กันเพียงแค่นี้ ให้เรื่องดีดีคงดีกว่าการให้ร้าย
Yahk bauk wah mee kae rao yoo gun piang kae nee hai reuang dee dee kong dee gwah gahn hai rai
I want to tell you that there’s only us, just together like this, let the good things be better than hurting each other
เมื่อเธอและฉันต้องใกล้กัน ต่างคนต้องให้อภัยทุกทุกอย่าง
Meua tur lae chund taung glai gun dtahng kon dtaung hai apai took took yahng
When you and I must be near each other, both of us must forgive everything
พรุ่งนี้จะยังมีเราต่อไป
Proong nee ja yung mee rao dtor bpai
We’ll still be us tomorrow

พรุ่งนี้จะมีสายตาที่ดูอ่อนโยน พรุ่งนี้จะมีภาพเราที่ดูแลกัน
Proong nee ja mee sai dtah tee doo aun yohn proong nee ja mee pahp rao tee doo lae gun
Tomorrow will have eyes that look weary, tomorrow will have a picture of us taking care of each other
จะจดจำว่าเราต่างผูกผัน ได้ร่วมทางที่เดินกันมา
Ja jot jum wah rao dtahng pook pun dai ruam tahng tee dern gun mah
We’ll remember that we’re both connected on this journey we’re taking together

(*)

(ขอขอเพียงแต่สองเรา) (คิดด้วยกันและให้มีฝันด้วยกัน)
(Kor kor piang dtae saung rao kit duay gun lae hai mee fun duay gun)
(I just ask that the two of us) (Imagine together and dream together)
อยากให้วันพรุ่ง ขัดแย้งมากลับคืนดี ที่แล้วลบล้างให้กันไป
Yahk hai wun proong nee kut yaeng mah glup keun dee tee laeo lop lahng hai gun bpai
I want tomorrow to resist the secrets and reconcile, to erase the past for us
เปลี่ยนจากไฟเป็นน้ำ ที่ร้อนให้กันเย็นลง ไม่เหลือสงคราม
Bplian jahk fai bpen num tee raun hai gun yen long mai leua song krahm
Changing from fire to water, from hot to cold, not leaving any war left
ในทุกหัวใจ เปลี่ยนจากดำกับขาว
Nai took hua jai bplian jahk kum gup kao
In every heart, change them from black and white
ผสมให้เกิดเป็นเทา ชนะหรือแพ้ลืมมันไป อยากให้วันพรุ่งนี้
Pasom hai gert bpen tao chana reu pae leum mun bpai yahk hai wun proong nee
And mix them to make grey, win or lose, forget it, I want tomorrow
จะเหลือก็แต่เพียงเราที่คิดด้วยกัน ที่ฝันด้วยกัน
Ja leua gor dtae piang rao tee kit duay gun tee fun duay gun
To have only us who think together, who dream together left

(ขอขอเพียงแต่สองเรา) (คิดด้วยกันและให้มีฝันด้วยกัน)
(Kor kor piang dtae saung rao kit duay gun lae hai mee fun duay gun)
(I just ask that the two of us) (Imagine together and dream together)
อยากให้วันพรุ่ง ขัดแย้งมากลับคืนดี ที่แล้วลบล้างให้กันไป
Yahk hai wun proong nee kut yaeng mah glup keun dee tee laeo lop lahng hai gun bpai
I want tomorrow to resist the secrets and reconcile, to erase the past for us
อยากให้วันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เราอยู่เคียงกัน ดูโลกด้วยกันพรุ่งนี้
Yahk hai wun proong nee proong nee rao yoo kiang gun doo lohk duay gun proong nee
I want tomorrow, tomorrow, for us to be beside each other, looking at the world together tomorrow
จนถึงตลอดไป
Jon teung dtalaut bpai
Until forever

จะเหลือเพียงเราอยู่ เพียงแค่ฉันและเธอ
Ja leua piang rao yoo piang kae chun lae tur
There’s only us left, only you and me
อยู่กันตรงนี้ ฉันและเธอเดินเคียงกันไป เมื่อเธอและฉันต้องใกล้กัน
Yoo gun dtrong nee chun lae tur dern kiang gun bpai meua tur lae chun dtaung glai gun
Together right here, you and I walking beside each other, when you and I must be near each other
ต่างคนต้องให้อภัยทุกทุกอย่าง พรุ่งนี้จะยังมีเราต่อไป
Dtahng kon dtaung hai apai took took yahng proong nee ja yung mee rao dtor bpai
Both of us must forgive everything, we’ll still be here tomorrow

มีแค่เรา แค่เพียงเธอและฉัน ทุกทุกนาทีเราดีต่อกันดีไหม
Mee kae rao kae piang tur lae chun took took nahtee rao dee dtor gun dee mai
There’s only us, just you and me, wouldn’t it be nice if we were good to each other at every moment?
อยากบอกว่ามีแค่เรา อยู่กันเพรียงแค่นี้ ให้เรื่องดีดีคงดีกว่าการให้ร้าย
Yahk bauk wah mee kae rao yoo gun priang kae nee hai reuang dee dee kong dee gwah gahn hai rai
I want to tell you that there’s only us, living together in harmony, let the good things be better than hurting each other
เมื่อโลกใบนี้ ต้องมีเราต่างคนต้องให้อภัยทุกทุกอย่าง
Meua lohk bai nee dtaung mee rao dtahng kon dtaung hai apai took took yahng
When this word must have us, both of us must forgive everything
พรุ่งนี้จะยังมีเราต่อไป
Proong nee ja yung mee rao dtor bpai
We’ll still be here tomorrow
ต้องให้อภัยทุกทุกอย่างพรุ่งนี้จะยังมีเราต่อไป
Dtaung hai apai took took yahng proong nee ja yung mee rao dtor bpai
We must forgive everything, we’ll still be here tomorrow
(มีแค่เรา) (แค่เพียงเธอและฉัน)
(Mee kae rao) (kae piang tur lae chun)
(There’s just us) (Just you and me)
ทั้งฉันและเธอจะยังอยู่ และโลกคงพอให้เราอยู่ต่อไป
Tung chun lae tur ja yung yoo lae lohk kong por hai rao yoo dtor bpai
But you and I will still live, and the world will be enough for us to continue living

Title: พรุ่งนี้ / Proong Nee (Tomorrow)
Artist: Paradox
Album: Before Sunrise / After Sunset
Year: 2014

ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ ไม่รู้ต้องนานแค่ไหน
Mai roo wah wun proong nee mai roo dtuang nahn kae nai
I don’t know how long tomorrow will be
แต่ฉันก็ยังจะรักทุกลมหายใจ ไม่ว่าเธอนั้นเป็นเช่นไร
Dtae chun gor yung ruk took lomg hai jai mai wah tur nun bpen chen rai
But I still love every breath, no matter how you are
ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ จะร้ายจะดีแค่ไหน
Mai roo wah wun proong nee ja rai ja dee kae nai
I don’t know how good or bad tomorrow will be
ต้องเจอกี่ปัญหามากมายเท่าไหร่ ก็จะพร้อมฉันยอมเริ่มใหม่
Dtaung jur gee bpunhah mahk mai tao rai gor ja praum chun yaum rerm mai
However many problems I must face, I’m ready and willing to start over

(*) อาจจะไม่ดีพอ เราอาจจะไม่เคยได้อย่างใจ
Aht ja mai dee por rao aht ja mai koey dai yahng jai
We might not be good enough, we might never get our desires
อาจจะไม่มีอะไรที่แน่นอน
Aht ja mai mee arai tee nae naun
There might not be anything certain
ต่อให้รักเราเลือนลาง แต่สิ่งที่ชัดเจนคือเธอ
Dtor hai ruk rao leuan lahng dtae sing tee chut jen keu tur
Even though our love has faded, but one thing that’s still clear is you
ไม่เคยลบเลือนไม่เคยจางหาย
Mai koey lop leuan mai koey jahng hai
You’ll never fade away, never be erased

(**) พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ก็พร้อมจะรักต่อไป
Proong nee ja bpen yahng rai gor praum ja ruk dtor bpai
However tomorrow will be, I’m ready to continue loving you
ที่รู้คือยังไม่สายฉันก็พร้อมเริ่มใหม่
Tee roo keu yung mai sai chun gor praum rerm mai
All I know is that it’s not too late, I’m ready to start over
จะขอเป็นเธอต่อไป จะรักไม่ยอมเปลี่ยนใจ
Ja kor bpen tur dtor bpai ja ruk mai yaum bplian jai
I’ll want it to continue being you, I’ll love you and refuse to change my mind
พรุ่งนี้จนวันสุดท้าย แค่มีเธอ
Proong nee jonw un soot tai kae mee tur
From tomorrow until the day I die, I’ll have just you

ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ ที่ฉันต้องเจออะไร
Mai roo wah wun proong nee tee chun dtaung jur arai
I don’t know what I must face tomorrow
จะอยู่ตรงนี้เพื่อทำทุกอย่างอยู่เพื่อรักเธอ
Ja yoo dtrong nee peua tum took yahng yoo peua ruk tur
I’ll be right here to do everything to love you
ไม่รู้ต้องนานเพียงใด ที่สองเราต้องเผชิญ
Mai roo dtaung nahn piang dai tee saung rao dtaung pachern
I don’t know how long the two of us will have to brave it
จะเหนื่อยจะล้มลง จะหนักแค่ไหนคงมีสักวัน
Ja neuay ja lom long ja nuk kae nai kong mee suk wun
We’ll be tired, we’ll fall down, however stressful it is, there will be some day

(*,**)
พรุ่งนี้จะมีความหมายถ้ามีเธอ
Proong nee ja mee kwahm mai tah mee tur
Tomorrow will be meaningful if I have you