พรุ่งนี้ฉันจะเป็นสาว

All posts tagged พรุ่งนี้ฉันจะเป็นสาว

Title: พรุ่งนี้ฉันจะเป็นสาว / Proong Nee Chun Ja Bpen Sao (Tomorrow I’ll Be a Woman)
Artist: Pumpuang Duangjan (พุ่มพวง ดวงจันทร์)
Album: ??
Year: ??

พรุ่งนี้ฉันจะเป็นสาว บอกข่าวให้รู้ทั่วกัน
Proong nee chun ja bpen sao bauk kao hai roo tua gun
Tomorrow I’ll be a woman, I’m telling the news to let everyone know
พรุ่งนี้ฉันจะขึ้นรบ ไปแจ้งข่าวสดผู้ใหญ่กำนัน
Proong nee chun ja keun rop bpai jaeng kao sot poo yai gumnun
Tomorrow I’m joining the fight, I’m telling the new news to all the adults
แล้วบึ่งไปช่องเจ็ดสี แล้วบึ่งไปช่องเจ็ดสี
Laeo beung bpai chaung jet see laeo beung bpai chaung jet see
And I’m rushing to Channel 7, I’m rushing to channel 7
ไปออกทีวีให้รู้ทั่วกัน
Bpai auk tee wee hai roo tua gun
Going on TV to let everyone know

พรุ่งนี้ฉันจะเป็นสาว บอกข่าวให้รู้ทั่วกัน
Proong nee chun ja bpen sao bauk kao hai roo tua gun
Tomorrow I’ll be a woman, I’m telling the news to let everyone know
พรุ่งนี้จะจ้างไทยรัฐ ชี้แจงส่วนสัดเรื่องหุ่นของฉัน
Proong nee ja jahng thai ruk chee jaeng suan sut reuang hoon kaung chun
Tomorrow I’ll be employed at Thairath, explaining the scale of my body
ไม่อ้วนไม่ผอมเข้าที ไม่อ้วนไม่ผอมเข้าที
Mai uan mai paum kao tee mai uan mai paum kao tee
I’m not fat,not skinny, just right, I’m not fat, not skinny, just right
พอดี๊พอดีที่เขาชอบกัน
Por dee por dee tee kao chaup gun
I’m just right, just right for him to like me

พรุ่งนี้ฉันจะเป็นสาว บอกข่าวให้รู้ทั่วกัน
Proong nee chun ja bpen sao bauk kao hai roo tua gun
Tomorrow I’ll be a woman, I’m telling the news to let everyone know
พรุ่งนี้พ้นอันตราย พรุ่งนี้ตอนบ่ายได้บัตรยืนยัน
Proong nee pon undtarai proong nee dtaun bai dai but yeun yun
Tomorrow I’m escaping danger, tomorrow afternoon you can get a confirmation card
ขอบอกว่าไม่ติดคุก ขอบอกว่าไม่ติดคุก
Kor bauk wah mai dtit kook kor bauk wah mai dtit kook
I want to tell you that you won’t be in jail, I want to tell you that you won’t be in jail
พรุ่งนี้หมดยุค ด.ญ.แสงจันทร์
Proong nee mot yoot dor yor saeng jun
Tomorrow in the moonlight, the age of being a little girl is finished

(*) พรุ่งนี้ฉันจะเป็นสาว บอกข่าวให้รู้ทั่วกัน
Proong nee chun ja bpen sao bauk kao hai roo tua gun
Tomorrow I’ll be a woman, I’m telling the news to let everyone know
พรุ่งนี้ฉันเป็น น.ส. ใครชอบติดต่อพ่อแม่ของฉัน
Proong nee chun bpen nor sor krai chaup dtit dtor por mae kaung chun
Tomorrow I’ll be a young lady, if anyone likes me, please contact my parents
ขอบอกให้รู้กันว่า ขอบอกให้รู้กันว่า
Kor bauk hai roo gun wah kor bauk hai roo gun wah
I want to tell you and let you know that, I want to tell you and let you know that
ถ้าใครมาช้าต้องนั่งจิ้มฟัน
Tah krai mah chah dtaung nung jim fun
If anyone comes too late, they have to sit picking your teeth

(*)