พรหมลิขิต

All posts tagged พรหมลิขิต

Title: พรหมลิขิต / Prom Likit (Fate)
Artist: Namcha Cheeranat (น้ำชา ชีรณัฐ)
Album: [Single]
Year: 2015

เหม่อมองบนฟ้าไกล จ้องมองด้วยความสงสัย
Mur maung bon fah glai jaung maung duay kwahm song sai
Staring up at the distant sky in wonder
ว่าใครกันนะ…ใคร ที่พาให้เธอเดินหลงทาง มาเจอกับฉัน
Wah krai gun na krai tee pah hai tur dern long tahng mah jur gup chun
Of who, who led you astray to find me?

(*) มีคนเป็นล้านคน ช่างไร้เหตุผลจริงจริงที่เราเจอกัน
Mee kon bpen lahn kon chahng rai het pon jing jing tee rao jur gun
There’s millions of people, there’s really no reason that we would meet
จากเป็นคนไม่เชื่ออะไร สุดท้ายก็ได้ แต่ถามตัวเองซ้ำซ้ำ
Jahk bpen kon mai cheua arai soot tai gor dai dtae tahm dtua eng sum sum
From someone who didn’t believe in anything, finally all I can do is ask myself over and over

(**) ตกลงคือพรหมลิขิตใช่ไหม ที่เขียนให้เป็นอย่างนั้น
Dtok long keu prom likit chai mai tee kian hai bpen yahng nun
It was fate that determined things would be like that, wasn’t it?
ตกลงให้เรารักกันใช่ไหม อย่างนั้นขอได้หรือไม่
Dtok long hai rao ruk gunc hai mai yahng nun kor dai reu mai
It made us fall in love like that, didn’t it? Can I ask for something?
โปรดอย่าทำให้เราพลัดพราก ให้เรารักกัน
Bproht yah tum hai rao plut prahk hai rao ruk gun
Please don’t make us separate, let us love each other
เนิ่นนานถึงจนวันตาย ฉันขอได้ไหม
Nern nahn teung jon wun dtai chun kor dai mai
For a long time, until the day we die, can I ask for that?

เมื่อก่อนลมหาย…ใจ ก็คิดว่าเป็นของฉัน
Meua gaun lom hai jai gor kit wah bpen kaung chun
Before, I thought my breath was mine
แต่พอได้พบ…เธอ เพิ่งรู้จริงจริง ลมหายใจคือเธอเท่านั้น
Dtae por dai pob tur perng roo jing jing lom hai jai keu tur tao nun
But as soon as I met you, I really just realized that my breath was only you

(*)อีกครั้ง
Eek krung
Again

(**)

จากเป็นคนไม่เชื่ออะไร สุดท้ายก็ได้
Jahk bpen kon mai cheua arai sot tai gor dai
From a person who didn’t believe in anything, finally
ถามตัวเอง ถามตัวเอง ถามตัวเองอีกครั้ง
Tahm dtua eng tahm dtua eng tahm dtua eng eek krung
I ask myself, I ask myself, I ask myself again

(**)
ฉันขอได้ไหม
Chun kor dai mai
Can I ask for that?

   
คำร้อง ขจรเดช พรมรักษา
ทำนอง พูนศักดิ์ จตุระบุล, อภิชาต พรมรักษา
เรียบเรียง lelepraise Chorus

   
While I hate that messy short-layer-hair-with-a-long-braid-that-looks-so-out-of-place look she’s sporting here, and the music video is just standard shots of her singing with nothing else to really comment on, I’ll focus on the song. I love how Namcha is easily the most enunciated artist in Thailand haha~ Her pronunciation is so clear, even with the tones muddled by music, I never have any problem understanding her songs without lyrics hahaha~ This song is cute, bouncy, and innocent enough, and I like the lyrics about wondering what divine circumstances led to the chance finding of love and finally deciding fate must exist~ 🙂

Title: พรหมลิขิต / Prom Likit (Fate)
Artist: Big Ass
Album: Begins
Year: 2015

เหม่อมองบนฟ้าไกล จ้องมองด้วยความสงสัย
Mur maung bon fah glai jaung maung duay kwahm song sai
Staring up at the distant sky, staring with wonder
ว่าใครกันนะใคร ที่พาให้เธอเดินหลงทางมาเจอกับฉัน
Wah krai gun na krai tee pah hai tur dern long tahng mah jur gup chun
As to who, who led you astray to meet me?

(*) มีคนเป็นล้านคน ช่างไร้เหตุจริงๆ ที่เราเจอกัน
Mee kon bpen lahn kon chahng rai het jing jing tee rao jur gun
There’s millions of people, there’s absolutely no reason that we met
จากเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไร สุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองซ้ำๆ
Jahk bpen kon tee mai cheua arai soot tai gor dai dtae tahm dtua eng sum sum
From being a person who didn’t believe in anything, in the end, I can only ask myself over and over

(**) ตกลงคือพรหมลิขิตใช่ไหม ที่เขียนให้เป็นอย่างนั้น
Dtok long keu prom likit chai mai tee kiang hai bpen yahng nun
It must have been fate that dictated things be like that, right?
ตกลงให้เรารักกันใช่มั้ย อย่างนั้นขอได้ หรือไม่
Dtok long hai rao ruk chai mai yahng nun kor dai reu mai
It must have made us fall in love, right? If so, can I ask?
โปรดอย่าทำให้เราพลัดพราก
Bproht yah tum hai rao plut prahk
Please don’t separate us
ให้เรารักกัน เนิ่นนานถึงจนวันตาย
Hai rao ruk gun ner nahn teung jon wun dtai
Let us love each other for a long time, until we die
ฉันขอได้ไหม
Chun kor dai mai
Can I ask for that?

เมื่อก่อนลมหายใจ ก็คิดว่าเป็นของฉัน
Meua gaun lom hai jai gor kit wah bpen kaung chun
Before I used to think that my breath belonged to me
แต่พอได้พบเธอ เพิ่งรู้จริงๆ ลมหายใจคือเธอเท่านั้น
Dtae por dai pob tur perng roo jing jing lom hai jai keu tur tao nun
But as soon as I met you, I really realized that my breath is only you

(*,**)

คนมีอีกเป็นล้านคน ไม่มีเหตุผล ที่เธอต้องเลือกฉัน
Kon mee eek bpen lahn kon mai mee het pon tee tur dtaung leuak chun
There’s millions of other people, there’s no reason that you had to choose me
จากเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไร สุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองอีกครั้ง
Jahk bpen kon tee mai cheua arai soot tai gor dai dtae tahm dtua eng eek krung
From a person who never believed in anything, in the end, I can only ask myself again

(**)

ฉันขอได้ไหม
Chun kor dai mai
Can I ask for that?

   
คำร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
ทำนอง : พูนศักดิ์ จตุระบุล;อภิชาติ พรมรักษา
เรียบเรียง : Big Ass