ฝืน

All posts tagged ฝืน

Title: ฝืน / Feun (Force)
Artist: Gam Wichayanee and Boom Pratatakorn (แก้ม วิชญาณี , บูม ปรัตถกร)
Album: [Single]
Year: 2017

แค่มองสายตา ก็พอจะดูรู้ ว่าวันนี้ไม่เหมือนวันนั้น
Kae maung sai dtah gor por ja do roo wah wun nee mai meuan wun nun
Just looking into your eyes is enough for me to tell that today isn’t like the days before
มันเกิดอะไรกับเธอและฉัน
Mun gert arai gup tur lae chun
Something happened to you and me
ยิ่งทำเท่าไรยิ่งมีแต่อ่อนล้า มีแต่น้ำตาและความเหงา
Ying tum tao rai ying mee dtae aun lah mee dtae numd tah lae kwahm ngao
The more I try to do, the more I’m only exhausted and have only tears and loneliness
จากวันที่เราเริ่มต้นด้วยรัก
Jahk wun tee rao rerm dton duay ruk
From the day that we started with our love

(*) (ยิ่ง)ฝืน ยิ่งมีแค่คำว่าเจ็บ
(Ying) feun ying mee dtae kum wah jep
The more we force things, the more there’s only pain
กับความรักที่เราฝืนเก็บไว้
Gup kwahm ruk tee rao feun gep wai
With the love that we keep forcing
ไม่ใช่ฉันไม่เสียดาย แต่มันคงต้องเป็นไป
Mai chai chun mai sia dai dtae mun kong dtaung bpen bpai
It’s not that I don’t regret things, but this is how things have to be
หยุดฝืน หยุดทรมานหัวใจ
Yoot feun yoot toramahn hua jai
Stop forcing it, stop torturing my heart
เก็บความรักที่ยังมีก่อน สาย
Gep kwahm ruk tee yung mee gaun sai
Holding on to the love that we still had before, it’s too late
หยุดมันตอนที่หัวใจ เรายังรักกัน
Yoot mun dtaun tee hua jai rao yung ruk gun
Stop while our hearts still love each other

เก็บความสวยงามเรื่องราวเธอกับฉัน
Gep kwahm suay ngahm reuang rao tur gup chun
Keep the beautiful stories of you and me
อย่าทำร้ายกันมากกว่านี้
Yah tum rai gun mahk gwah nee
Don’t hurt me any more than this
อยากจำเธอไว้ แบบเดิมจากนี้
Yahk jum tur wai baep dterm jahk nee
I want to remember you in the same way from now on

(*)

อาจจะเจ็บแต่คงต้องยอมรับมัน
Aht ja jep dtae kong dtaung yaum rup mun
It might hurt, but we have to accept it
อาจต้องจากทั้งๆที่ยังรักกัน
Aht dtaung jahk tung tung tee yung ruk gun
We have to separate, even though we still love each other
ไม่อยากฝืนและทำร้ายเธออย่างนั้น
Mai yahk feun lae tum rai tur yahng nun
I don’t want to force things and hurt you like that
ไม่ใช่ไม่รักเธอ เพราะฉันรักเธอ เราจึงต้องจากกัน
Mai chai mai ruk tur pror chun ruk tur rao jeung dtaung jahk gun
It’s not that I don’t love you, but because I love you that we must separate

(*)

   

เนื้อร้อง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ ทำนอง/เรียบเรียง : ภัทรกร ตั้งจิตการุญ

   

Another moving duet from two talented artists~
I also must say, the pra’ek in the MV is quite attractive. I think it’s that 90s style haircut. Is that style coming back again? If not, can it, please?

Title: ฝืน / Feun (Resist)
Artist: Lipta (ลิปตา)
Album: ลิปตา / Lipta
Year: 2005

คอยห้ามใจทีไรมันก็ยัง ทนไม่ไหว
Koy hahm jai tee rai mun gor yung ton mai wai
Whenever I try to forbid myself, I still can’t take it
ทุกครั้งที่เราใกล้ชิดกัน ฉันเพ้อฝันไปถึงไหน
Took krung tee rao glai chit gun chun pur fun bpai teung nai
Every time we get close, I dream even further

(*) อย่าไปอยู่ใกล้เธอ เตือนหัวใจตัวเอง
Yah bpai yoo glai tur dteuan hua jai dtua eng
“Don’t get too close to her,” I warn my own heart
อย่ามัวฝันถึงเธอ แล้วฉันจะทำได้ไหม
Yah mua fun teung tur laeo chun ja tum dai mai
Don’t dream of her…but can I do it?
อย่าคอยส่งยิ้มให้เธอ เธอคงไม่สนใจฉันสักนิดเลย
Yah koy song yim hai tur tur kong mai son jai chun suk nit loey
Don’t keep smiling at her, she probably doesn’t care about me at all

(**) แล้วฉันจะฝืน ฝืนหัวใจตัวเองได้ไหม
Laeo chun ja feun feun hua jai dtua eng dai mai
But can I resist, resist my own heart?
แล้วฉันจะฝืนความรู้สึกของฉันได้ยังไง
Laeo chun ja feun kwahm roo seuk kaung chun dai yung ngai
How can I resist my own feelings?
ไม่อาจจะฝืนความรักที่มันเอ่อล้น
Mai aht ja feun kwahm ruk tee mun ur lon
I can’t resist such an overbearing love
ฉันนั้นต้องฝืนทนกล้ำกลืน
Chun nun dtaung feun ton glum gleun
I have to resist and endure
อยู่กับความขื่นขม ที่เธอมองว่าฉันไม่มีตัวตน
Yoo gup kwahm keun kom tee tur maung wah chun mai mee dtua dton
Living with the bitterness that you see me as being invisible
ถึงจะยากเย็นเพียงใด ฉันก็คงต้องฝืนต่อไป
Teung ja yahk yen piang dai chun gor kong dtaung feun dtor bpai
No matter how difficult it is, I still have to keep resisting

(*,**)

ถึงจะยากเย็นเพียงใด ต่อให้ฉันต้องทำอย่างไร
Teung ja yahk yen piang dai dtor hai chund taung ton yahng rai
No matter how difficult it is, no matter what I must do
ฉันต้องทำให้ได้ ฉันต้องฝืนหยุดรักเธอ
Chun dtaung tum hai dai chun dtaung feun yoot ruk tur
I have to do it, I have to resist and stop loving you

Title: ฝืน / Feun (Act Against)
Artist: Greasy Cafe
Album: สิ่งเหล่านี้ / Sing Lao Nee (These Things)
Year: 2008

เช้าที่ไม่มีฝนพรำมา
Chao tee mai mee fon prum mah
A morning with no rain comes
ความเงียบเหงาปนหยาดน้ำตา
Kwahm ngiap ngao bpon yaht num dtah
Loneliness mixes with teardrops
วันเวลาที่ดีกำลังจะจากฉันไป
Wun welah tee dee gumlung ja jahk chun bpai
The good days are leaving me

ทั้ง ๆ ที่เรารู้ว่าต่างมีใคร
Tung tung tee rao roo wah dtahng mee krai
Even though we knew we both have someone else
แต่ความสัมพันธ์ที่มันล่วงเลยไป
Dtae kwahm sumpun tee mun luang loey bpai
But our connection continued on
สุดท้ายเราเพียงแต่รู้ว่าเราได้ทำร้ายใคร
Soot tai rao piang dtae roo wah rao dai tum rai krai
In the end, we can only know that we must hurt someone

โอ้ว เรื่องของเรา
Oh reuang kaung rao
Oh, our problem

แมลงนั้นที่แขวนอยู่บนเพดาน
Malaeng nun tee kwaen yoo bon paydahn
The insects that are suspended on the ceiling
พัดลมเพดานที่พัดเอื่อย ๆ
Put lom paydahn tee put euay ueay
The fan on the ceiling that gently blows
ไม่มีใครเลยเอื้อนเอ่ยในตอนนี้อีก
Mai mee krai loey euan oey nai dtaun nee eek
There’s no one speaking at this moment

ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่มีทาง
Tung tung tee roo wah mai mee tahng
Even though we know there’s no way
แต่เราพากเพียรกันไปทำไม
Dtae rao pahk pian gun bpai tummai
Why do we persist?
สิ่งที่เรารู้ต้องลงเอยด้วยความเสียใจ
Sing tee rao roo dtaung long oey duay kwahm sia jai
The things we know must crumble with sadness

(*) โอ้ว รักของเรา
Oh ruk kaung rao
Oh, our love

(**) จากนี้ ไป ต้องฝืน อีกเท่าไหร่
Jahk nee bpai dtaung feun eek tao rai
However longer we’ll have to act against this
แค่รู้ตอนนี้ฉันมีเธออยู่ และฉันอบอุ่นใจ
Kae roo dtaun nee chun mee tur yoo lae chun op oon jai
Just knowing I have you makes me warm
และหากวันนี้คือวันสุดท้าย
Lae hahk wun nee keu wun soot tai
And if today is the last day
ขอให้เป็นคืนวันที่ดีของเรา
Kor hai bpen keun wun tee dee kaung rao
I want it to be our best day

(*,**)

แสงจันทราราตรีก่อน กับนวลละออหยอกเหย้าเคล้าเรไร
Saeng jun rahdtree gaun gup nuan la or yauk yao klao ray rai
The light of the moon from the previous night with the beauty teasing the grasshoppers
เราต่างก็รู้อยู่ เต็มหัวใจที่มี
Rao dtahng gor roo yoo dtem hua jai tee mee
We both know with all of our hearts
ว่าต้องเจอกับความระทม จากนี้ไป
Wah dtaung jur gup kwahm ratom jahk nee bpai
That we must face depression from now on

Title: ฝืน / Feun (Resist)
Artist: เล้าโลม (Laolom)
Album: 18+
Year: 2009

ทนไม่ไหว รู้เลยว่าไม่ไหว
Ton mai wai, roo loey wah mai wai
I can’t take it, I know I really can’t
ของเธอมันแรงเหนือใคร เกินต้านทาน
Kong tur mun raeng neua krai, gern dtahn tahn
Your’s is stronger than others, more than I can resist
อยู่ไกลอยู่สูง ฟ้าเตือนว่าเกินคว้า
Yoo glai yoo soong fah dtuan wah gern kwah
You’re so far, so high, heaven’s warning me that you’re out of reach
แต่เฮ้คนด้วยกันนี่ว่า ต้องลองซะที
Dtae hey, kon duay gun nee wah, dtong long sa tee
But hey, we’re both human, so I have to try at least once

* คำว่าต่างก็เข้าใจ แต่ปล่อยไว้ก็บ้า
Kum wah dtahng gor kao jai…dtae pbloy wai gor bah
The word different, I understand it… but if I leave it alone, I’ll go crazy
ไอ้เรื่องเจียมไม่เจียมช่างมัน หรือใครจะว่า
Ai reuang jiam mai jiam chang mun reu krai ja wah
The idea of whether I’m worthy or not, who cares … or does someone have something to say?

**ก็น่ารักได้ใจเหลือเกิน ที่สุดแล้วชอบใจเหลือเกิน
Gor naruk dai jai leua gern, tee soon laeo chop jai leua gern
Your cuteness is too much for me, I like you too much for me
ต้องขอเอาซะหน่อย พบเธอไม่บ่อย คนอย่างเธอ
Dtong kor ao sa noy, pop tur mai boy kon yahng tur
I have to ask for a chance, it’s not so often I meet a girl like you
อยากจับเกี่ยวแขนเรียกแฟนซะที
Yahk jub giao kaen riak faen sa tee
I want to hook arms with you and call you my girlfriend just once
หน้ายังเงี้ยคงสงบไม่ไหว
Nah yung ngia kon sangop mai wai
With a face like this, forever won’t be possible
คงไม่ผิดใช่ไหม ไม่อยากฝืนใจตัวเอง (ทั้งหมดใจมันคือเธอ)
Kong mai pit chai mai mai yahk feun jai dtua eng (tung mot jai mun kei tur)
It’s not wrong, is it? I don’t want to resist myself! (My whole heart is you)

ใครจะหยุดฉัน ให้ตายก็ต้องคิด
Krai ja yoot chun, hai dtai gor dtong kit
Who’ll stop me? If I have to die, I still have to think it!
ก็รู้คงไม่ได้ลิขิต เรื่องของมัน
Gor roo kong mai dai likit, reuang kon mun
I know its probably not destiny, but thats it’s deal

(*, **)