ฝันกลางวัน

All posts tagged ฝันกลางวัน

Title: ฝันกลางวัน / Fun Glahng Wun (Daydreaming)
Artist: Pause (พอส)
Album: Mild
Year: 1999

ฝันกลางวัน ฝันถึงเธอ ไม่เจอเธอมานานได้เจอ เพียงในความฝัน
Fun glahng wun fun teung tur mai jur tur mah nahn dai jur piang nai kwahm fun
I’m daydreaming, dreaming about you, I haven’t seen you in so long, I can only see you in my dreams
ฉันมีใจ รักให้เธอ เฝ้าฝันและเพ้อถึงเธอ เรื่อยมา
Chun mee jai ruk hai tur fao fun lae pur teung tur reuay mah
I have feelings and love for you, I’ve continuously dreamed and fantasized about you

(*) บางทีไม่มีคำตอบ ไม่รู้จะรักเธอได้นานแค่ไหน
Bahng tee mai mee kum dtaup mai roo ja ruk tur dai nahn kae nai
Sometimes there’s no answer, I don’t know how long I can love you
ยังดีที่รู้สึกจากใจ ว่าวันไหนๆก็รักเธอ
Yung dee tee roo seuk jahk jai wah wun nai nai gor ruk tur
It’s still nice to feel from my heart that whatever the day, I love you

(**) ก็แค่อยากรู้ว่าเมื่อไหร่ เธอจะมีใจให้ฉัน
Gor kae yahk roo wah meua rai tur ja mee jai hai chun
I just want to know when you’ll have feelings for me
วันนั้นคงมีซักวัน ที่ไม่ต้องฝันอยู่(คนเดียว)
Wun nun kong mee suk wun tee mai dtaung fun you (kon diao)
That day will come eventually when I won’t have to dream about you (alone)

ฝันกี่ที ที่มีเธอ เลือนลางออกไปไม่เคยเลย ก็เธอไม่เคยรัก
Fun gee tee tee mee tur leuan lahng auk bpai mai koey loey gor tur mai koey ruk
However many times I dream that I have you, it never fades away, you never love me
ฉันมองเหม่อ เพ้อถึงเธอ ยังคงเฝ้าคอยแต่เธออยู่ แต่เธอไม่เคยรู้
Chun maung mur pur teung tur yung kong fao koy dtae tur yoo dtae tur mai koey roo
I’m absent-minded, fantasizing about you, I’m still waiting only for you, but you’ll never know

(*,**,**)

อยากรู้ว่าเมื่อไหร่ เธอจะมารักฉัน
Yahk roo wah meua rai tur ja mah ruk chun
I want to know when you’ll love me
ก็ได้แค่ฝัน ไม่มีซักวัน ฉันยังต้องฝันอยู่คนเดียว
Gor dai kae fun mai mee suk wun chun yung dtaung fun yoo kon diao
I can only dream, the day will never come, I still must dream alone
ฉันยังต้องฝันอยู่คนเดียว ฉันยังต้องฝันอยู่คนเดียว
Chun yung dtaung fun yoo kon diao chun yung dtaung fun yoo kon diao
I still must dream alone, I still must dream alone