ผู้ชมที่ดี

All posts tagged ผู้ชมที่ดี

Title: ผู้ชมที่ดี / Poo Chom Tee Dee (A Great Audience)
English Title: “Viewer”
Artist: Mean
Album: [Single]
Year: 2017

ยังแอบเฝ้าดู ยังอยากจะรู้
Yung aep fao doo yung yahk ja roo
I still secretly watch, I still want to know
เธอเป็นอย่างไรทุกข์ใจหรือเปล่า
Tur bpen yahng rait ook jai reu bplao
How you are; are you suffering?
แม้จะปวดร้าว ที่ต้องทนเห็นภาพเขาและเธออยู่ข้างกัน
Mae ja bpuat rao tee dtaun ton hen pahp kao lae tur yoo kahng gun
Even though it’s heartbreaking to have to endure seeing the image of you and him side by side

ยังแอบฝันไป ยังเก็บมาเพ้อ
Yung aep fun bpai yun gep mah pur
I still secretly dream, I still always keep my fantasies
คนเดียวเสมอเมื่อเธอหันมา
Kon diao samur meua tur hun mah
To myself whenever you turn my way
แม้ตาคู่นั้น ไม่เคยรับรู้ว่าฉันเป็นใคร
Mae dtah koo nun mai koey rup roo wah chun bpen krai
Even though those eyes never acknowledge who I am

(*) ไม่ใช่ผู้แพ้ แต่เป็นแค่ผู้ชมที่เธอไม่เคยเห็น
Mai chai poo pae dtae bpen kae poo chom tee tur mai koey hen
I’m not a loser, but I’m just an audience whom you never see
และจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไป รักแค่ไหนก็ต้องทนเก็บไว้
Lae ja bpen yahng nee reuay bpai ruk kae nai gor dtaung ton gep wai
And I’ll continue to be like this, however much I love you, I must endure keeping it in

(**) จะเฝ้ามองเธอและเขานั้นรักกันจากตรงนี้
Ja fao maung tur lae kao nun ruk gun jahk dtrong nee
I’ll keep watching you and him love each other from right here
เป็นผู้ชมที่ดี ไม่เข้าไปวุ่นวายอะไร
Bpen poo chom tee dee mai kao bpai woon wai arai
I’ll be the best audience, not interfering with anything
แม้อยากจะใกล้เธอขนาดไหน
Mae yahk ja glai tur kanaht nai
No matter how much I want to be near you
จะฝืนทนมองภาพเธอและเขารักกันต่อไป
Ja feun ton maung pahp tur lae kao ruk gun dtor bpai
I’ll continue to force myself to endure looking at the image of you and him in love
คนที่มองไกลๆอย่างฉันคงทำได้เพียง
Kon tee maung glai glai yahng chun kong tum dai piang
All the person who’s watching from afar like me can do
แอบรักข้างเดียวเรื่อยไป
Aep ruk kahng diao reua bpai
Is continue to secretly love you one-sidedly

ก็รู้ตัว และก็ยอมรับว่าฉันคนนี้ไม่มีสิทธิ์
Gor roo dtua lae gor yaum rup wah chun kon nee mai mee sit
I realize and accept that I don’t have the right
ที่จะไปคิด ยืนแทนที่เขาคนนั้นของเธอ
Tee ja bpai kit yeun taen tee kao kon nun kaung tur
To imagine standing where your man is right now

(*,**,**)

   

ทำนอง : กันตพิชญ์ ยาวิราช
คำร้อง : วรภัทร วงศ์สุคนธ์
Produced by MEAN
Music by : MEAN
Mixed and Mastered : Kritswut Budtpoe

   
A lovely song for anyone patiently just watching the unattainable object of their affection, not sure if they’ll ever get their chance~
Did a music video for this song ever come out?