ผักบุ้งลอยฟ้า

All posts tagged ผักบุ้งลอยฟ้า

Title: ผักบุ้งลอยฟ้า / Buk Boong Loy Fah (Morning Glories Floating in the Sky)
Artist: Bodyslam
Album: วิชาตัวเบา / Wicha Dtua Bao
Year: 2018

ไร้แรงต้านทาน
Rai raeng dtahn tahn
Without the power to resist
ฝืนความจริงที่โหดร้าย
Feun kwahm jing tee hoht rai
Opposing the cruel reality
ได้รู้ซึ้งในความหมาย
Dai roo seung nai kwahm mai
Able to know the meaning
ฉากสุดท้ายความฝัน
Chahk soot tai kwahm fun
Of the final scene of the dream
ดวงดาวที่ลอยเกลื่อนฟ้า
Duang dao tee loy kleuan fah
The stars that float in the sky
ฉาบแสงแต้มเติมท้องนภา
Chahp saeng dtaem dterm taung napah
The glaze of light smeared over the sky
แม้โรยแรงมืดมิดยังอยู่ตรงนั้น
Mae roy raeng meut mit yung yoo dtrong nun
Even when it’s dark and I’m losing strength, it’s still right there

(*) นาทีที่ลอยอยู่บนฟ้าเพียงข้ามคืน
Nahtee tee loy yoo bon fah piang kahm keun
The moment it’s floating up in the sky, only at night
สักครั้งที่ใครเหลียวมองใครเลยจะรู้
Suk krung tee krai liao maung krai loey ja roo
Any time that anyone turns and looks, they’ll know

ร้ายดีแค่ไหนต้องขอบคุณความรัก
Rai dee kae nai dtaung kaup koon kwahm ruk
However good or bad it’s been, I must thank love
เศษดินที่ลอยขึ้นฟ้า
Set din tee loy keun fah
The pieces of earth that float up to the sky
สุดฝืนสิ้นแรงร่วงลงมา
Soot feun sin raeng ruang long mah
Resisting, exhausted, then falling down
เพราะมีเธอคนนี้ที่ยังยอมรับ
Pror mee tur kon nee tee yung yaum rup
Because I have you who still accepts me

(*)

(**) ก็แค่ผักบุ้งที่ลอยฟ้าเพียงชั่วคราว
Gor kae puk boong te eloy fah piang chua krao
Just a morning glory that’s floating temporarily in the sky
สุดท้ายชีวิตคล้ายดาวต้องตกลงดิน
Soot tai cheewit klai dao dtaung dtok long din
In the end, life, like a star, must fall down to earth
พ่ายแพ้ซึ่งแรงดึงดูด
Pai pae seung raeng deung doot
Defeated by the power attracting it

ไฟสีแดงลุกโชนบนกระทะ
Fai see daeng look chohn bon grata
A red flame blazes on a pan
ดั่งไฟการแสดงสาดแสงมาปะทะ
Dung fai gahn sadaeng saht saeng mah bpata
Like a light show dashing lights everywhere
ถูกหั่นถูกผัดปรุงรสกะระยะ
Took hun took put bproong rot garaya
Every piece, every powder seasons with time
เพื่อจะโยนขึ้นฟ้าใครสูงคือชนะ
Peua ja yohn keun fah krai soong keu chana
To throw it up to the sky, whoever is highest is the winner

ผู้คนโอชะปรบมือเกรียวกราว
Poo kon oh chabprop meu griao grao
People unanimously applaud
อิ่มท้องอิ่มตาแหงนหน้ามองดุจดาว
Im taung im dtah ngaen nah maung doot dao
Full stomachs, full eyes, looking up at the stars
แต่สิ่งใดขึ้นฟ้าย่อมหล่นร่วงกราว
Dtae sing dai keun fah yaum lon ruang grao
But anything that goes up in the sky is likely to fall back down
เมื่อสิ้นเสียงปรบมือก็แค่อาหารหวานคาว
Meua sin siang bprop meu gor kae ahhahn wahn kao
When the sound of applause stops, it’s just a sweet dessert

ไม่ยืนยาวหรืออนันตกาล
Mai yeun yao reu anungahn
It’s not long-lasting or infinite
ลอยฟ้าแค่ชั่วคราวดิ่งอีกฟากอาคาร
Loy fah kae chua krao ding eek fahk ahkahn
Floating in the sky is just temporary, then it falls back down to the ground
หลังจบการแสดงก่อนจะเริ่มรับประทาน
Lung jop gahn sadaeng gaun ja rerm rup bpratahn
After finishing the performance, before starting to eat
ผักบุ้งแค่อยากขอบคุณคนรอรับฉันลงจาน
Puk boong kae yahk kaup koon kon ror rup chun long jahn
The morning glories just want to thank the people who waited to receive me on their plate

(*,**)

เกิดมาจากดิน กลับไปสู่ดิน
Gert mah jahk din glup bpai soo din
Born from the earth and returning to the earth
เพียงผักบุ้งลอยฟ้าหาได้มีปีกบิน
Piang puk boon gloy fah hah dai mee bpeek bin
Just morning glories floating in the sky, searching for wings to fly
เกิดมาจากน้ำจากสายธารา
Gert mah jahk num jahk sai tahrah
Born from water and returning to the river
เพียงผักบุ้งลอยฟ้าหาใช่ดวงดารา
Piang puk boong loy fah hah chai duang dahrah
Just morning glories floating in the sky, not stars

เกิดมาจากโคลนถูกเด็ดจากแอ่ง
Gert mah jahk klohn took det jahk aeng
Born from mud, plucked from a lake
ยินดีที่ได้มีค่าได้รับรสปรุงแต่ง
Yin dee tee dai mee kah dai rup rot bproong dtaeng
Happy to be valuable, to be flavored
เกิดมาจากพื้นงอกจากบาดาล
Gert mah jahk peun ngauk jahk bahdahn
Born from the ground, sprouting from the earth
ในวันที่ลอยฟ้าได้โปรดรับฉันลงจาน
Nai wun tee loy fah dai bproht rup chun long jahn
When I’m floating in the sky, please accept me onto your plate
รักยังไม่ห่างหาย
Ruk yung mai hahng hai
Love still hasn’t vanished