ป่าสนในห้องหมายเลข 1

All posts tagged ป่าสนในห้องหมายเลข 1

Title: ป่าสนในห้องหมายเลข 1 / Bpah Son Nai Haung Mai Lek Neung (The Forest in Room #1)
Artist: Greasy Cafe
Album: The Journey Without Maps
Year: 2011

ฉันตื่นขึ้นมาในความป็นจริง
Chun dteun keun mah nai kwahm bpen jing
I wake up in reality
ที่ภาพทุกสิ่งไม่เหมือนเคยมาก่อน
Tee pahp took sing mai meuan koey mah gaun
Where nothing is as it used to be
ฉันปราศจากความทรงจำ
Chun bprat jahk kwahm song jum
I’m without memories
สิ่งที่เหลือเป็นเพียงภาพฝันที่ยากจะจดจำ
Sing tee leua bpen piang pahp fun tee yahk ja jot jum
All that’s left is a dream that’s difficult to remember

(*) เมื่อความเป็นจริง และความฝัน
Meua kwahm bpen jng lae kwahm fun
When reality and dreams
นั้นยากพอกันที่จะทำความเข้าใจ
Nun yhak por gun tee ja tum kwahm kao jai
Are difficult enough to come to an understanding
เมื่อการมีเธอและฉัน นั้นยากพอกันที่จะลืมหรือจดจำ
Meua gahn mee tur lae chun nun yahk por gun tee ja leum reu jot jum
When having you and me is difficult enough to forget or remember

(**) ฉันอยู่ตรงนี้ ที่เคยมีภาพเรา ที่ไม่มีจริง
Chun yoo dtrong nee tee koey mee pahp rao tee mai mee jing
I’m right here where there once was our image that doesn’t exist
ฉันอยู่ตรงนี้ ที่กาลเวลาไม่มี จะทรมานเท่าไร
Chun yoo dtrong nee tee gan welah mai mee ja toramahn tao rai
I’m right here where time doesn’t exist, however torturous it is

ที่สุดท้ายความจริงจะพรากฉันและเธอไป
Tee soot tai kwahm jing ja prahg chun lae tur bpai
When in the end, reality will separate you and me

(*,**)

ฉันอยู่ตรงนี้ ที่เคยมีภาพเรา ที่ไม่มีจริง
Chun yoo dtrong nee tee koey mee pahp rao tee mai mee jing
I’m right here where there was once our image that doesn’t exist